dnes je 15.5.2021

Input:

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 - Zmena, s.r.o.

16.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.60 Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 – Zmena, s.r.o.

Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spoločnosť Zmena, s. r. o. mala v roku 2020 výnosy vo výške 359 500 € a náklady vo výške 251 800 €. Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka dosiahla za rok 2020 výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 107 700 €.

1. Spoločnosť nakúpila a spotrebovala PHM v roku 2020 v hodnote 7 771,00 €. Daňovník má 2 automobily. K prvému automobilu je vedená kniha jázd (BL800LK), z ktorej sa zistila spotreba PHM vo výške 3 288,90 €, pričom na účte 501 AE bolo zaúčtovaných 3 658,50 €. Druhý automobil (BL810AK) je vybavený prístrojom sledovania prevádzky satelitným zariadením, ktoré vykázalo spotrebu 4 112,50 €.

Automobil ŠPZ Nákup PHM Spotreba Uznané (ZDP) Úprava ZD 
BL800LK  3 658,50  3 288,90  3 288,90  369,60 (PP)  
BL810AK  4 112,50  4 112,50  4 112,50  X  
Súčet  7 771,00  7 401,40  7 401,40  369,60 (PP)  

2. V januári 2017 začala účtovná jednotka s výstavbou výrobnej haly v plánovanej hodnote 200 000 €, pričom do konca roka 2018 účtovná jednotka vynaložila na výstavbu výrobnej haly sumu 72 000 €. V priebehu roku 2018 investor odstúpil z projektu a účtovná jednotka nemala dostatočné zdroje na dostavbu výrobnej haly a ani nemala záujem vo výstavbe pokračovať pre problémy s odbytom výrobkov, ktoré sa mali vo výrobnej hale vyrábať. Na základe uvedených skutočností sa účtovná jednotka rozhodla rozostavanú výrobnú halu v januári 2019 zbúrať, nakoľko sa nenašiel žiaden záujemca, ktorý by túto halu od účtovnej jednotky odkúpil.

Zmarené investície, ak nejde o škodu sa zahrňujú do základu dane počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval. Pri zostavovaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie rokov 2020 – 2022 sa zohľadní nasledovné:

Zdaňovacie obdobie Vplyv na HV Úprava ZD (zmarená investícia) Vplyv na ZD Riadok v DP 
2020  (-)72 000 €  48 000 € (PP)  (-)24 000 €  180  
2021   (-)24 000 € (OP)  (-)24 000 €  290  
2022   (-)24 000 € (OP)  (-)24 000 €  290  
SPOLU (-)72 000 € -- (-)72 000 € -- 

3. V roku 2020 s. r. o. zaúčtovala podľa zásady časovej a vecnej súvislosti nájomné za nehnuteľnosť prenajatú od fyzickej osoby v ročnej sume 3 600 €, avšak z tohto nájomného uhradila len 2 000 €, zvyšok nájomného 1 600 € uhradila až v nasledujúcom roku.

4. Dlžník zaplatil spoločnosti časť pohľadávky vo výške 350 €. Táto pohľadávka bola v roku 2018 z účtovníctva odpísaná, pričom odpis pohľadávky bol v roku 2017 uznaný v zmysle ZDP len vo výške 20 %.

5. Spoločnosť pri inventarizácii majetku a záväzkov k 31. 12. 2020 zistila, že eviduje nasledovné záväzky, ktoré sú po splatnosti:

  • 20. 12. 2017 v sume 2 500 € uhradená časť v roku 2020 1 000 €,

  • 11. 9. 2018 v sume 900 €.

6. V spoločnosti nastali v roku 2020 ešte tieto prípady:

a) Náklady na reprezentáciu v celkovej hodnote 850 €.

b) Reklamné predmety nad 17 € v celkovej hodnote 1 900 €.

c) Spoločnosť tvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky v celkovej hodnote 2 500 €.

d) Rezervy na účtovnú závierku v celkovej hodnote 400 €.

e) Kreditné úroky na BU v celkovej hodnote 22 €.

Účtovný prípad Suma v € MD D Vplyv na VH Úprava ZD Číslo riadku v DP 
1. Nákup PHM do spotreby   501  211, resp. 221  -  369,60 €  130/A3  
Zúčtovanie ZS nádrže   501  112  -  X  X  
Preúčtovanie KS nádrže   112  501  +  X  X  
2. Stavebné práce prijaté od externých dodávateľov v súvislosti s výstavbou výrobnej haly (2017-2018)   042  321  --  --  --  
5. Zaúčtovanie zmarenej investície (demolácia výrobnej haly v januári 2019)   548  042  72 000 €  48 000 € (PP)  180  
3.Nájomné  3 600 €  518  321  -  1 600 € (PP)  140  
Úhrada časti nájomného  2 000 €  321  221  
4. Inkaso časti odpís. Pohľadávky  350 €  221  646  -  280 € (OP)  290  
5. Záväzky po splatnosti  1 500 €     1 500 € (PP)  180  
 900 €     450 € (PP)  180  
6a) Náklady na reprezentáciu  850 €  323  604  +  850 € (OP)  130/A6  
6b) Reklamné predmety nad 17€ za kus  1 900 €  501  xxx  -  1 900 € (PP)  130/A6  
6c) Rezervy na nevyčerpané dovolenky  2 500 €  521  323  --  --  --  
6d) Rezerva na účtovnú závierku  400 €  518  323  -  400 € (PP)  140  
6e) Kreditné úroky na BÚ  22 €  221  662  +  22 € (OP)  240  

Výsledok hospodárenia zistený v zmysle § 9 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania:   107 700,00 € 
 
Pripočítateľné položky celkom: 55 069,60 € 
z toho:  
Nadspotreba pohonných látok (§ 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP)  130/A3  369,60 €  
Pomerná časť hodnoty zmarenej investície nezahrnovaná do ZD (§ 17 ods. 3 písm. g) ZDP)  180  48 000,00 €  
Nájomné nehnuteľnosti do konca zdaň. obdobia neuhradené (§ 17 ods. 19 písm. b) ZDP)  140  1 600,00 €  
Záväzky po lehote splatnosti (§ 17 ods. 27 ZDP)  180  1 950,00 €  
Výdavky na reprezentáciu (§ 21 ods. 1 písm. h) ZDP)  130/A6  850,00 €  
Reklamné predmety neuzn., okrem alkohol. nápojov nad 5 % zo ZD (§ 21 ods. 1 písm. h) ZDP)  130/A6  1 900,00 €  
Tvorba rezerv neuzn. za daňový výdavok (§ 21 ods. 2 písm. j) ZDP)  130/A10  400,00 €