Input:

Inštitút neplatenia preddavkov na dani z príjmov

23.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.50 Inštitút neplatenia preddavkov na dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Vládou SR prijatá druhá novelizácia zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon”) obsahuje okrem iných zmien a doplnení mimoriadnych opatrení v oblasti dane z príjmov aj zavedenie inštitútu neplatenia preddavkov na dani z príjmov v § 24a.

Preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa § 34 alebo § 42 ZDP a splatné počas obdobia pandémie sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, t. j. roka 2019.

Daňovník bude môcť neplatenie preddavkov uplatniť predložením vyhlásenia správcovi dane o tom, že spĺňa podmienku poklesu tržieb o stanovených 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roku najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Zmeškanie tejto lehoty nemožno podľa § 4 zákona odpustiť.

Prvýkrát sa takéto neplatenie bude môcť uplatniť na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020 za predpokladu, že tržby daňovníka za apríl 2020 sú v porovnaní s tržbami za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho (hospodárskeho) roku, t. j. s tržbami za apríl 2020, nižšie najmenej o 40 %. Ak ide o platenie štvrťročných preddavkov, na účely prípadného oslobodenia od ich platenia, bude relevantné porovnanie úhrnu tržieb definovaných v ods. 3 za mesiace tvoriace predchádzajúci kalendárny alebo hospodársky štvrťrok s úhrnom tržieb za rovnaké mesiace roka 2019.

Inštitút oslobodenia od platenia preddavkov z dôvodu poklesu tržieb môže podľa ods. 2 využiť aj daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov inak na základe rozhodnutia správcu dane.

Definícia tržby na účely tohto porovnania je uvedená v ods. 3, keď tržbou sa rozumejú:

  • výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav (§ 2 ods. 15 ZoÚ zákona o účtovníctve) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva alebo vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa IFRS/IAS,

  • príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP alebo evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP.


Oslobodenie od platenia štvrťročných preddavkov hospodárskeho roku

Daňovník uplatňujúci ako zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1. 2. do 31. 1. zvažuje, že pri platení štvrťročných preddavkov za mesiace máj až júl 2020 splatných 31. júla 2020 uplatní oslobodenie od ich


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: