dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.23 Komentár k ZDP § 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci

Ing. Peter Horniaček


§ 30a

(1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani podľa osobitného predpisu,120a) si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky podľa odseku 2, ak súčasne spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3.

(2) Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom 0,5 a percentuálnym vyjadrením úhrnnej výšky oprávnených nákladov120b)vynaložených po podaní žiadosti o investičnú pomoc podľa osobitného predpisu120a) do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani k celkovej výške oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola investičná pomoc poskytnutá podľa osobitného predpisu.120a) Výška úľavy na dani nesmie presiahnuť 20 % hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani podľa osobitného predpisu.120a)

(3) Osobitnými podmienkami podľa odseku 1 sú:

a) daňovník počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, využije všetky ustanovenia tohto zákona znižujúce základ dane, na ktoré mu vzniká nárok, a to najmä uplatnením

1. odpisov podľa § 22 až 29; v období uplatňovania úľavy na dani nie je možné prerušiť odpisovanie hmotného majetku podľa § 22 ods. 9,

2. opravných položiek a rezerv podľa § 20,

b) daňovník je povinný počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, odpočítať od základu dane daňovú stratu alebo časť daňovej straty, o ktorú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, a to vo výške základu dane; ak je základ dane vyšší ako výška daňovej straty, o ktorú sa v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, zníži sa základ dane o výšku tejto straty,

c) daňovník nemôže uplatniť úľavu na dani podľa odseku 4 pri zrušení bez likvidácie, pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo pri zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti,

d) daňovník je povinný pri vyčíslení základu dane vo vzájomnom obchodnom vzťahu so závislou osobou postupovať podľa § 18 a dodržiavať princíp nezávislého vzťahu.

(4) Nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 si daňovník môže uplatniť najviac na desať bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré si možno úľavu na dani uplatniť, je zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo daňovníkovi vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci a daňovník splnil podmienky stanovené osobitným predpisom120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3, najneskôr však zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynuli tri roky od vydania rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.120a)

(5) Nárok na úľavu na dani si daňovník môže uplatniť najviac do výšky, ktorá v priebehu zdaňovacích období, za ktoré sa uplatňuje úľava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú pre tento druh investičnej pomoci v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci vydanom podľa osobitného predpisu.120a)

(6) Výška úľavy na dani sa nemení, ak je daňovníkovi dodatočne vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená vyššia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

(7) Výška nevyčerpanej hodnoty investičnej pomoci formou úľavy na dani sa nemení, ak bola daňovníkovi vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená nižšia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

(8) Ak daňovník nedodrží niektorú z podmienok ustanovených osobitným predpisom120a) alebo osobitnú podmienku uvedenú v odseku 3 písm. c), nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých úľavu na dani uplatnil. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote podľa osobitného predpisu;128) v rovnakej lehote je daň, na ktorú bola uplatnená úľava na dani a ktorá bola priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, splatná. Daň ani rozdiel dane nemožno vyrubiť po uplynutí desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa táto úľava na dani uplatnila. Nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká aj vtedy, ak správca dane pri daňovej kontrole zistí, že daňovník nedodržal podmienku uvedenú v odseku 3 písm. d), ktorej porušenie v úhrne spôsobilo zvýšenie pomernej časti základu dane, a tým neoprávnené čerpanie úľavy na dani a tento rozdiel dane predstavuje viac ako 10 % z hodnoty úľavy na dani uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.120a)

(9) Ak daňovník nedodrží niektorú z podmienok uvedených v odseku 3 písm. a), b) alebo písm. d), ktorých porušenie v úhrne spôsobilo zvýšenie pomernej časti základu dane, a tým neoprávnené čerpanie úľavy na dani a toto zvýšenie pomernej časti základu dane je

a) 10 % a menej v porovnaní s pomernou časťou základu dane, nárok na úľavu na dani v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom niektorú z podmienok nedodržal, sa znižuje o sumu vo výške súčinu príslušnej sadzby dane podľa § 15 a tej časti zmeny základu dane, ktorá vznikla porušením podmienky podľa odseku 3 písm. a), b) alebo písm. d), pričom daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie; súčasne sa o sumu neoprávneného čerpania úľavy na dani znižuje nárok na čerpanie úľavy na dani uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,120a)

b) viac ako 10 % v porovnaní s pomernou časťou základu dane, nárok na úľavu na dani v príslušnom zdaňovacom období zaniká v plnom rozsahu a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie; súčasne sa o sumu neoprávneného čerpania úľavy na dani znižuje nárok na čerpanie úľavy na dani uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.120a)

(10) Dodatočné daňové priznanie podľa odseku 9 je daňovník povinný podať v lehote podľa osobitného predpisu;128) v rovnakej lehote aj aj splatná dodatočne priznaná daň. Daň ani rozdiel dane nemožno vyrubiť po uplynutí desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa táto úľava na dani uplatnila.

(11) Daňovník, ktorému bolo počas uplatňovania úľavy na dani na základe rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) vydané nové rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúce úľavu na dani, môže uplatniť úľavu na dani na základe tohto nového rozhodnutia až po skončení uplatňovania úľavy na dani na základe skôr vydaného rozhodnutia.

(12) Ak bolo daňovníkovi počas uplatňovania úľavy na dani vydané nové rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani, doba uplatňovania úľavy na dani na základe tohto nového rozhodnutia sa skracuje o dobu, počas ktorej daňovník uplatňuje úľavu na dani na základe skôr vydaného rozhodnutia.


V § 30a ZDP je zavedený ďalší typ daňového zvýhodnenia, iný ako napr. vyňatie určitého príjmu z predmetu dane alebo oslobodenie určitého príjmu od dane, a síce úľava na dani. Úľavu na dani podľa § 30a ZDP môže využiť len ten daňovník, ktorý je príjemcom investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmov podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej pomoci”). Zákon o regionálnej investičnej pomoci nahradil s účinnosťou od 1. apríla 2018 dovtedy platný zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platný do 31. marca 2018). Zo zrušenia tohto zákona č. 561/2007 Z. z. vyplýva, že nový zákon o regionálnej investičnej pomoci sa vzťahuje na konania o investičnej pomoci začaté od 1. apríla 2018. Konania začaté a neukončené do 31. marca 2018 sa dokončia podľa dovtedy platného zákona č. 561/2007 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci určuje, že investičná pomoc, ako jedna z foriem štátnej pomoci, sa poskytuje na realizáciu investičného zámeru v priemyselnej výrobe, technologickom centre alebo centre podnikových služieb. Formy investičnej pomoci vymedzuje § 2 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z. zákona o regionálnej investičnej pomoci, keď túto možno poskytnúť ako:

 1. dotáciu na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
 2. úľavu na dani z príjmov podľa § 30a ZDP,
 3. príspevok na vytvorené nové pracovné miesta podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom

Ods. 1 stanovuje, že úľavu na dani môže využiť len ten daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré obsahuje práve tento typ investičnej pomoci – úľavu na dani podľa ZDP. Nárok na úľavu na dani si môže uplatniť daňovník, ak:

 • - mu bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci a súčasne
 • - spĺňa:
  • podmienky podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci a

  • osobitné podmienky podľa ods. 3.

V ods. 2 a 5 je špecifikovaná výšky úľavy na dani, a to do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane a ďalšie limity. Prijatím zákona o regionálnej investičnej pomoci prišlo k zmene vo výpočte pomernej časti základu dane (PČZD), keď sa už nezohľadňuje výška vlastného imania daňovníka, a teda potenciálnych vlastných zdrojov na financovanie investičného zámeru, ale PČZD sa vypočíta ako súčin násobku základu dane (ZD), koeficienta 0,5 a percentuálnym vyjadrením úhrnnej výšky oprávnených nákladov (ON) vynaložených po podaní žiadosti o investičnú pomoci (IP) podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci do konca príslušného zdaňovacieho obdobia (ZO), za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani k celkovej výške oprávnených nákladov, na ktoré bola investičná pomoc poskytnutá. PČZD sa teda vypočíta, ako:

∑ON od podania žiadosti o IP do konca ZO

PČZD = ZD x 0,5 x --------------------------------------------------------------

celková výška ON, na ktoré bola IP poskytnutá

Oprávnenými nákladmi sú náklady vynaložené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru a ich presnú obsahovú náplň vymedzuje § 6 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci. Znamená to, že pri tomto pojme oprávnené náklady sa ZDP priamo odvoláva na tento osobitný predpis.

V ods. 2 je, na rozdiel od spôsobu výpočtu platného do 31. marca 2017 podľa zrušeného zákona č. 561/2007 Z. z., stanovený limit ročnej výšky úľavy na dani, keď táto nesmie presiahnuť 20 % hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani. Následne je výška úľavy na dani, uplatňovaná v príslušnom zdaňovacom období, zistená ako násobok PČZD a platnej sadzby dane, teda:

úľava na dani = PČZD x platnej sadzby dane; max. 20 % schválenej úľavy na dani.

Podľa ods. 5 možno nárok na úľavu na dani uplatniť maximálne (najviac) do výšky, ktorá v priebehu zdaňovacích období, za ktoré sa uplatňuje úľava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci vydanom podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci. Obdobie uplatňovania úľavy na dani je vymedzené v ods. 4.

Podľa ods. 3 nárok na uplatnenie úľavy na dani možno uplatniť len po splnení osobitných podmienok, keď daňovník:

 • - počas zdaňovacích období uplatňovania úľavy na dani využije všetky ustanovenia ZDP, podľa ktorých sa znižuje základ dane a na ktorých uplatnenie má daňovník nárok, a to najmä uplatnenie:
  • odpisov podľa § 22 až 29 ZDP bez možnosti prerušenia odpisovania HM podľa § 22 ods. 9,

  • opravných položiek a rezerv podľa § 20 ZDP,

 • - počas zdaňovacích období uplatňovania úľavy na dani odpočíta od základu dane daňovú stratu alebo jej časť, a to vo výške základu dane, pričom ak je základ dane vyšší ako výška daňovej straty, o ktorú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, zníži sa základ dane o výšku tejto straty,
 • - si nemôže uplatniť úľavu na dani podľa ods. 4 pri zrušení bez likvidácie, pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo pri zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti,
 • - je povinný pri vyčíslení základu dane vo vzájomnom obchodnom vzťahu so závislou osobou postupovať podľa § 18 ZDP a dodržiavať princíp nezávislého vzťahu.


Výpočet úľavy na dani v jednotlivých zdaňovacích obdobiach na základe rozhodnutia vydaného po 1. apríli 2018

Daňovníkovi bolo v roku 2019 vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré obsahuje aj investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 270 000 eur. Podľa investičného zámeru plánuje daňovník preinvestovať po podaní žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci celkové oprávnené náklady na nákup hmotného a nehmotného majetku vo výške 6 000 000 eur. Priebeh vynakladania oprávnených nákladov a výška vykázaného základu dane v jednotlivých zdaňovacích obdobiach sú nasledovné:

ZO Oprávnené náklady Základ dane / Daňová strata 
2019  700 000  -200 000  
2020  1 450 000  +180 000  
2021  1 950 000  +330 000  
2022  1 000 000  +480 000  
2023  900 000  +600 000  
2024  -  +510 000  
2025  -  +390 000  
2026  -  +460 000  

Legenda: ZO – zdaňovacie obdobie, (+) základ dane, (-) daňová strata, ZO 2020 – základ dane po odpočet daňovej straty za ZO 2019 (podmienka podľa ods. 3 písm. b)

ZO Kumulatív ON ZD / DS KoeficientON PČZD 
2019  700 000  -200 000  -  -  
2020  700 000 + 1 700 000 = 2 400 000  +180 000  0,40  36 000  
2021  2 400 000 + 1 800 000 = 4 200 000  +330 000  0,70  115 500  
2022  4 200 000 + 900 000 = 5 100 000  +480 000  0,85  204 000  
2023  5 100 000 + 900 000 = 6 000 000  +600 000  1,00  300 000  
2024  600 000  +510 000  1,00  255 000  
2025  600 000  +390 000  1,00  195 000  
2026  600 000  +460 000  1,00  230 000  
ZO Základ dane Daň(21 %) PČZD Úľava na dani (§ 30a) 
Vypočítaná Uplatnená 
2019  -200 000  -  -  -  -  
2020  +180 000  37 800  36 000  7 560  7 560  
2021  +330 000  69 300  115 500  24 255  24 255  
2022  +480 000  100 800  204 000  42 840  42 840  
2023  +600 000  126 000  300 000  63 000  60 000  
2024  +510 000  107 100  255 000  53 550  53 550  
2025  +390 000  81 900  195 000  40 950  40 950  
2026  +460 000  96 600  230 000  48 300  48 300  
Spolu  -  619 500  -  280 455  40 845  

Legenda: Uplatnená úľava na dani môže byť max. do hodnoty 20 % hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani, t. j. do hodnoty 60 000 eur (§ 30a ods. 2 ZDP)

ZO Daň pred uplatnením úľavy na dani Uplatnená úľava na dani Daň po úľave na dani 
2019  -  -  -  
2020  37 800  7 560  30 240  
2021  69 300  24 255  45 045  
2022  100 800  42 840  57 960  
2023  126 000  60 000  66 000  
2024  107 100  53 550  53 550  
2025  81 900  40 950  40 950  
2026  96 600  40 845  55 755  
Spolu  619 500  270 000  349 500  

Vidíme, že daňovník nezačala uplatňovať úľavu na dani počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom jej bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, nakoľko vykázala daňovú stratu. Preto mohla začať s uplatňovaním až počnú nasledujúcim zdaňovacím obdobím 2020, nakoľko po povinnom odpočte daňovej straty v súlade s § 30 ods. 3 písm. b) ZDP vykázala základ dane. Pri výpočte koeficientu ON sa vychádza z pomeru ON vynaložených od podania žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci a výšky ON, na