dnes je 20.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 32 Daňové priznanie (k dani z príjmov FO)

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1 Komentár k ZDP § 32 Daňové priznanie (k dani z príjmov FO)

Ing. Viera Mezeiová


§ 32

(1) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), s výnimkou uvedenou v odseku 4. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, ak

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo

b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7.

(2) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len podľa § 5, presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), ak

a) plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48,

b) plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v odseku 4,

c) nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [ § 35 ods. 3 písm. a) ],

d) daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie”) alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady (§ 38 ods. 5) na vykonanie ročného zúčtovania alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11.

(3) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal

a) príjmy podľa § 5 od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,

b) iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11.

(4) Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy

a) podľa § 5 a nie je povinný podať daňové priznanie podľa odseku 2 alebo

b) z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 alebo

c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo,122a)

d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo

e) ktoré sú od dane oslobodené.

(5) Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové priznanie podľa odsekov 1 a 2.

(6) Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, je povinný uviesť v tomto daňovom priznaní okrem výpočtu daňovej povinnosti alebo zamestnaneckej prémie aj osobné údaje v tomto členení:

a) priezvisko, meno,

b) titul, rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu, adresa bydliska alebo adresa pobytu, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, a to ulica, číslo, poštové smerové číslo, obec, štát,

d) priezvisko, meno a rodné čísla osôb, na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane (§ 11 ods. 3) a daňový bonus (§ 33).

(7) Okrem údajov uvedených v odseku 6 môže daňovník v daňovom priznaní uviesť aj číslo telefónu a e-mailovú adresu; správca dane je oprávnený tieto údaje spracovať.

(8) Ak daňové priznanie podáva za daňovníka zákonný zástupca, právny nástupca alebo zástupca, uvedie v daňovom priznaní osobné údaje o daňovníkovi podľa odsekov 6 a 7, za ktorého podáva daňové priznanie, a svoje osobné údaje podľa odsekov 6 a 7. Osoba podľa osobitného predpisu122aa) a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Správca dane v tomto prípade neuplatní postup podľa osobitného predpisu.132a)

(9) Ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie podľa odsekov 1 a 2, alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa odseku 3, a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, mu vykonal ročné zúčtovanie podľa § 38, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu,122a) pričom vykonané ročné zúčtovanie podľa § 38 sa v tomto prípade považuje za podané daňové priznanie.

(10) Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje daňový bonus podľa § 33, okrem zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus podľa § 33 v plnej sume, na ktorú mal nárok, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie dokladom alebo potvrdením podľa § 37 ods. 2, okrem potvrdenia školy alebo potvrdenia príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti57) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom125) na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Doklady podľa prvej vety sú súčasťou daňového priznania to neplatí vtedy, ak už boli predložené správcovi dane a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie potvrdením vystaveným veriteľom podľa osobitného predpisu,122ab) ktoré je súčasťou daňového priznania.

(11) Daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11 ods. 6) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, podáva za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu.132a)

(12) Ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu.132a) Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa § 6 až 8.


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb je povinná podať fyzická osoba, ktorej táto povinnosť vyplýva zo ZDP alebo ktorú na to správca dane vyzve (§ 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní daňový poriadok v zn. n. p.).

Odsek 1

Ods. 1 ustanovuje, že daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie:

  • dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP – tzn. 50 % z 21-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia,

  • vykázal daňovú stratu (§ 6 ZDP) – tento daňovník je povinný podať daňové priznanie bez ohľadu na to, či dosiahol alebo nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % z 21-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Hodnoty na podanie DP:

  • 2020 - 2 207,10 €,

  • 2021 - 2 255,72 €.

Do sumy vo výške 50 % z nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP) ak:

  • vybratím tejto dane je daňová povinnosť splnená alebo ak

  • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 6 ZDP (teda postup keď sa daň vybraná zrážkou považuje za preddavok, ktorý si daňovník následne v daňovom priznaní odpočíta od svojej daňovej povinnosti).

Odsek 2 a 3

Ods. 2 a ods. 3 ustanovujú, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie napriek tomu, že:

  • poberá len príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP),

  • mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), presahujúce 50 % sumy NČZD na daňovníka, ak

a) plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane,

b) plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v odseku 4,

c) nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [ § 35 ods. 3 písm. a) ZDP ],

d) daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady (napr. od iného zamestnávateľa) na vykonanie ročného zúčtovania alebo ak je povinný zvýšiť základ dane ak porušil podmienky uplatnenia NČZD DDS.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal:

a) príjmy podľa § 5 ZDP od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,

b) iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 ZDP vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP alebo ak je povinný zvýšiť základ dane.

Ak si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie a následne uskutoční predčasný výber zo systému doplnkového dôchodkového sporenia, bude musieť do 3 zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, zvýšiť svoj základ dane o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a teda aj tento daňovník je povinný podať daňové priznanie.


Daňovník poberal príjmy od 3 zamestnávateľov v rámci zdaňovacieho obdobia. Tretieho zamestnávateľa požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyplnil žiadosť o ročné zúčtovanie, kde vyplnil počet zamestnávateľov 2 (zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie, sa na účely žiadosti nezapočítava). Ale priniesol len 1 potvrdenie. To znamená, že mu nemožno vykonať ročné zúčtovanie a daňovník je povinný podať daňové priznanie.(Nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa.)

Odseky 4, 5, 6 a 7

Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy:

a) podľa § 5 ZDP a nie je povinný podať daňové priznanie alebo

b) z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP) a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP alebo

c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo

d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo

e) ktoré sú od dane oslobodené.

Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové priznanie. T. j. že daňovník podá daňové priznanie dobrovoľne.


Peter je poberateľom starobného dôchodku. Nie je povinný podať daňové priznanie, pretože starobný dôchodok je ako dávka zo sociálneho poistenia od dane oslobodený.

Povinné údaje: V daňovom priznaní uvádza daňovník svoje identifikačné údaje, v členení, ako uvádza ZDP a na tlačive daňového priznania podľa predtlače. Je povinný uviesť v tomto daňovom priznaní okrem výpočtov priezvisko, meno, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa bydliska alebo adresa pobytu, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, priezvisko, meno a rodné čísla osôb, na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus na vyživované dieťa.

Dobrovoľné údaje: Okrem údajov vyššie uvedených môže daňovník v daňovom priznaní uviesť aj číslo telefónu a e-mailovú adresu a správca dane je oprávnený aj tieto údaje spracovať.

Odsek 8

Ak podáva daňové priznanie osoba na ktorú prešlo právo na príjmy zomrelého (§ 35 ZP) a dedič (§ 49 ods. 4 ZDP), táto zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého