dnes je 20.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 38 Ročné zúčtovanie

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.7 Komentár k ZDP § 38 Ročné zúčtovanie

Ing. Viera Mezeiová


§ 38

(1) Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami.

(2) Ročné zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, na žiadosť zamestnanca uvedeného v odseku 1. Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, zamestnávateľ podľa prvej vety na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.

(3) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie podľa odsekov 1 a 2 len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32.

(4) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná výpočet dane a súčasne prihliadne na príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli splnené podmienky na oslobodenie, na zrazené preddavky na daň, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3, na nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 6 a 8, na zamestnaneckú prémiu, na daňový bonus a na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a, ak zamestnanec do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia žiada o vykonanie ročného zúčtovania a podpíše žiadosť, ktorej vzor určí finančné riaditeľstvo, pričom tlačivo obsahuje osobné údaje uvedené v § 32 ods. 6. Tieto osobné údaje sa neuvádzajú u osôb, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.132)

(5) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie podľa odsekov 1 a 2 na základe údajov o zdaniteľnej mzde (§ 35 ods. 1), ktoré je povinný viesť podľa tohto zákona (§ 39), dokladov preukazujúcich nárok na zníženie základu dane, na daňový bonus (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a) a potvrdení o úhrne zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o nedoplatku dane z nepeňažných zdaniteľných príjmov a o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane. Zamestnanec je povinný doklady za uplynulé zdaňovacie obdobie predložiť zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania a nepredloží požadované doklady v ustanovenom termíne, je povinný podať daňové priznanie (§ 32).

(6) Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu (§ 32a), daňový bonus alebo jeho časť (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť (§ 33a) do výšky ustanovenej týmto zákonom. O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo sa uplatní postup podľa § 40 ods. 8. O vyplatený daňový bonus alebo jeho časť a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo sa uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a ktorý postupoval podľa § 32a ods. 5, zníži odvod preddavkov na daň (dane) aj o sumu zamestnaneckej prémie najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7.

(7) Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 5 eur zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zamestnávateľ zníži o sumu daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur. Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 50, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový nedoplatok zaplatený v správnej výške znížením sumy daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky, zrazí aj daňový nedoplatok v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie.

(8) Ak zamestnanec uvedený v odseku 1 nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z dôvodu zániku zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, bez právneho nástupcu, je povinný podať daňové priznanie podľa § 32.

(9) Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý požiadal platiteľa dane o vykonanie ročného zúčtovania a zamestnanec splnil na jeho vykonanie všetky podmienky podľa tohto zákona, uloží mu pokutu najmenej 15 eur za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 eur za všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania, splnili na jeho vykonanie všetky podmienky podľa tohto zákona, ale zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, týmto zamestnancom ročné zúčtovanie nevykonal. Rovnaký postup sa použije, ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevystavil a nedoručil v lehote ustanovenej v tomto zákone doklad uvedený v § 39 ods. 5 a 6.

(10) Ročné zúčtovanie sa vykoná na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo, pričom tlačivo obsahuje osobné údaje uvedené v § 32 ods. 6. Tieto osobné údaje sa neuvádzajú u osôb, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.132)

(11) Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti príslušníka Vojenského spravodajstva alebo plnenia úloh Vojenského spravodajstva, môže byť ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie k dani z príjmu plynúceho zo služobného pomeru príslušníka Vojenského spravodajstva vykonané oddelene od ročného zúčtovania alebo daňového priznania príslušníka Vojenského spravodajstva z príjmov z činnosti podľa osobitného predpisu132c) alebo z výkonu činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa § 5 až 8. Súhrnné vyúčtovanie príjmov príslušníka Vojenského spravodajstva vykoná Vojenské spravodajstvo tak, aby sa vo vzťahu k príslušníkovi Vojenského spravodajstva zachovalo utajenie jeho služobného pomeru. Podrobnosti o vykonaní tohto súhrnného vyúčtovania upraví riaditeľ Vojenského spravodajstva interným predpisom.


Daňová povinnosť sa vysporiadava podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie”).

Odsek 1, 2, 3, 4 a 5 - Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

Zamestnanec, ktorý poberal v zdaňovacom období príjmy len zo závislej činnosti (a príjmy, z ktorých bola daň vybratá zrážkou a ktoré sa nerozhodol zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň do preddavkov na daň) a nie je povinný o sumu, o ktorú si znížil základ dane v minulých rokoch, zvýšiť základ dane, môže požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Od roku 2020 je do ZDP zavedená možnosť, že žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami.


Od roku 2021 teda zamestnanec nemusí požiadať o vykonanie ročného zúčtovania len posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (mal u neho podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov), ale môže o vykonanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého v rámci zdaňovacieho obdobia poberal príjmy zo závislej činnosti. Ak ide o elektronické podávanie žiadosti, je potrebná o takomto doručovaní dohoda s príslušným zamestnávateľom.

Ročné zúčtovanie teda vykonáva zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca, ale len v prípade, ak tento zamestnanec nie je povinný podať daňové priznanie (§ 32 ZDP).

Podmienky na vykonanie ročného zúčtovania:

1. žiadosť zamestnanca o jeho vykonanie, podaná do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia;

2. písomné vyhlásenie zamestnanca, v ktorom uvedie a podpisom potvrdí:

 • že okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pri ktorých neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 ZDP, nepoberal iné zdaniteľné príjmy,

 • údaje o manželke a sumu jej vlastného príjmu (ak si na ňu uplatňuje NČZD),

 • údaje o poberaní dôchodkov (§ 11 ods. 6 ZDP – ak si uplatňuje pomernú časť NČZD na daňovníka u zamestnanca, ktorý je poberateľom dôchodku k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia),

 • že nie je povinný si o sumu, o ktorú si znížil základ dane v minulých rokoch zvýšiť základ dane;

3. doklady o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daňovom bonuse od ostatných zamestnávateľov, doklady preukazujúcich nárok na zníženie základu dane a na priznanie daňového bonusu, predložené zamestnávateľovi do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Pri vykonaní ročného zúčtovania zamestnávateľ vykoná výpočet dane a prihliadne na zrazené preddavky na daň, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo na nezdaniteľnú časť základu dane u poberateľa dôchodku (§ 11 ods. 6 ZDP).


Ak zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania a do 15. februára nepredloží všetky potrebné doklady na jeho vykonanie, zamestnávateľ ročné zúčtovanie nevykoná a zamestnanec je povinný podať daňové priznanie.


Jana požiadala zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (RZ). V zdaňovacom období poberala príjmy zo závislej činnosti ešte od dvoch ďalších zamestnávateľov, kde pracovala na dohody, je povinná doklady od týchto zamestnávateľov predložiť. Vzhľadom na to, že doklady k žiadosti o vykonanie RZ nepredložila, je povinná podať daňové priznanie (jej zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti boli za zdaňovacie obdobie vyššie ako ½ sumy NČZDD).


Jana v zdaňovacom období poberala príjmy zo závislej činnosti od troch zamestnávateľov (pracovala aj na dohody). Jana nie je povinná podať daňové priznanie, pretože poberala len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a teda môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania. Ale môže tak urobiť u ktoréhokoľvek zo zamestnávateľov, teda už nie u posledného.

Odsek 4 a 5 - Legislatívne úpravy

§ 38 ZDP obsahuje podmienky a lehoty na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V súvislosti so zavedením DBZÚ boli s účinnosťou od roku 2018 v tomto ustanovení vykonané niektoré legislatívne úpravy.

Podľa § 38 ods. 4 ZDP pri vykonaní ročného zúčtovania zamestnávateľ, ktorý toto ročné zúčtovanie vykonáva, vykoná výpočet dane a prihliadne na:

 • príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli splnené podmienky na oslobodenie,

 • zrazené preddavky na daň,

 • nezdaniteľné časti základu dane (manželka, DDS, dôchodca, kúpele),

 • zamestnaneckú prémiu,

 • daňový bonus na vyživované dieťa a

 • DBZÚ.

Podľa § 38 ods. 5 ZDP zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na základe:

- údajov o zdaniteľnej mzde (ktoré obsahuje jeho mzdová agenda),

- dokladov preukazujúcich nárok na:

 • zníženie základu dane,

 • daňový bonus na vyživované dieťa a

 • DBZÚ,

- potvrdení o úhrne zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov, od ktorých zamestnanec poberal v dotknutom zdaňovacom období príjmy zo závislej činnosti.


Fero požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku doložil príslušné doklady, rovnako aj na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa. Tiež priložil potvrdenie od iného zamestnávateľa, u ktorého pracoval na dohodu. Keďže si chcel uplatniť aj DBZÚ, pretože splnil na jeho priznanie všetky zákonné podmienky, priložil k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania aj potvrdenie od banky a tiež vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý si uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

DBZÚ sa uplatnil po prvýkrát za rok 2018, pričom