dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 33a Daňový bonus na zaplatené úroky

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.3.1 Komentár k ZDP § 33a Daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Viera Mezeiová


§ 33a

(1) Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie,57a) na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,57a) najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie,132b)ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má

a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,

b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie,57a) najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie;57a) priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e.

(2) Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie57a) sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu57a) tým nie sú dotknuté.

(3) Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa odseku 1, najviac však do výšky 400 eur za rok.

(4) Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len „spoludlžník”),

a) podmienku podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj spoludlžník,

b) priemerný mesačný príjem podľa odseku 1 písm. b) dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca podľa odseku 1 písm. b),

c) spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

(5) Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a odseku 4 písm. b) musia byť splnené ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.57a)

(6) Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie,57a) na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

(7) Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.57a) V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy uvedenej v odseku 3 pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila.

(8) O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33, ak daňový bonus podľa § 33 uplatňuje.

(9) Daňový bonus na zaplatené úroky možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona zníženej o daňový bonus podľa § 33. Ak suma dane zníženej o daňový bonus podľa § 33 vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku;126) ak ide o daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 a ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa § 38. Daňovníkovi, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie, daňový bonus na zaplatené úroky prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ.

(10) Daňový bonus na zaplatené úroky podľa odsekov 1 až 9 si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

(11) Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie57a) po zomrelom daňovníkovi; podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 písm. b) a c) sa neuplatnia, pričom ustanovenia odseku 1 úvodnej vety a odsekov 2 a 6 tým nie sú dotknuté. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatní u zomrelého daňovníka za mesiace žitia vrátane mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, a u daňovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie,57a) počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia daňovníka až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, ktorá sa počíta od vzniku nároku na daňový bonus na zaplatené úroky u zomrelého daňovníka.

(12) Finančné riaditeľstvo poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky na účely plnenia úloh v oblasti štátnej bytovej politiky súhrnné údaje o počte daňových subjektov, ktoré si uplatnili daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a vrátane celkovej výšky uplatneného daňového bonusu na zaplatené úroky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.


§ 33a (novela č. 279/2017 Z. z.)

S účinnosťou od roku 2018 bola do ZDP ustanovená nová daňová úľava, ktorou je suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie tzv. daňový bonus na zaplatené úroky (DBU) a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Na uplatnenie DBU však musí daňovník splniť niekoľko podmienok, ustanovených v § 33a ZDP.

Nové ustanovenie § 33aZDP definuje podmienky a spôsob uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky (BDZÚ). Dôležitými podmienkami na priznanie DBZÚ sú vek a príjem žiadateľa.

Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, ak má:

a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti,

b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

K odseku 1

Daňovníkovi vzniká nárok DBU v príslušnom zdaňovacom období, vypočítaný z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Ďalšími podmienkami na vznik nároku na DBU je:

1. vek daňovníka (žiadateľa), najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o takýto úver,

2. výška priemerného mesačného príjmu, vypočítaná zo zdaniteľných príjmov žiadateľa, ktoré sú súčasťou jeho základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie do (podľa ZDP) limitovanej výšky.

K odsekom 2 a 3

Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy. DBU je za zdaňovacie obdobie suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac do výšky 400 € za rok.

K odsekom 4 a 5

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na DBU, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (spoludlžník), podmienku veku (18 až 35 rokov) ku dňu podania žiadosti musí splniť aj spoludlžník a priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť v ZDP ustanovenú sumu ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

K odseku 7

Nárok na DBU vzniká daňovníkovi počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

DBU sa uplatňuje sa pomernou časťou (1/12) za kalendárne mesiace v roku:

1. začatia úročenia úveru na bývanie a

2. uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku na DBU.

K odsekom 8 a 9

DBU sa uplatňuje na konci roka podobnou technikou ako daňový bonus na vyživované dieťa: o sumu DBU sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorá sa však najskôr zníži o sumu daňového bonusu na vyživované dieťa, ak daňovník aj tento bonus uplatňuje.

DBU možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie (zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa). Ak je daň znížená o daňový bonus na vyživované dieťa za príslušné zdaňovacie obdobie nižšia ako suma DBU, daňovník pri podaní daňového priznania požiada správcu dane o vyplatenie čiastky vo výške rozdielu medzi sumou DBU a daňou vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie (zníženou o daňový bonus na zaplatené úroky), pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Ak daňovníkovi vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, DBU prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ.

K odseku 10

DBU si môže uplatniť tiež daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňový nerezident SR), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a aj zo zdrojov v zahraničí.

K odseku 11

Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na DBU, nárok na túto úľavu si môže následne uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom. Tento nárok sa v prípade úmrtia uplatní u zomrelého daňovníka za mesiace jeho žitia vrátane mesiaca, v ktorom zomrel a u daňovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie sa uplatní počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku na DBU. Táto päťročná lehota sa počíta od vzniku nároku na DBU u zomrelého daňovníka.

K odseku 12

FR SR bude poskytovať Ministerstvu dopravy a výstavby SR (plnenie úloh v oblasti štátnej bytovej politiky) súhrnné údaje o počte daňovníkov, ktorí si uplatnili nárok na DBU a tiež jeho celkovú výšku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie alebo mu zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a uplatňuje si DBU, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie. V súvislosti so zavedením DBU sa legislatívne upravilo nielen ustanovenie § 32 a § 37 ZDP, ale aj ustanovenie § 38 ZDP o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a § 39 ZDP o povinnostiach zamestnávateľa.


Marta 23. mája 2018 dovŕšila 35 rokov veku. Žiadosť o úver na bývanie podala 26. júna 2018. Marte nevznikol nárok na DBZÚ, pretože ku dňu podania žiadosti mala viac ako 35 rokov veku (nesplnila podmienku veku žiadateľa).

Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, vypočítaný z výšky poskytnutého úveru na bývanie:

- na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,

- najviac zo sumy 50 000 €,

- na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom,

- vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období,

- najviac do výšky 400 € za rok.

Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. tým nie sú dotknuté.


Zuza splnila podmienky na priznanie DBZÚ a aj si ho uplatnila v podanom daňovom