dnes je 20.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 11 Nezdaniteľné časti základu dane

5.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.9 Komentár k ZDP § 11 Nezdaniteľné časti základu dane

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Beáta Buláková


§ 11

(1) Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v odsekoch 2, 3 a 8.

(2) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý

a) sa rovná alebo je nižší ako 92,8-násobok sumy životného minima39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len “platné životné minimum“), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 21,0-násobku sumy životného minima39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len “platné životné minimum“),

b) je vyšší ako 92,8-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

(3) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,

2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),

3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

b) vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

(4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu63a) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie63c) alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím,63d) alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím63e) a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.125)

(5) Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3 len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

(6) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok“) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou dôchodku.

(7) Základ dane sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane podľa odsekov 3 a 8 aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

(8) Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu35) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

(9) Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 8 je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods. 3.

(10) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 8 musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 8 zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu,35) ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).

(11) Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber65) a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 8, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

(12) Ak má daňovník súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, zníži si najskôr čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v odsekoch 2, 3 a 8. Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 si zníži len o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v odsekoch 2, 3, 8 a 12 prevyšujúce čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5.


Odsek 1

Ods. 1 ustanovuje, že základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) alebo z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej aj „NČZD”) uvedené v ods. 2, 3, 8 a 12 (zrušené od 2021) – tzn. základ dane (čiastkový základ dane), resp. súčet čiastkových základov dane sa znižuje o:

 • NČZD na daňovníka,

 • NČZD na manželku (manžela),

 • preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, teda do 2. piliera dôchodkového sporenia (v zákonom stanovenej výške a len v rokoch 2013 – 2016),

 • preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (pri splnení zákonom stanovených podmienok a najviac v sume 180 eur za zdaňovacie obdobie).

 • zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (najviac do výšky 50 eur ročne aj na vyživované deti a manželku/manžela) – zrušená od 1. 1. 2021.

Odsek 2

Odsek 2 upravuje spôsob výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý:

 • sa rovná alebo je nižší ako 92,8-násobok sumy životného minima platného k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia, potom NČZD do konca roku 2019 = 19,2 x ŽM, ale od roku 2020 je to suma vy počítaná ako 21 x ŽM,

 • je vyšší ako 92,8-násobku ŽM, potom NČZD = (44,2 x ŽM) – ¼ ZD; ak táto suma je nižšia ako nula, NČZD na daňovníka = 0.

VYSVETLIVKY:

NČZD = nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ročne)

ŽM = suma životného minima platného k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia

ZD = základ dane

Odsek 3

Ods. 3 upravuje spôsob výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela - ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý:

a) sa rovná alebo je nižší ako 176,8-násobok ŽM a jeho manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti v tomto zdaňovacom období:

 • nemá vlastný príjem, potom NČZDM = 19,2 x ŽM,

 • má vlastný príjem, ktorý nepresahuje 19,2-násobok ŽM, potom NČZDM = (19,2 x ŽM) – VPM,

 • má vlastný príjem, ktorý presahuje 19,2-násobok ŽM, potom NČZDM = 0,

b) je vyšší ako 176,8-násobok ŽM a jeho manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti v tomto zdaňovacom období:

 • nemá vlastný príjem, potom NČZDM = (63,4 x ŽM) – ¼ ZD; ak táto suma je nižšia ako nula, NČZDM = 0,

 • má vlastný príjem, potom NČZDM = (63,4 x ŽM) – ¼ ZD – VPM; ak táto suma je nižšia ako nula, potom NČZDM = 0.

VYSVETLIVKY:

NČZD = nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela (ročne)

ŽM = suma životného minima platného k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia

ZD = základ dane daňovníka

VPM = vlastný príjem manželky/manžela


Od roku 2020 teda nie je rovnaká suma NČZD na daňovníka a NČZD na manželku/manžela, pretože sa každá z nich vypočítava iným násobkom platného ŽM.

Odsek 4

Ods. 4 upravuje podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela (NČZDM). Uplatnenie NČZDM je viazané, o. i., na úhrn vlastných príjmov manželky/manžela, pričom sa do vlastného príjmu manželky/manžela sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus (na vyživované dieťa a na zaplatené úroky), zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky (napr. rodičovský príspevok, prídavok na dieťa) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Okrem vlastného príjmu sa testujú ďalšie podmienky: nárok na NČZDM daňovníkovi vzniká, ak manželka (manžel):

 • sa stará o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov veku dieťaťa, alebo

 • poberá príspevok na opatrovanie, alebo je

 • evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo je

 • zdravotne postihnutá, alebo ťažko zdravotne postihnutá (má pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť viac ako 40 %).

Posudzovanie vlastných príjmov zostalo nezmenené. Vlastným príjmom manželky (manžela) je príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola (bol) povinná(ý) z tohto príjmu zaplatiť.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia,

 • daňový bonus,

 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

 • štátne sociálne dávky a

 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Platí, že výška NČZDM a spôsob jej výpočtu sa odvíja od výšky základu dane daňovníka (ZDD), od výšky vlastného príjmu manželky/manžela (VPM) a od výšky životného minima platného k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia (ŽM).


2012 a predch.

Pani Jana Marková v r. 2012 nepracovala a neplynuli jej žiadne príjmy. Jej manžel dosiahol za zdaňovacie obdobie r. 2012 základ dane, pri ktorom mu vznikol (nezanikol) nárok na uplatnenie NČZDM. Žiadne iné podmienky sa neskúmali a pri podaní daňového priznania za r. 2012 si manžel p. Markovej mohol uplatniť na manželku plnú výšku NČZDM, t. j. za zdaňovacie obdobie 2012 vtedy platnú sumu 3 644,74 eura.

2013 a nasl.

Pani Jana Marková nepracovala ani v r. 2020 a neplynuli jej žiadne príjmy. Okrem toho na účely uplatnenia NČZDM za r. 2020 je potrebné skúmať, či p. Jana:

 • sa stará o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov veku dieťaťa, alebo

 • poberá príspevok na opatrovanie, alebo je

 • evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo je

 • zdravotne postihnutá alebo ťažko zdravotne postihnutá (má pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť viac ako 40 %).

Pani Jana za r. 2020 nespĺňa ani jednu z vyššie uvedených posudzovaných podmienok statusu podľa § 11 ods. 4 písm. a) ZDP (nestarala sa o dieťa do 3 alebo 6 rokov, nepoberala príspevok za opatrovanie, nebola evidovaná nezamestnaná a ani nie je zdravotne postihnutá), a teda aj bez skúmania výšky základu dane manžela nárok na uplatnenie NČZDM jej manželovi nevznikol.


Postup v roku 2012 a predch.

V r. 2012 pán Karol Kolománi bol poberateľom starobného dôchodku, ale ešte pracoval a dosahoval zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Jeho manželka poberala starobný dôchodok vo výške 280 eur, nie je zdravotne postihnutá. Ako si p. Kolománi mohol za r. 2012 uplatniť NČZDM zo svojich zdaniteľných príjmov?

Starobný dôchodok sa do vlastného príjmu zahŕňa ako dávka zo sociálneho poistenia a p. Kolománi si mohol uplatniť NČZDM vo výške 284,74 eura.

Výpočet:

ŽM platné k 1.1.2012 = 189,83 eura

19,2-násobok ŽM = 189,83 x 19,2 = 3 644,736; po zaokrúhlení = 3 644,74 eura

NČZDM = 3 644,74 – (280 x 12) = 3 644,74 – 3 360 = 284,74 eura

Postup v roku 2013 a nasl.

P. Kolománi je v roku 2020 poberateľom starobného dôchodku, ešte pracuje a dosahuje zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Jeho manželka poberá starobný dôchodok vo výške 300 eur, nie je zdravotne postihnutá. Ako si p. Kolománi môže uplatniť NČZDM zo svojich zdaniteľných príjmov?

Posudzovanie príjmov sa síce nezmenilo, ale manželka p. Kolomániho nespĺňa ani jednu z posudzovaných podmienok na uplatnenie NČZDM a tak p. Kolománimu nevznikne nárok na uplatnenie NČZDM.


Postup v roku 2012 a predch.

Petrík Danko – syn pani Danky Dankovej - dňa 5. 9. 2012 dovŕšil 3 roky. Pani Danka od 1. 10. 2012 začala pracovať; jej príjem bol 600 eur mesačne. Manžel pani Dankovej bol po celý rok 2012 zamestnaný a mal mesačný príjem 1 000 eur mesačne (iné príjmy nemal). Mal manžel p. Dankovej za r. 2012 nárok na NČZDM a v akej výške?

Rodičovský príspevok sa ako štátna sociálne dávka nezahŕňa do vlastných príjmov manželky, zahrnie sa len mzda pani Dankovej za 3 mesiace (október, november, december). Pán Danko si za r. 2012 mohol uplatniť NČZDM vo výške 1 844,74 eura.

Výpočet:

ŽM platné k 1.1.2012 = 189,83 eura

19,2-násobok ŽM = 189,83 x 19,2 = 3 644,736; po zaokrúhlení = 3 644,74 eur

NČZDM = 3 644,74 – (3 x 600) = 3 644,74 - 1 800 = 1 844,74 eura

Postup v roku 2013 a nasl.

Ak by Petrík dovŕšil 3 roky napr. 5. 9. 2020, pani Danková by sa zamestnala od 1. 10. 2020 s príjmom 600 eur mesačne a jej manžel by bol i v r. 2020 zamestnaný a poberal príjem zo závislej činnosti, potom by si p. Danko za r. 2020 mohol uplatniť NČZDM.

Rodičovský príspevok sa ako štátna sociálna dávka nezahŕňa do vlastných príjmov manželky (manžela). Oproti roku 2012 sa však zmenili podmienky, pri splnení ktorých vzniká nárok na NČZDM. V r. 2020 p. Danková spĺňala do septembra jednu z týchto podmienok – starala sa o dieťa vo veku do 3 rokov. Na začiatku septembra Petrík ešte nemal tri roky a NČZDM sa uplatňuje len za tie mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na jej uplatnenie (§ 11 ods. 5 ZDP), čo je v tomto prípade 9 mesiacov. Od 1. 10. 2020 p. Danková už nespĺňala ani jednu z podmienok pre uplatnenie NČZDM.

Výpočet:

ŽM platné k 1.1.2020 = 210,20 eura

21-násobok ŽM = 4 414,20 eura (po zaokrúhlení)

NČZDM = (4 414,20 – 1 800) : 12 x 9 = 2 614,20 : 12 =217,85 x 9 =1 960,65 eura


Katka Fialová od februára 2012 poberala príspevok na opatrovanie vo výške 199,17 eura, iné príjmy celý rok nepoberala. Dňa 6. 7. 2012 sa vydala za Mateja Kapustu; deti nemá. Mal jej manžel za r. 2012 nárok na uplatnenie NČZDM a za koľko mesiacov?

Rok 2012 a predch.

Podľa § 11 ods. 5 ZDP mal manžel pani Katky Kapustovej nárok na uplatnenie 5/12 NČZDM, pretože na začiatku mesiacov august až december boli splnené podmienky na jej uplatnenie (boli manželia). Príspevok na opatrovanie do úhrnu príjmov manželky započítava, a teda nárok na NČZDM je 605,78 eura.

Výpočet:

ŽM platné k 1. 1. 2012 = 189,83 eura

19,2-násobok ŽM = 189,83 x 19,2 = 3 644,74 (po zaokrúhlení)

NČZDM = [3 644,74 – (199,17 x 11)] / 12 x 5 = 1 453,87 / 12 x 5 = 605,78 eura

Rok 2013 a nasl.

Ak by Katka poberala príspevok na opatrovanie od februára 2020 a za Maťa Kapustu by sa vydala 6. 7.2020, potom by na účely uplatnenia NČZDM bolo potrebné posudzovať už viac podmienok – nielen to, koľko mesiacov boli manželia, ale aj to, či Katka ako manželka:

 • sa stará o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov veku dieťaťa, alebo

 • poberá príspevok na opatrovanie, alebo

 • je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo

 • je zdravotne postihnutá alebo ťažko zdravotne postihnutá (má pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť viac ako 40 %).

Katka by spĺňala podmienku – poberá príspevok na opatrovanie od februára 2020. Vzhľadom na to, že NČZDM sa môže uplatňovať len na manželku/manžela, aj napriek skutočnosti, že Katka poberala príspevok na opatrovanie 11 mesiacov, Maťovou manželkou bola len 5 mesiacov; Maťo si môže v roku 2020 uplatniť rovnako ako v roku 2012 len 5/12 NČZDM (posudzovanie príspevku na opatrovanie sa nezmenilo, do vlastného príjmu sa zahŕňa, a teda postup pri výpočte bude v tomto prípade rovnaký ako v r. 2012.)

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.


Situácia:

 • 1. 12. 2019 sa daňovník oženil,

 • 18. 5. 2020 jeho manželka porodila dieťa a začala sa o dieťa starať,

 • 1. 9. 2020 sa manželka zamestnala a počas pracovnej doby riadnu starostlivosť zabezpečila daňovníkovou matkou.

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 571/2009 Z. z. zákona o rodičovskom príspevku podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú nielen vtedy, ak manželka zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne, ale aj vtedy, ak riadnu starostlivosť o dieťa zabezpečuje právnickou osobou alebo inou plnoletou fyzickou osobou, t. j. aj matkou daňovníka.

T. j., ak sú splnené aj ďalšie podmienky podľa ZDP, tento daňovník si môže na manželku uplatniť NČZD za mesiace 6 až 12.


Nárok na daňový bonus na vyživované dieťa jej vnikol za mesiace 5 až 12 – teda o mesiac viac ako nárok na NČZD na manželku/manžela.


Manželka daňovníka od 6. 12. 2019 začala opatrovať fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, za čo jej úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím priznal nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Peňažný príspevok na opatrovanie za mesiac december 2019 jej bol vyplatený dňa 20. 1. 2020. Ako si môže daňovník uplatniť NČZD na manželku?

Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na opatrovanie sa vždy vypláca mesačne pozadu. Podľa s § 11 ods. 5 ZDP si môže daňovník uplatniť NČZD na manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto NČZD. Ak daňovník preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že peňažný príspevok na opatrovanie bol manželke priznaný za mesiac december 2019, a tento jej bol aj vyplatený (nehľadiac na to, v ktorom mesiaci), a ak aj naďalej opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a sú splnené aj ďalšie ustanovené podmienky, daňovník si môže na manželku uplatniť NČZD od januára 2020.

Odsek 5

Podľa ods. 5 daňovník, ktorý si môže uplatniť NČZDM len 1 alebo len niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie NČZDM, znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť, ktorá sa rovná 1/12 ročnej NČZDM.

Odsek 6

Ods. 6 neumožňuje znížiť základ dane o NČZD na daňovníka, ak:

 • daňovník je na začiatku