dnes je 20.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 32a Zamestnanecká prémia

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2 Komentár k ZDP § 32a Zamestnanecká prémia

Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová


§ 32a

(1) Nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi

a) vzniká, ak

1. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) , vykonávanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy”), v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy,123)

2. poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,

3. neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43,

4. nepoberal príjmy uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h) a § 5 ods. 3,

5. nepoberal iné zdaniteľné príjmy (§ 6 až 8) okrem príjmov uvedených v treťom bode,

6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 6) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia a

7. suma vypočítaná podľa odseku 3 je kladné číslo,

b) nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu.122b)

(2) Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,122c) tento mesiac sa do obdobia uvedeného v odseku 1 písm. a) druhom bode nezapočíta.

(3) Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy. Ak zamestnanec za zdaňovacie obdobie dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca. Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje podľa § 47.

(4) Zamestnancovi, ktorý poberal posudzované príjmy v zdaňovacom období 12 kalendárnych mesiacov a sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 1, vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu podľa odseku 3 v plnej výške. Zamestnancovi, ktorý poberal posudzované príjmy v zdaňovacom období menej ako 12 kalendárnych mesiacov a sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 1, vzniká nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za kalendárne mesiace, za ktoré poberal tieto príjmy. Vypočítaná pomerná časť zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje podľa § 47.

(5) Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie, zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ. Ak boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35), zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, pri vykonaní ročného zúčtovania použije postup podľa § 38 ods. 6.

(6) Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a podá daňové priznanie, zamestnaneckú prémiu vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri vyplatení zamestnaneckej prémie postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.126)Rovnako postupuje správca dane aj v prípade, ak boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35).

(7) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zodpovedá za vyplatenie zamestnaneckej prémie v správnej výške a v lehote podľa tohto zákona.

(8) Ak sa postupuje pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania podľa odsekov 5 alebo 6, na účely uplatnenia zamestnaneckej prémie sa vypočítaná daň rovná nule a postup podľa § 11 sa nepoužije.


Zamestnanecká prémia je alternatíva nezdaniteľnej časti základu dane. Uplatní sa na žiadosť v prípade, ak zamestnanec nemá dostatočne vysoké príjmy na jej uplatnenie.

Týka sa len zamestnancov s vybranými príjmami zo závislej činnosti za stanovených podmienok,

Ide o príjem od dane oslobodený a nezapočítava sa do vlastných príjmov manželky/manžela na účely uplatnenia nezdaniteľnej sumy základu dane z titulu jej/jeho vyživovania.

Realizuje sa po skončení roka, a to buď v rámci daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Za rok 2016 sa zamestnanecká prémia počítala podobne, ako za rok 2015. Zmena je vo zvýšení hranice výšky posudzovaných príjmov v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy (počítanie jej 6 a 12-násobku).

Nárok na zamestnaneckú prémiu si môže uplatniť len ten zamestnanec, ktorý splní všetky ďalej uvedené podmienky, vyplývajúce z § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP):

1. Za rok 2012 musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len podľa § 5 ods. 1 písm. a) a f) ZDPza prácu vykonávanú len na území SR; v ZDP sú tieto príjmy uvádzané skratkou „posudzované príjmy”.

Za rok 2016 zamestnanec mohol mať len tieto zdaniteľné príjmy:

  • príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo obdobného vzťahu, v ktorom bol zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať jeho pokyny alebo príkazy, príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a príjmy zo sociálneho fondu,

  • iné zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti zamestnanec nemohol mať,

  • ak by napríklad zamestnanec mal v roku 2016 okrem príjmov na základe pracovného pomeru aj príjem zo závislej činnosti ako člen predstavenstva a. s. (ide o príjem podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP), nárok na zamestnaneckú prémiu mať nebude.

2. Posudzované príjmy zamestnanec musí mať v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (aspoň vo výške 2 430 eur a viac). Ak ich mal v nižšej sume, nárok na zamestnaneckú prémiu nemá. Do úvahy sa berú len posudzované zdaniteľné príjmy zúčtované a vyplatené v roku 2016, najneskôr do 31. januára 2017, ak sa týkali roku 2016 alebo aj skorších období.

3. Posudzované príjmy musel zamestnanec poberať aspoň šesť kalendárnych mesiacov. Tieto mesiace nemuseli ísť po sebe, nie je stanovené v akej výške a ani skutočnosť, že by predmetné príjmy musel zamestnanec poberať celý mesiac. Ak mal zamestnanec v niektorom kalendárnom mesiaci príjem na dohodu a súčasne (alebo postupne) aj napr. na základe pracovného pomeru, bez ohľadu na počet dní poberania príjmov, tento mesiac sa do potrebného minimálneho počtu (6) mesiacov započíta. Nezapočítajú sa mesiace, v ktorých mal zamestnanec príjmy len na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (resp. v kombinácii).

4. Zamestnanec nemohol mať v roku 2016 súčasne niektoré vymedzené druhy príjmov (uvedené sú v § 32a ods. 1 písm. a) body 4. a 5. ZDP). Ide napr. o tieto príjmy:

  • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov (napr. podiely na zisku /dividendy/ zo zisku po zdaní obchodnej spoločnosti alebo družstva určené osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, podiely na zisku členom štatutárnych a dozorných orgánov týchto právnických osôb (aj bez podielu na základnom imaní), podiely členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku),

  • z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) až g) a h),§ 5 ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. i) ZDP:

- za prácu likvidátora, prokuristu, núteného správcu, člena družstva, ako spoločník a konateľ s. r. o., komanditistu komanditnej spoločnosti,

- príjmy ústavných činiteľov SR, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR,

- odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb (členovia štatutárnych a dozorných orgánov) alebo spoločenstiev,

- odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,

- príjmy v súvislosti s výkonom závislej činnosti,

- obslužné,

- príjem plynúci z toho, že mal poskytnuté motorové vozidlo zamestnávateľa na služobné a súkromné účely,

- poskytnuté zamestnanecké opcie na nákup zamestnaneckých akcií a ani

- podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (netýka sa štátnych podnikov a fyzických osôb, ktoré takéto podiely zamestnancom vyplatia).

Vrátené poistné zo zaplateného poistného z ročného zúčtovania zdravotného poistenia medzi týmito príjmami v zákone uvedené nie je. Tento príjem nie je uvedený ani medzi príjmami zo závislej činnosti, ktoré zamestnanec môže poberať (§ 32a ods. 1 písm. a) a ani medzi príjmami, ktoré poberať nemôže (§ 32a ods. 1 písm. a) bod 4.). Je to nezrovnalosť ZDP.

Tento príjem je daňovo vysporiadaný (§ 43 ods. 6 ZDP). Z uvedeného dôvodu sa nemôže do príjmov zo závislej činnosti po skončení roka započítať.

  • Nemohol poberať ani zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku a ostatné príjmy, okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane (úroky z vkladov atď.), a súčasne ktoré si nebude nárokovať vrátiť v daňovom priznaní (napr. z podielových listov).

  • Zamestnanec však mohol mať od dane oslobodené uvedené príjmy (napr. ceny a výhry do stanovenej hranice atď.).

5. Zamestnanec na účely zamestnaneckej prémie nemohol byť k 1. januáru 2016 poberateľom príslušného dôchodku. Platí to aj v prípade, ak mu bol priznaný spätne k tomuto alebo aj k skoršiemu dátumu. Ak by išlo o poberateľa predčasného starobného dôchodku (k 1. januáru 2016, ktorý ho prestal poberať v priebehu roka 2016 (napr. z dôvodu nemožnosti súbehu s pracovným pomerom), považuje sa na tieto účely za dôchodcu bez nároku na zamestnaneckú prémiu.

6. Na zamestnaneckú prémiu nemá nárok ten zamestnanec, na ktorého bol poskytnutý príspevok na podporu udržania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti v znení zákona č. 139/2008 Z. z.

Iných druhov príspevkov podľa zákona o zamestnanosti sa uvedené netýka.

7. Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie musí byť kladné číslo. To prakticky znamená, že čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti musí mať zamestnanec nižší, ako je platná základná nezdaniteľná suma (3 803,33 eura). Ak vyjde