dnes je 20.6.2021

Input:

Príklad k oprave chýb minulých účtovných období podľa § 17 ods. 15 a ods. 29 zákona o dani z príjmov

28.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.7 Príklad k oprave chýb minulých účtovných období podľa § 17 ods. 15 a ods. 29 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

V súlade s § 14 ods. 1 ZDP, sa základ dane právnickej osoby zistí podľa § 17 až § 29 ZDP. Pri zisťovaní základu dane sa podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP u daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, vychádza z výsledku hospodárenia.

Podľa § 2 písm. j) ZDP je základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 2 písm. k) ZDP daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Pri zisťovaní daňovej straty sa v súlade s § 17 ods. 22 ZDP postupuje rovnako, ako pri zisťovaní základu dane.

Účtovná jednotka účtuje v zmysle § 3 ods. 1 ZoÚ zákona o účtovníctve, účtovné prípady na základe akruálneho princípu, t. j. na základe vecnej a časovej súvislosti. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy, s výnimkou ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva je možné otvoriť účtovné knihy len do schválenia účtovnej závierky.

Účtovanie opravy chýb na účtoch nákladov a výnosov za minulé účtovné obdobia je upravené v § 5 ods. 1 a v § 59 ods. 14 postupov účtovania. Oprava nevýznamných chýb sa účtuje ako oprava bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov a výnosov. Významné opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účte 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov.

Ak daňovník v dôsledku účtovnej chyby minulých účtovných období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie náklady alebo nižšie výnosy, má povinnosť postupovať podľa § 17 ods. 15 ZDP a opravu nákladov alebo výnosov zahrnúť do toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým chyba časovo a vecne súvisí prostredníctvom dodatočného daňového priznania, a to v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola chyba zistená. Rovnaký postup uplatní daňovník ak zistí, že daňová strata má byť nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní /§ 16 ods. 3 písm. c) daňového poriadku/.

Ak daňovník v dôsledku účtovnej chyby zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady alebo vyššie výnosy, môže pri zahrnovaní opravy tejto účtovnej chyby do základu dane postupovať podľa § 17 ods. 29, resp. môže sa rozhodnúť, či uplatní postup podľa § 17 ods. 29 alebo ods. 15 ZDP. Ak sa rozhodne postupovať podľa § 17 ods. 29, potom súčasťou základu dane v príslušnom zdaňovacom období bude aj oprava vykonaná v účtovníctve, v ktorom bola chyba zistená. Takto vykonaná oprava už nebude mať vplyv na zdaňovacie obdobia, s ktorými vecne a daňovo súvisí.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 a 200 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 
r. 200 Súčet položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia 65 754 

V súvislosti s opravou chýb minulých účtovných období, vznikli spoločnosti v roku 2018 tieto prípady:

1. Spoločnosť v roku 2018 zistila, že pri predaji časti budovy v roku 2015 používanej na podnikanie, bol zaúčtovaný výnos z jej predaja v sume vyššej o 10 000 € oproti sume uvedenej v zmluve. Podľa internej smernice k postupom účtovania predmetná suma predstavuje významnú chybu. Opravu chyby v sume 10 000 € zaúčtovala na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov v roku 2018. Daň uvedenú v daňovom priznaní za rok 2015 odviedla spoločnosť do štátneho rozpočtu v lehote na podanie daňového priznania. Podľa § 17 ods. 29 ZDP sa daňovník v roku 2015 môže rozhodnúť ako bude po zaúčtovaní opravy chyby postupovať:

a) či upraví (zníži) základ dane o sumu 10 000 € za zdaňovacie obdobie roka 2015 a podá dodatočné daňové priznanie za tento rok alebo

b) sumu 10 000 € zahrnie do základu dane v roku 2018, v ktorom chybu zistil. Vzhľadom k tomu, že uvedená suma nie je súčasťou výsledku hospodárenia, je účtovaná na účet 428, zníži výsledok hospodárenia o túto sumu na r. 290 daňového priznania. Spoločnosť sa rozhodla pre túto možnosť.

2. Daňovník pri predaji časti budovy v roku 2015 používanej na dosiahnutie zdaniteľných príjmov zaúčtoval zostatkovú cenu predanej časti budovy na účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v nižšej sume o 15 000 € oproti alikvotnej časti zostatkovej ceny prislúchajúcej k predanej časti budovy. Podľa internej smernice k postupom účtovania predmetná suma predstavuje významnú chybu. Chybu v sume 15 000 € zistil v roku 2018, ktorú zaúčtoval na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov v roku 2018. V daňovom priznaní za rok 2015 uviedol na r. 400 daňovú stratu. Daňovník sa aj v tomto prípade môže po zaúčtovaní opravy chyby v roku 2018 rozhodnúť, ako bude postupovať:

a) či upraví (zvýši) daňovú stratu o sumu 15 000 € za zdaňovacie obdobie roka 2015 a podá za tento rok dodatočné daňové priznanie v súlade s § 17 ods. 15 ZDP, alebo

b) sumu 15 000 € zahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2018 a dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2015 podávať nebude. Vzhľadom k tomu, že uvedená suma nie je súčasťou výsledku hospodárenia, je účtovaná na účet 428, zníži výsledok hospodárenia o sumu 15 000 € na r. 290 daňového priznania. Spoločnosť sa rozhodla pre túto možnosť.

3. Daňovník v roku 2018 zistil, že zaúčtoval dodávateľskú faktúru za opravu budovy používanej na podnikanie na účet 511 - Opravy a