dnes je 20.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 36 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu

7.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.5 Komentár k ZDP § 36 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu

Ing. Viera Mezeiová


§ 36

(1) Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne, začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, preukážu; ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania, ak ich preukáže do konca tohto kalendárneho mesiaca a neuplatnil si ich v tomto kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane. Ak sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, ak vo vyhlásení podľa odseku 6 zamestnanec neuvedie inak.

(2) Ak sa zamestnancovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, naň prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala, ak zamestnanec predloží doklad o preukázaní splnenia podmienok na uplatnenie daňového bonusu do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Rovnaký postup sa uplatní aj pri začatí sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie.

(3) Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci zdaniteľnú mzdu súčasne alebo postupne od viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [ § 11 ods. 2 písm. a) ] a na daňový bonus iba jeden zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, u ktorého zamestnanec uplatní nároky podľa odsekov 1 a 2.

(4) Ak zamestnanec neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nepreukáže splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a prihliadne na preukázané podmienky na priznanie daňového bonusu dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak ich zamestnanec preukáže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, alebo si ich zamestnanec uplatní pri podaní daňového priznania.

(5) Ak zamestnanec nepoberal za kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [ § 11 ods. 2 písm. a) ] a daňový bonus, uplatní túto časť daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní alebo pri podaní daňového priznania, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za obdobie, za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie alebo za ktoré zamestnanec podáva daňové priznanie, dosiahne aspoň sumu 6-násobku minimálnej mzdy.

(6) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [ § 11 ods. 2 písm. a) ] a na daňový bonus, ak zamestnanec podá vyhlásenie, ktoré doručí zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jeho doručení elektronickými prostriedkami, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle, o tom

a) že uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,

b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [ § 11 ods. 2 písm. a) ] a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník,

c) či je poberateľom dôchodku uvedeného v § 11 ods. 6.

(7) Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [ § 11 ods. 2 písm. a) ], zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [ § 11 ods. 2 písm. a) ] uplatňuje, v listinnej podobe, napríklad zmenou vo vyhlásení podľa odseku 6, ak sa so zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, poznamená zmenu na mzdovom liste zamestnanca.

(8) Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [ § 11 ods. 2 písm. a) ] alebo na daňový bonus, zamestnanec je povinný túto skutočnosť potvrdiť podpisom vo vyhlásení podľa odseku 6 u toho zamestnávateľa, u ktorého uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [ § 11 ods. 2 písm. a) ] a daňový bonus ku dňu, keď táto skutočnosť nastala.

(9) Ak zamestnanec preukáže nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré si zamestnaneckú prémiu uplatňuje, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, postupuje podľa § 32a ods. 5.


Odsek 1, 2, 4, 5, 7 a 8 – Daňový bonus na vyživované dieťa

Zamestnanec je povinný nárok na daňový bonus preukázať. Ak:

  • zamestnanec nastúpi do zamestnania, zamestnávateľ prizná daňový bonus už v kalendárnom mesiaci, v ktorom do zamestnania nastúpil ale len vtedy, ak doklady zamestnanec predloží do konca tohto mesiaca (za podmienky, že si za tento mesiac neuplatnil nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa). Ak zamestnanec doklady v tomto termíne nepredloží, zamestnávateľ prizná daňový bonus až v nasledujúcom mesiaci;

  • sa zamestnancovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, resp. v ktorom sa začne sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ prizná daňový bonus na toto dieťa už v mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala, ak zamestnanec včas predloží o tejto skutočnosti doklad;

  • ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci zdaniteľnú mzdu súčasne alebo postupne od viacerých zamestnávateľov, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus na vyživované dieťa iba jeden z nich – ten, u ktorého zamestnanec uplatní nároky;

  • zamestnanec nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na priznanie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ prizná daňový bonus dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak podmienky zamestnanec preukáže najneskôr do 15. februára (alebo si ich zamestnanec sám uplatní pri podaní daňového priznania);

  • zamestnancovi nemožno v bežnom kalendárnom mesiaci vyplatiť daňový bonus, pretože nedosiahol úhrn zdaniteľných v príjmov aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, potom ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov na konci roka dosiahne ustanovenú hranicu 6 násobku minimálnej mzdy, môže zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie (alebo sám daňovník, ak si podáva daňové priznanie) tomuto zamestnancovi zostávajúcu nevyplatenú sumu daňového bonusu doplatiť;

  • dôjde v priebehu roka k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu alebo k zmene zamestnávateľa, zamestnanec je povinný všetky zmeny oznámiť zamestnávateľovi písomne, napr. zmenou vo vyhlásení, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Povinnosť oznámenia zmeny je zákonom uložená zamestnancovi a je povinný zmenu vykonať písomne, ak sa so zamestnávateľom nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala (Zamestnávateľ môže prijať interné opatrenia, že pri výplate bude zamestnanca na to povinnosť nahlásiť zmeny nároku upozorňovať - napr. uvedie text vo výplatnej páske, pri elektronickom doručení e-mailom, pri osobnom preberaní pásky),

  • dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD) alebo na daňový bonus, zamestnanec je povinný túto skutočnosť potvrdiť podpisom vo vyhlásení u toho zamestnávateľa, u ktorého si ich uplatňoval ku dňu, keď táto skutočnosť nastala, t. j. ukončiť platnosť vyhlásenia. V praxi sa stáva, že zamestnávateľ dodatočne vypláca zdaniteľné príjmy bývalému zamestnancovi, t. j. zamestnancovi, ktorý už pre neho nepracuje (napr. zamestnávateľ zistil že nepreplatil bývalému zamestnancovi celú nevyčerpanú dovolenku a pod.). V tejto súvislosti dochádza k tomu, že zamestnanec neukončí platnosť vyhlásenia na zdanenie príjmov a zamestnávateľ, vzhľadom na podpísané vyhlásenie, musí pri dodatočnom