dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 33 Daňový bonus

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.3 Komentár k ZDP § 33 Daňový bonus

Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová


§ 33

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne,

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku alebo

c) 1,85-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.

(2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125) Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125a)

(3) Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s ním žije v domácnosti,57) môže si uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa § 11 ods. 2 písm. a).

(4) Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti57) viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

(5) Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu daňového bonusu podľa odseku 1 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

(6) Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku;126) ak ide o daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa § 35 ods. 5 a 7 alebo § 36 ods. 5, alebo § 38.

(7) Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.

(8) Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník, ktorý v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy,123) ak v tomto zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

(9) Ak daňovník v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy podľa § 5 a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, uplatniť pri podaní daňového priznania.

(10) Daňový bonus podľa odsekov 1 až 9 si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.


Daňový bonus je suma daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods. 2 písm. n) ZDP. Týka sa len zamestnancov a daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, (tzv. aktívne príjmy). Daňovníkov s príjmami z prenájmu, z kapitálového majetku, ostatnými príjmami sa uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa netýka (tzv. pasívne príjmy). Po skončení roka znižuje daň z príjmov fyzických osôb a v priebehu roka mesačný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Mesačný daňový bonus na vyživované dieťa (daňový bonus) sa upravuje vždy k 1. 1. príslušného roka na základe úpravy životného minima k 1. 7. predchádzajúceho roka.

Na jeho uplatnenie musia byť splnené podmienky, pričom podstatný je stav ich splnenia na začiatku kalendárneho mesiaca. Ak sa dieťa narodí, ak začína sústavná príprava na povolanie alebo ak je dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vtedy sa daňový bonus môže uplatniť už za príslušný kalendárny mesiac.

Nárok na všetky deti si môže uplatniť za rovnaké obdobie (mesiac) len jedna oprávnená osoba. Ak ich je viac (napr. matka alebo otec), za celý rok si nárok uplatní buď jedna osoba, alebo časť roka jedna osoba a zostávajúcu časť roka druhá osoba na všetky deti. Ak sa nedohodnú, nárok na všetky deti sa uplatňuje alebo prizná (pri kontrole) v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Podmienky na uplatnenie

Nárok na daňový bonus má daňovník, ktorý je našim daňovým rezidentom (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR), t. j. ktorý má trvalý pobyt na území SR, bydlisko alebo ktorý sa tu obvykle zdržiava (ak medzinárodná zmluva napr. o zamedzení dvojitého zdanenia neustanovuje inak).

Daňový nerezident (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou - nemá na našom území trvalý pobyt, a ani sa tu obvykle nezdržiava), má nárok na daňový bonus za podmienky, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR tvorí v príslušnom roku aspoň 90 % jeho celosvetových príjmov (§ 33 ods. 10 ZDP).

Mesačný daňový bonus

2019 – 2020

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na daňový bonus už v priebehu roka u zamestnávateľa mesačne, ak na ten účel podpíše u neho vyhlásenie na zdanenie príjmov zo ZČ a predloží potrebné doklady. Od apríla 2019 si môže daňovník uplatniť dvojnásobok sumy daňového bonusu na vyživované dieťa mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Účelom tohto opatrenia by mala byť podpora mladých rodín.


Majko dovŕšil 6 rokov veku napr.:

  • 31. marca 2019 – nevznikol nárok na dvojnásobný daňový bonus,

  • 1. apríla 2019 – len za mesiac apríl vznikol nárok na dvojnásobný daňový bonus,

  • 26. júna 2019 – za mesiace apríl až jún vznikol nárok na dvojnásobný daňový bonus,

  • 24. decembra 2019 – za mesiace apríl až december vznikol nárok na dvojnásobný daňový bonus,

  • 15. marca 2020 – za mesiace apríl až december 2019 a za mesiace január až marec 2020 vznikol nárok na dvojnásobný daňový bonus.

2021 a nasl.

Od roku 2021sa v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach môže DB aj naďalej uplatňovať na každé vyživované dieťa do 25 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti. Vymedzenie definície vyživovaného dieťaťa zostalo naviazané na zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v zn. n. p a tiež je stále potrebné dosiahnutie zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy alebo zdaniteľných príjmov z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy a vykázanie základu dane z týchto príjmov. Za splnenia podmienok ZDP bude môcť daňovník uplatniť DB v rôznych výškach v rôznom časovom období takto:

a) pre deti od 15 do 25 rokov v nadväznosti na platné životné minimum tak, ako doteraz,

b) dvojnásobok sumy podľa písm. a) pre deti od 0 – 6 rokov,

c) 1,7 násobok sumy podľa písm. a) pre deti od 6 do 15 rokov od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021,

d) 1,85 násobok sumy podľa písm. a) pre deti od 6 do 15 rokov od 1. 1. 2022.

Od roku 2020 už zamestnanci tých zamestnávateľov, ktorí majú prístup do registrov žiakov a študentov škôl na území SR, nie sú povinní na účely priznania daňového bonusu prikladať zamestnávateľovi potvrdenia o návšteve školy (teda ide len o vybranú skupinu zamestnávateľov).

Tiež zamestnanci všetkých zamestnávateľov nebudú povinní podpisovať vyhlásenie na zdanenie príjmov každoročne, ale podpíšu raz, a potom budú podpisovať (nahlasovať) len zmeny. Ďalšie nóvum je od roku 2020 v tom, že vyhlásenie na zdanenie príjmov a zmeny v ňom budú môcť zamestnanci zasielať zamestnávateľovi aj elektronicky, ak sa tak dohodnú.

Výška príjmov

Podmienkou výplatu mesačného daňového bonusu je dosiahnutie zdaniteľných hrubých príjmov zo ZČ v príslušnom mesiaci u tohto zamestnávateľa aspoň vo výške polovice mesačnej minimálnej mzdy (MM).

Pri ročnom daňovom bonuse musí za rok dosiahnuť hrubé zdaniteľné príjmy zo ZČ aspoň vo výške 6-násobku MM.

Do úvahy sa potom zoberú zdaniteľné príjmy zo ZČ od všetkých zamestnávateľov (aj zo zahraničia).

Ak zamestnanec nedosiahne za zdaňovacie obdobie požadovanú výšku zdaniteľných príjmov zo ZČ a bol mu v priebehu roka priznaný daňový bonus len v niektorých kalendárnych mesiacoch, nestratí po skončení zdaňovacieho obdobia nárok na už priznaný bonus (nezoberie sa mu v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní si môže uviesť sám najviac v priebehu roka realizovanú výšku bonusov).

Ak zamestnanec za rok dosiahne požadovanú výšku zdaniteľných príjmov a v priebehu roka mu bol priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch alebo mu nebol priznaný vôbec (napr. si ho vôbec neuplatňoval, ani iná oprávnená osoba), nárok má na plný ročný daňový bonus. Dodatočne si ho uplatní u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo ZČ alebo sám v daňovom priznaní - vždy na základe predloženia príslušných dokladov (§ 37 ZDP).


Soňa si uplatňovala nárok na daňový bonus u zamestnávateľa. K 1. aprílu ju však zamestnávateľ prepustil a do konca roka si nenašla prácu, poberala len príspevok