dnes je 17.5.2022

Input:

Znenie ZDP § 52zzk - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.30 Znenie ZDP § 52zzk - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

.


§ 52zzk

(1) Ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) a f), § 6 ods. 1 písm. d) a ods. 7 a 8§ 12 ods. 4 až 6 a ods. 7 písm. c)§ 14 ods. 4 a 5§ 16 ods. 1 písm. e) deviateho bodu, § 17j§ 30 ods. 3 a 4§ 44 ods. 2 a § 49a ods. 9 až 11 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatnia v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2022.

(2) Oznámenie podľa § 49a ods. 9 v rozsahu údajov podľa § 49a ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2022 je povinný podať aj spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity, ktorý spĺňa podmienky podľa § 17j ods. 3, ak je spoločníkom verejnej obchodnej