dnes je 20.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 30 Odpočet daňovej straty

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.22 Komentár k ZDP § 30 Odpočet daňovej straty

Ing. Peter Horniaček


§ 30

Odpočet daňovej straty

(1) Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky

a) základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty, považuje za mikrodaňovníka,

b) 50 % základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak nejde o daňovníka podľa písmena a).

(2) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daňová strata sa odpočítava u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov. Právny nástupca môže odpočítať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daňovníkom dane z príjmov právnickej osoby a súčasne, ak účelom tohto zániku nie je len zníženie alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu na daňovníka nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

(3) Daňová strata u daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, sa zvýši o časť daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži o časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka. Postup podľa prvej vety sa neuplatní u spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, u ktorého je daňová strata súčasťou daňovej straty reverzného hybridného subjektu.

(4) Daňová strata u daňovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti, sa zvýši o časť daňovej straty komanditnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži o časť základu dane komanditnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka. Postup podľa prvej vety sa neuplatní u komplementára komanditnej spoločnosti, u ktorého je daňová strata súčasťou daňovej straty reverzného hybridného subjektu.

(5) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zmenil právnu formu, má nárok na pokračovanie v jej odpočte podľa odseku 1.

(6) Na zistenie daňovej straty, ktorú možno odpočítať podľa odseku 1, platia ustanovenia § 17 až 29.


Ak daňovník prechodne dosiahne daňovú stratu, ZDP umožňuje v budúcich zdaňovacích obdobiach, ak dosiahne základ dane (ďalej len „ZD”), túto v minulosti vykázanú daňovú stratu od ZD odpočítať. Pravidlá odpočtu daňovej straty, uvedené v § 30 ZDP. Daňovou stratou sa podľa § 2 písm. k) ZDP rozumie rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Pri výpočte daňovej straty sa postupuje rovnako ako pri výpočte ZD, a to u daňovníka, ktorý:

 • účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva z rozdielu medzi príjmami a výdavkami,

 • účtuje v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia,

 • ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že nemožno stotožňovať účtovnú stratu a daňovú stratu. Aj daňový subjekt, ktorý dosiahol účtovnú stratu, môže vykázať v daňovom priznaní ZD alebo môže dosiahnuť účtovný zisk a daňovú stratu. Skutočnosť, že účtovná a daňová strata sú dve rozdielne kategórie je spôsobená vplyvom tzv. pripočítateľných a odpočítateľných položiek pri transformácii výsledku hospodárenia na ZD. U daňovníka – fyzickej osoby je možné vykazovať daňovú stratu len z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a o túto stratu je možné znižovať ZD v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach len z týchto príjmov.

Doterajší režim odpočtu daňovej straty, platný od roku 2014, keď od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) bolo možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v prechádzajúcich zdaňovacích obdobiach, a to rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná, sa s účinnosťou od 1. januára 2020 na základe novely ZDP č. 301/2019 Z. z. mení.

Zmenou v § 30 ods. 1 písm. b) ZDP dochádza k zmene pravidiel odpočtu daňovej straty, keď sa:

 • ruší rovnomernosť odpočtu daňovej straty a

 • predlžuje doba odpočtu počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po zdaňovacom období vykázania daňovej straty,

 • obmedzuje výška odpočítavanej daňovej straty len do výšky 50 % vykázaného základu dane, od ktorého sa odpočítava daňová strata v podanom daňovom priznaní; uvedené obmedzenie odpočtu len do výšky 50 % vyčísleného základu dane sa však nevzťahuje na daňovníka, ktorý realizuje odpočet daňovej straty v zdaňovacom období, v ktorom má status mikrodaňovníka [§ 2 písm. w], kedy postupuje pri odpočte podľa § 30 ods. 1 písm. a) ZDP.

Tieto nové pravidlá odpočtu daňovej straty sa podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 16 ZDP použijú na daňovú stratu vykázanú za zdaňovanie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020. Znamená to, že daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začali najneskôr do 31. decembra 2019, sa aj po 1. januári 2020 douplatňujú podľa § 30 ZDP v znení účinnom do 31. decembra 2019.

Nakoľko osobitná skupina mikrodaňovníkov a s ňou súvisiace zavedenie osobitného systému odpočtu daňovej straty u mikrodaňovníka v ZDPnadobúda účinnosť od 1. januára 2021, môže prísť u mikrodaňovníka k odpočtu daňovej straty v zdaňovacom období, v ktorom nadobudne status mikrodaňovníka, podľa rôznych pravidiel podľa nasledovného prehľadu:

Pravidlá odpočtu daňovej straty počnúc zdaňovacím obdobím 2020 
Druh daňovníka Zdaňovacie obdobie vykázania daňovej straty 
2015 – 2019 2020 2021 – 
Mikrodaňovníci
[§ 2 písm. w)]
účinnosť od 1.1.2021
 
 • rovnomerne,

 • 4 roky,

 • bez obmedzenia výškou ZD,

 • § 30 ZDP v znení účinnom do 31.12.2019.

 
 • nerovnomerne,

 • 5 rokov,

 • len do výšky 50 % základu dane,

 • § 30 ods. 1 písm. b) ZDP v znení účinnom od 1.1.2020,

 • § 52zza ods. 16 ZDP.

 
 • nerovnomerne,

 • 5 rokov,

 • § 30 ods. 1 písm. a) ZDP v znení účinnom od 1.1.2021,

 • § 52zzb ods. 5.

 
Ostatní 
 • nerovnomerne,

 • 5 rokov,

 • len do výšky 50 % základu dane,

 • § 30 ods. 1 písm. b) ZDP v znení účinnom od 1.1.2020,

 • § 52zza ods. 16 ZDP.

 

Legenda: ZD – základ dane


Spoločnosť v zdaňovacom období roka 2020 vykázala daňovú stratu vo výške 50 000 €. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledovných zdaňovacích obdobiach, ak predpokladá, že dosiahne nasledovné úrovne základu dane?

Zdaňovacie obdobie 2021 2022 2023 2024 2025 Odpočet spolu 
Základ dane 6 000 18 000 64 000 0 2 000 x 
50 %
základu dane
 
3 000 9 000 32 000 0 1 000 x 
Odpočet daňovej straty 3 000 9 000 32 000 0 1 000 45 000 

Vykázanú daňovú stratu za zdaňovacie obdobie roka 2020 si môže spoločnosť odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom musí ale rešpektovať limitáciu pri odpočte do výšky 50 % základu dane, od ktorého sa v daňovom priznaní odpočítava daňová strata. Pri predpokladaných výškach dosiahnutého základu dane v jednotlivých zdaňovacích obdobiach odpočtu vidíme, že spoločnosť dokázala realizovať z vykázanej daňovej straty 50 000 € za zdaňovacie obdobie 2020 odpočet vo výške 45 000 €. Zvyšnú neodpočítanú časť vo výške 5 000 € už spoločnosť nebude mať možnosť odpočítať. Ak by spoločnosť mala možnosť v jednotlivých zdaňovacích obdobiach 2021 až 2023 odpočítavať daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie 2017 až 2019, túto by odpočítavala podľa § 30 ZDP v znení účinnom do 31. decembra 2019, t. j. rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Zároveň sa § 30 dopĺňa novým odsekom 5, ktorý spresňuje možnosť uplatňovania odpočtu daňovej straty v prípade zmeny právnej formy daňovníka. Daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu, alebo ktorému vznikol nárok na odpočet daňovej straty a následne u neho dôjde k zmene jeho právnej formy, má po jej zmene nárok pokračovať v jej odpočte v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 1. To znamená, že ak napr. spoločnosť s ručením obmedzeným vykázala daňovú stratu a následne spoločnosť zmenila právnu formu na komanditnú spoločnosť, táto komanditná spoločnosť má nárok na odpočet daňovej straty vykázanej spoločnosťou s ručením obmedzeným od svojho základu dane. Ustanovenie sa vzťahuje nielen na zmenu kapitálovej spoločnosti na osobnú spoločnosť a naopak, ale aj na zmenu jednej právnej formy kapitálovej spoločnosti na inú právnu formu kapitálovej spoločnosti.

Zo znenia § 30 ods. 1 ZDP vyplýva, že od 1. januára 2020 prichádza k zmene v spôsobe uplatňovania odpočtu daňovej straty. Mikrodaňovník,