dnes je 15.5.2021

Input:

Ďalšie zmeny v mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

18.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.58 Ďalšie zmeny v mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Ing. Peter Horniaček

Ako je už dobre známe, mimoriadne opatrenia za účelom odstránenia negatívnych dôsledkov pandémie vo finančnej oblasti sú premietnuté v zákone č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Zákon bol od jeho prijatia začiatkom apríla t. r. už niekoľkokrát novelizovaný, štvrtou novelou je novela č. 156/2020 Z. z. schválená NR SR dňa 9. júna 2020. Táto novela prináša zmeny a doplnenia v oblasti:

1. hazardných hier v novom § 30o zákona č. 67/2020 Z. z., kde sa pre prevádzkovateľa hazardných hier upravuje lehota na úhradu odvodu podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastala:

  • počas obdobia pandémie do účinnosti tejto novely zákona, sa posúvajú do konca septembra 2020,

  • od účinnosti tohto zákona do 31. augusta 2020, sa posúvajú do konca decembra 2020.

Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

V ods. 2 je zabezpečené, že doba presahujúca jeden mesiac, počas ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry v omeškaní s úhradou odvodu, a po uplynutí ktorej mu Úrad pre reguláciu hazardných hier môže siahnuť na finančnú zábezpeku podľa § 67 ods. 5 písm. f) prvého bodu zákona o hazardných hrách, sa začne počítať až od uplynutia lehôt na odklad úhrady odvodu podľa tejto novely zákona.

2. asignácie dane z príjmov (2 % dane) v doplnenom § 22 ods. 4 ZDP, kde sa pre prijímateľa týchto prostriedkov, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov je vyšší ako 3 320 €, predlžuje lehota podľa § 50 ods. 13 ZDP zákona o dani z príjmov (zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov) do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Navyše prijímatelia, na ktorých sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky za rok 2019 audítorom, sú povinní súčasne zverejniť aj výrok audítora. V prípade nedodržania lehoty by takíto prijímatelia podielu zaplatenej dane boli diskvalifikovaní pri možnosti zaradenia do zoznamu prijímateľov v nasledujúcom roku, teda v roku 2021.

3. finančnej pomoci na zabezpečenie likvidity podnikov, keď:

  • sa špecifikujú podmienky na posudzovanie osôb, ktoré sa môžu kvalifikovať ako dlžník za účelom odkladu splácania úverov ako jednej z foriem finančnej pomoci. Definícia dlžníka – malého podnikateľa v § 30i písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. sa dopĺňa tak, že priamo v zákone je ustanovený počet zamestnancov a finančné ukazovatele, ktoré musí dlžník splniť na umožnenie odkladu splácania úveru podľa tohto zákona (malý podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru,