dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.8 Komentár k ZDP § 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

Ing. Viera Mezeiová


§ 39

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v odseku 4 a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.

(2) Mzdový list musí na daňové účely obsahovať

a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,

b) rodné číslo zamestnanca a u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené,

c) adresu trvalého pobytu zamestnanca,

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane [ § 11 ods. 3 ] a daňový bonus,

e) výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,

f) za každý kalendárny mesiac

1. počet dní výkonu práce,

2. úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d),

3. sumy oslobodené od dane,

4. sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

5. základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,

6. sumu daňového bonusu,

7. sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ,

8. suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ,

g) za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f),

h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a).

(3) Údaje uvedené v odseku 2 písm. a) až d) sa neuvádzajú u osôb, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.132)

(4) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevedie pre zamestnancov, ktorí poberajú len nepeňažné príjmy uvedené v § 5 ods. 3, mzdové listy, je povinný viesť evidenciu (zoznam) obsahujúcu meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, jeho rodné číslo, adresu trvalého pobytu, údaj o trvaní pracovnej činnosti a úhrn nepeňažných príjmov uvedených v § 5 ods. 3.

(5) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa odseku 4, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle a doručiť zamestnancovi najneskôr do

a) 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo

b) do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

(6) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 38 ods. 10) najneskôr do konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie. Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný do desiatich dní od doručenia žiadosti vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu (§ 33) alebo daňového bonusu na zaplatené úroky (§ 33a) vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vystavil doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní nebude po dátume vyplnenia tohto dokladu zrážať alebo vyplácať sumy daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu (§ 33) alebo daňového bonusu na zaplatené úroky (§ 33a) uvedené v tomto doklade.

(7) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 najneskôr do 15. apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie, na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní finančné riaditeľstvo.

(8) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný kópie dokladov uvedených v odsekoch 1 a 4 až 6 uchovávať po dobu ustanovenú osobitným predpisom.1)

(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane v lehote podľa § 49

a) prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad”),

b) hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie”); hlásenie obsahuje aj meno a priezvisko osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené, nezdaniteľné časti základu dane, poistné a príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky na daň, daňový bonus, zamestnaneckú prémiu a daň, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.132)

(10) Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo.

(11) Na hlásenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce sa na daňové priznanie,128) pričom hlásenie sa považuje za daňové priznanie, opravné hlásenie sa považuje za opravné daňové priznanie a dodatočné hlásenie sa považuje za dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu.128) Ak bol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný podať prehľad a tento nepodal v lehote uvedenej v § 49 ods. 2 na podanie prehľadu, správca dane použije postup podľa osobitného predpisu,132a) ak zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, za tento kalendárny mesiac vznikla povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo žiadal správcu dane o vyplatenie daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie.

(12) Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.

(13) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, podá opravný prehľad v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že podaný prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie. Na podaný prehľad alebo na podané predchádzajúce opravné prehľady sa v tomto prípade neprihliada.

(14) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného prehľadu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi správca dane tieto pochybnosti zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Vo výzve správca dane určí zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, primeranú lehotu na vyjadrenie a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty, ktoré vyplývajú z osobitného predpisu.128) Ak je v lehote na poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie podľa § 35 ods. 7 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom prehľade, lehota na vrátenie rozdielu daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie neplynie odo dňa odovzdania výzvy na poštovú prepravu prostredníctvom pošty alebo poskytovateľa poštových služieb alebo odo dňa odoslania výzvy elektronickými prostriedkami až do dňa odstránenia nedostatkov prehľadu.

(15) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zistí po lehote na podanie hlásenia, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie, je povinný za príslušné zdaňovacie obdobie podať správcovi dane dodatočné hlásenie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, môže zvýšiť alebo znížiť nárok na daňový bonus, zvýšiť alebo znížiť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky alebo zvýšiť alebo znížiť nárok na zamestnaneckú prémiu na základe dodatočného hlásenia, len ak uplatní skutočnosti, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly.

(16) Doklady podľa odsekov 5 až 7 vystaví a doručí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na ich doručení elektronickými prostriedkami. Doklad doručený elektronickými prostriedkami obsahuje predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa a nie je možné ho dodatočne meniť ani upravovať. Pri elektronickej komunikácii zamestnávateľa so zamestnancom sa vyžaduje potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.


Odsek 1, 2, 3 a 4 - Mzdový list

V súčasnosti musí mzdový list obsahovať:

a) meno a priezvisko zamestnanca (aj predchádzajúce),

b) rodné číslo zamestnanca a od roku 2021 u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené,

c) adresu trvalého pobytu zamestnanca,

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela (§ 11 ods. 3 ZDP) a daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 ZDP),

e) výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,

f) za každý kalendárny mesiac:

 • počet dní výkonu práce,

 • úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP,

 • sumy oslobodené od dane,

 • sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

 • základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,

 • sumu daňového bonusu,

 • suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ,

 • po 30. apríli 2018 do 31. 12. 2020 zamestnávatelia uvádzali na mzdových listoch (osobitne) sumy vyplateného 13. a 14. platu a sumu, do akej využili oslobodenie časti týchto príjmov (max. 500 €). Vzhľadom na to, že tieto príjmy už od 1. 1. 2021 nie sú oslobodené od dane, tým sú aj vymeriavacím základom na povinné poistné a zahrnú sa do písmena f).


Ide o príjmy zo závislej činnosti vyplatené v júni pri príležitosti prázdnin (13. plat) a príjmy zo závislej činnosti vyplatené zamestnancovi pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat). U týchto príjmov bolo v rokoch 2018 až 2020 možné, za splnenia podmienok ustanovených v ZDP, uplatniť oslobodenie od dane najviac do výšky 500 € od všetkých zamestnávateľov osobitne za 13. a osobitne za 14. plat. [ § 5 ods. 7 písm. n) a písm. o) ZDP ]

g) za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f),

h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a ZDP).

Ak zamestnanec poberal od zamestnávateľa len zdaniteľné príjmy podľa § 5 ods. 3 ZDP, t. j. plynúce vo forme:

 • použitia motorového vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely,

 • poskytnutia zamestnaneckej opcie a akcie,

 • ceny a výhry zo súťaže organizovanej zamestnávateľom,

je povinný viesť evidenciu, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, úhrn týchto príjmov a kalendárne mesiace ich poberania.

Odsek 5, 6 a 7 - Vydávanie potvrdení

Zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancom za obdobie, za ktoré im vyplácal príjmy zo závislej činnosti doklad o súhrnných údajoch, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie dňového bonusu.

Potvrdenie o príjme je podkladom na vyplnenie daňového priznania (doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, resp. evidencii - § 39 ods. 5 ZDP). Vzor potvrdenia FS SR uverejňuje na svojom webovom sídle. Okrem potvrdenia o príjme vydáva zamestnávateľ aj doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (ak vykonal ročné zúčtovanie, vydáva len jeden z týchto dokladov), potvrdenie o zaplatení dane, doplnené ročné zúčtovanie (v prípade, ak zamestnanec za to isté zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie).

Vydanie dokladov:

 • do 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie potvrdenie o úhrne príjmov (potvrdenie),

 • do konca apríla roku, v ktorom zamestnávateľ vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie tlačivo o jeho vykonaní (ročné zúčtovanie),

 • do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia potvrdenie o úhrne príjmov zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ak ho do 5. februára o takéto potvrdenie požiada. Ide o vydanie potvrdení o príjme tým zamestnancom, ktorí žiadajú o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa a od „súbežného” alebo bývalého zamestnávateľa k tomu do 15. februára prikladajú potvrdenie o výške príjmov. Zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť do 10. februára.

Doplnenie tlačiva ročného zúčtovania:

Do desiatich dní od doručenia žiadosti - zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ale mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie, zamestnávateľ nevydáva potvrdenie o úhrne vyplatených príjmov zo závislej činnosti, ale dopĺňa druhú stranu tlačiva ročného zúčtovania. Zamestnávateľ, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vystavil doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, nebude po dátume vyplnenia tohto dokladu zrážať alebo vyplácať sumy (uvedené v tomto doklade):

 • daňového nedoplatku,

 • daňového preplatku,

 • zamestnaneckej prémie alebo

 • daňového bonusu.

Potvrdenie o zaplatení dane:

 • najneskôr do o 15. apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie, na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní FS SR – zamestnávateľ, ktorý vykonáva zamestnancovi ročné zúčtovanie, na žiadosť tohto zamestnanca vydáva potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2 % zaplatenej dane na osobitné účely. Vzor potvrdenia určuje FS SR (v minulosti MF SR).


V tlačive žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnanec žiada aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, t. j. zamestnávateľ o tom, že bude vydávať zamestnancovi, ktorému vykoná ročné zúčtovanie, aj takéto potvrdenie, má vedomosť v lehote do 15. februára.

Zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o príjme každému zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období vyplácal mzdu. Vzor tohto potvrdenia určuje Finančná správa SR a uverejňuje ho na svojom webovom sídle.

Odsek 8 - Uchovávanie kópií dokladov

Uchovávanie dokladov, ktorými sú kópie mzdových listov, potvrdení o príjme a ročného zúčtovania podlieha lehotám podľa zákona o účtovníctve.


Aké doklady o súhrnných údajoch má zamestnávateľ vystaviť a doručiť zamestnancovi na konci roka?

Podľa § 39 ods. 5 písm. a) a písm. b)ods. 6 ZDP zamestnávateľ, je povinný zamestnancovi za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal mzdu, vystaviť doklad, ktorým je:

 • potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za kalendárny rok v prípade, ak zamestnanec nežiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti alebo požiada o vykonanie ročného zúčtovania, ale nesplnil podmienky na jeho vykonanie a podáva daňové priznanie, alebo

 • ročné zúčtovanie v prípade, ak zamestnancovi za splnenia podmienok ustanovených ZDP zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zamestnávateľ vystavuje zamestnancovi len jeden z vyššie uvedených dokladov. Zámerom znenia a aplikácie § 39 ods. 5 a ods. 6