dnes je 30.11.2021

Input:

Komentár k ZDP § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetku

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.18 Komentár k ZDP § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetku

Ing. Peter Horniaček


§ 26

(1) V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb120) do odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1. Doba odpisovania

Odpisová skupina Doba odpisovania 
0  2 roky  
1  4 roky  
2  6 rokov  
3  8 rokov  
4  12 rokov  
5  20 rokov  
6  40 rokov  

(2) Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2; to neplatí pre hmotný majetok podľa odsekov 6 a 7. Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.106) Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného