dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 25a

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.17.1 Komentár k ZDP § 25a

Ing. Peter Horniaček


§ 25a

Vstupnou cenou finančného majetku1) je

a) obstarávacia cena,118) ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty podľa písmena d), upravená o všetky zníženia tejto ceny, ktoré neboli zahrnuté do základu dane, okrem zníženia tejto ceny z dôvodu výplaty príjmu zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo do dňa nadobudnutia finančného majetku zvýšené zo zisku po zdanení [ § 3 ods. 1 písm. e)§ 12 ods. 7 písm. c) prvý bod],

b) cena zistená podľa osobitného predpisu,29) ak bol finančný majetok nadobudnutý bezodplatne,

c) hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka,37a) ak ide o

1. finančný majetok,1) ktorý nadobudol vkladateľ nepeňažného vkladu splateného vo forme individuálne vloženého majetku alebo vo forme podniku, alebo jeho časti pri postupe podľa § 17b,

2. individuálne vložený finančný majetok,1) ktorý nadobudol prijímateľ nepeňažného vkladu podľa § 17b,

d) reálna hodnota,119a) ak ide o finančný majetok1)

1. nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti,

2. nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti u vkladateľa nepeňažného vkladu a prijímateľa nepeňažného vkladu podľa § 17b,

3. nadobudnutý právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c,

4. ktorého prvotné ocenenie v reálnej hodnote ustanovuje osobitný predpis,119a)

5. určený na obchodovanie, ktorého precenenie na reálnu hodnotu vykázané ako náklad alebo výnos bolo zahrnuté do základu dane,

e) pôvodná cena, ak ide o finančný majetok, ktorý nadobudol

1. prijímateľ nepeňažného vkladu pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17d a právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17e; finančný majetok, ktorý nadobúda vkladateľ nepeňažného vkladu, je ocenený pôvodnou cenou, ktorou sa rozumie celková hodnota nepeňažného vkladu vyjadrená v pôvodných cenách, ktorú preberá príjemca nepeňažného vkladu podľa § 17d,

2. akcionár alebo spoločník daňovníka zrušeného bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev na právnom nástupcovi daňovníka zrušeného bez likvidácie; pôvodnou cenou sa rozumie ocenenie akcií alebo podielu na daňové účely, ktorým boli akcie alebo podiel ocenené pred zlúčením, splynutím alebo rozdelením obchodných spoločností alebo družstiev,

f) hodnota splateného peňažného vkladu [ § 2 písm. ac) ],

g) reálna hodnota presunutého finančného majetku, ktorou bol finančný majetok ocenený na účely zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (§ 17f ods. 6 a 8).


Vstupnou cenou finančného majetku, ktorá sa podľa § 52zg ods. 8 ZDP vzťahuje na finančný majetok obstaraný po 31. 12. 2015, je podľa:

písm. a) – obstarávacia cena pri nadobudnutí finančného majetku kúpou. Výnimkou je finančný majetok, ktorého prvotné ocenenie je podľa § 25 ods. 8 ZoÚ možné realizovať v reálnej hodnote, t. j. s výnimkou cenných papierov a podielov určených na predaj (realizovateľné cenné papiere a podiely). Pri predaji cenných papierov a obchodných podielov sa ako daňový výdavok uplatňuje obstarávacia cena upravená o všetky jej zníženia, ktoré nevstupovali do základu dane. Ide o situáciu, kedy sa účtovne obstarávacia cena tohto majetku znižuje napr. pri výplate prostriedkov zo zníženia základného imania u daňovníka, ktorý nadobudol finančný majetok kúpou (znížením na účte 06x). Obstarávacia cena sa neupravuje o zníženia tejto ceny z dôvodu výplaty príjmu zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo do dňa nadobudnutia finančného majetku zvýšené zo zisku po zdanení [ § 3 ods. 1 písm. e), § 12 ods. 7 písm. c) prvý bod]. Ak teda bolo základné imanie spoločnosti pred kúpou finančného majetku zvýšené zo zisku po zdanení, považujú sa vyplatené prostriedky zo zníženia základného imania na účely ZDP za podiel na zisku (dividendu) podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 7 písm. c) prvého bodu ZDP. Podľa postupov účtovania pre podnikateľov sa tento príjem vykáže ako zníženie obstarávacej ceny finančného majetku (06x). Pri následnom predaji tohto finančného majetku sa na účely uplatnenia daňového výdavku obstarávacia cena tohto majetku neznižuje o takto vyplatený príjem charakteru dividend, ktorý nevstúpil do základu dane. V prípade zmeny na účte 06x, ktoré sa prejavia účtovne ako jej zvýšenie, je na účely ZDP potrebné vychádzať z podstaty, v dôsledku ktorej došlo k takémuto zvýšeniu.


Spoločnosť obstarala kúpou v zdaňovacom období 2020 obchodný podiel v inej spoločnosti, čím získala postavenie materskej spoločnosti. Obstarávacia cena obchodného podielu bola vo výške 100 000 € a základné imanie dcérskej spoločnosti bolo vo výške 70 000 €. Po kúpe obchodného podielu bolo v zdaňovacom období 2020 následne znížené základné imanie spoločnosti v časti splateného vkladu o sumu 10 000 €. V zdaňovacom období 2021 sa materská spoločnosť rozhodla predať obchodný podiel za kúpnu cenu 120 000 €.

Účtovanie u materskej spoločnosti je nasledovné:

Účtovný prípad (materská spoločnosť) – rok 2020 Suma MD D 
Obstaranie obchodného podielu kúpou v obstarávacej cene  100 000  043  325  
Zaradenie obchodného podielu v obstarávacej cene do majetku  100 000  06x  043  
Úhrada obstarávacej ceny  100 000  325  043  
Zníženie základného imania dcérskej spoločnosti  10 000  353  06x  
Prijatie platby od dcérskej spoločnosti zo zníženia základného imania  10 000  221  353  

Vidíme, že spoločnosť nadobudla kúpou obchodný podiel v inej spoločnosti v ocenení obstarávacou cenou vo výške 100 000 €, čím nadobudla postavenie materskej spoločnosti. V tejto hodnote zaradila obchodný podiel do svojho finančného majetku. Následne po kúpe obchodného podielu rozhodlo valné zhromaždenie o znížení základného imania vo výške 10 000 € a jeho výplate novému spoločníkovi. Nakoľko ide o zníženie základného imania, u materskej spoločnosti príde k zníženiu hodnoty finančnej investície, resp. obstarávacej ceny 100 000 € o hodnotu zníženia základného imania vo výške 10 000 €. U materskej spoločnosti, aj zo spôsobu účtovania, vyplýva, že neprichádza k zdaniteľnému príjmu. U dcérskej spoločnosti je účtovanie nasledovné:

Účtovný prípad (dcérska spoločnosť) – rok 2020 Suma MD D 
Základné imanie spoločnosti pred kúpou obchodného podielu  70 000   411  
Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania po kúpe obchodného podielu novým spoločníkom  10 000  419  361  
Zníženie základného imania po zápise do obchodného registra  10 000  411  419  
Výplata podielu zo zníženia základného imania novému spoločníkovi  10 000  361  221  

Ak príde v nasledujúcom zdaňovacom období 2021 k predaju obchodného podielu za predajnú cenu 120 000 €, nepôjde u materskej spoločnosti o príjem oslobodený od dane podľa § 13c ZDP, nakoľko neboli naplnené podmienky jeho oslobodenia (časový test držby minimálnej výšky podielu na základnom imaní). Materská spoločnosť bude preto povinná výnos z predaja obchodného podielu zdaniť s možnosťou uplatnenia daňového výdavku, t. j. vstupnej ceny finančného majetku (obstarávacej ceny) podľa § 25a písm. a) ZDP. Účtovanie predaja obchodného podielu u materskej spoločnosti bude nasledovné:

Účtovný prípad (materská spoločnosť) – rok 2021 Suma MD D 
Výnos z predaja obchodného podielu  120 000  315  661  
Vyradenie obchodného podielu z finančného majetku  90 000  561  06x  
Prijatie úhrady za predaj obchodného podielu  120 000  221  315  

Materská spoločnosť zaúčtovala výnos z predaja obchodného podielu vo výške 120 000 €, na ktorý nie je možné uplatniť oslobodenie od dane a preto je považovaný za zdaniteľný príjem zdaňovacieho obdobia 2021. Súčasne príde k zúčtovaniu obstarávacej ceny obchodného podielu vyradením v dôsledku predaja do nákladov spoločnosti vo výške 90 000 € (zníženie ocenenia obstarávacou cenou 100 000 o hodnotu zníženia základného imania, t. j. 100 000 – 10 000). Spoločnosť nemôže do daňových výdavkov zahrnúť celú hodnotu obstarávacej ceny 100 000 €, nakoľko prišlo k jej účtovnému zníženiu o 10 000 €, ktoré účtovné zníženie 10 000 € nebolo zahrnuté do základu dane.

písm. b) – cena stanovená znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov pri bezodplatnom nadobudnutí finančného majetku, resp. cena uvedená v uznesení o dedičstve.

písm. c) – hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka podľa § 59 ods. 3 ObZ, ak ide o finančný majetok:

  • v podobe finančnej investície (podielu na základnom imaní), ktorý nadobudol vkladateľ nepeňažného vkladu vo forme individuálne vloženého majetku alebo vo forme vkladu podniku alebo jeho časti pri použití ocenenia v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP,

  • individuálne vložený u prijímateľa nepeňažného vkladu pri použití ocenenia v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP.

písm. d) – reálna hodnota, ak ide o finančný majetok:

  • nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti,

  • nadobudnutý u prijímateľa nepeňažného vkladu vo forme podniku alebo jeho časti pri použití ocenenia v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP,

  • nadobudnutý právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách podľa § 17c ZDP,

  • ktorého prvotné ocenenie v reálnej hodnote pripúšťa § 25 ods. 1 písm. e) a f)ods. 8 ZoÚ zákona o účtovníctve (tzv. realizovateľné cenné papiere a vklady). Daňovým výdavkom je pri cenných papieroch určených na obchodovanie ich reálna hodnota, t. j. obstarávacia cena upravená o precenenie na reálnu hodnotu (účet 564, 664, 566, resp. 666) zahrňované do základu dane.


Spoločnosť nakúpila 15. januára 2020 majetkové cenné papiere (akcie) určené na obchodovanie za 100 000 €, ktoré zaúčtovala na účte 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie, k 31.12.2020 zaúčtovala pokles reálnej hodnoty týchto majetkových cenných papierov zo 100 000 € na 90 000 € v súlade s § 14 ods. 8 postupov účtovania v PÚ, čím jej vznikol náklad vo výške 10 000 €. Náklad vo výške 10 000 € zaúčtovaný k 31.12.2019 na účte 564 – Náklady na precenenie cenných papierov je v súlade so spresnením v § 17 ods. 33 písm. c) ZDP s účinnosťou od 1. januára 2020 súčasťou základu dane v súlade so zaúčtovaním, t. j. je považovaný za daňový výdavok. Vo februári 2021 spoločnosť predá uvedené cenné papiere (akcie) za 89 000 €.

Účtovný prípad – 2021 Suma MD D 
Predaj akcií určených na obchodovanie v predajnej cene  94 000  315  661  
Úbytok akcií v reálnej hodnoty z majetku  90 000  561  251  

Podľa § 19 ods. 2 písm. f) ZDP v znení účinnom od 1. januára 2018 je pri predaji daňovým výdavkom úhrn vstupných cien akcií a úhrn vstupných cien ostatných cenných papierov podľa § 25a v zdaňovacom období, v ktorom príde k ich predaju, do výšky úhrnu príjmov z ich predaja.

Náklad vyplývajúci z precenenia akcií vstúpil do základu dane v zdaňovacom období, ktoré sa končilo 31. decembra 2020 v súlade s § 17 ods. 3 písm. c) ZDP. Pri predaji akcií sa do daňových výdavkov zahrnie vstupná cena akcií upravená o precenenie, t. j. 90 000 €, ale len do výšky 89 000 €. Strata z predaja týchto cenných papierov vo výške 1 000 € bude položkou zvyšujúcou výsledok