dnes je 17.5.2022

Input:

Daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na stravu od 1.1.2022

13.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.75 Daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na stravu od 1.1.2022

Ing. Viera Mezeiová

Podľa zákona č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v zn. n. p. (zákon o dotáciách) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), možno poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí (dotácia na stravu).

Zákon o dotáciách

Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách pri uplatňovaní nároku na dotáciu na stravu ide o dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku a navštevuje:

  • posledný ročník materskej školy alebo

  • základnú školu

a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (DB). Oprávnená osoba môže žiadať dotáciu na stravu aj na dieťa, ktoré má