dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 40 Povinnosti zamestnávateľa

9.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.9 Komentár k ZDP § 40 Povinnosti zamestnávateľa

Ing. Viera Mezeiová


§ 40

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ktorý zrazil zamestnancovi vyššiu daň, ako bol povinný zraziť podľa tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi rozdiel na dani, ak neuplynula lehota podľa osobitného predpisu.34) Ak tento zamestnávateľ zrazil zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období preddavky na daň vyššie, ako bol povinný podľa tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi vzniknutý preplatok na preddavkoch na daň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku, ak mu do tohto termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo ak nepodal daňové priznanie. O vrátený preplatok dane alebo preplatok na preddavkoch na daň zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň správcovi dane.

(2) Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal alebo vyplatil za zdaňovacie obdobie daňový bonus v nižšej sume, ako bol povinný podľa tohto zákona, vráti zamestnávateľ zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu, ak neuplynula lehota podľa osobitného predpisu,34) ak za toto zdaňovacie obdobie nebola zamestnancovi suma rozdielu daňového bonusu vyplatená na základe vykonaného ročného zúčtovania (§ 38) alebo podaného daňového priznania (§ 33 ods. 6). Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období priznal alebo vyplatil daňový bonus v nižšej sume, ako bol povinný podľa tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu do tohto termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo ak nepodal daňové priznanie. O vrátenú sumu rozdielu daňového bonusu zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň správcovi dane alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7.

(3) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,

a) nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť vo výške ustanovenej týmto zákonom, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak neuplynula lehota podľa osobitného predpisu,34)

b) nezrazil zamestnancovi preddavok na daň vo výške, v ktorej ho mal zraziť podľa tohto zákona, môže tento nedoplatok na preddavku dodatočne zraziť najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka,

c) priznal alebo vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu, ako bol povinný podľa tohto zákona, môže ju dodatočne vybrať od zamestnanca iba vtedy, ak od doby, keď nesprávne priznal alebo vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu, neuplynula lehota podľa osobitného predpisu,34)

(4) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zavinením zamestnanca

a) daň nezrazil alebo zrazil v nesprávnej výške, zrazí ju vrátane príslušenstva, ak neuplynula lehota podľa osobitného predpisu,34)

b) daňový bonus priznal a vyplatil vo vyššej sume, ako je ustanovené týmto zákonom, vyberie ho vrátane príslušenstva od zamestnanca, ak neuplynula lehota podľa osobitného predpisu.34)

(5) Ak nemôže zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu podľa odseku 4 písm. a) a nedoplatok dane, ktorý vyplýva z ročného zúčtovania, alebo ak nemôže vybrať od zamestnanca daňový bonus podľa odseku 4 písm. b) a vyššiu sumu daňového bonusu, ako je ustanovená týmto zákonom, ktorá vyplýva z ročného zúčtovania, z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, alebo z dôvodu, že nemožno zamestnancovi podľa osobitných predpisov zrážku vykonať, vyberie nedoplatok dane alebo sumu rozdielu daňového bonusu správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Na tento účel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala alebo keď ju tento zamestnávateľ zistil. Zamestnanec je povinný daňový nedoplatok vzniknutý jeho zavinením vrátane úroku z omeškania alebo sumu rozdielu daňového bonusu vrátane úroku z omeškania uhradiť miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom správca dane úkon vykonal alebo v ktorom bolo rozhodnutie o tomto daňovom nedoplatku alebo sume rozdielu daňového bonusu zamestnancovi doručené. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, a správca dane tento postup nepoužijú, ak sa daňový nedoplatok alebo suma rozdielu daňového bonusu rovná 5 eur alebo je nižšia ako 5 eur, ale len ak daňovník nevyužije možnosť podať vyhlásenie podľa § 50.

(6) Dodatočne zrazenú alebo vybratú daň alebo preddavok na daň podľa odsekov 3 a 4 zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň, ak neuplatní postup podľa § 35 ods. 7 alebo ak dodatočne vybratú sumu rozdielu daňového bonusu podľa odsekov 3 a 4 nepoužije na priznanie daňového bonusu inému zamestnancovi.

(7) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie neuviedol zamestnancovi, ktorý za toto zdaňovacie obdobie podal daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie alebo ktorému vykonal iný zamestnávateľ podľa tohto zákona ročné zúčtovanie (§ 38), správne údaje podľa tohto zákona v doklade podľa § 39 ods. 5, je povinný vystaviť tomuto zamestnancovi opravný doklad v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď dodatočný platobný výmer, ktorým sa tomuto zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, vyrubila daň alebo rozdiel dane, nadobudol právoplatnosť. Ak nesprávne údaje v doklade podľa § 39 ods. 5 zistil zamestnanec alebo zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, opravný doklad vystaví zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil alebo v ktorom zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, na túto chybu zamestnanec upozornil. V tomto prípade sa neuplatní v súvislosti s príjmami podľa § 5 postup podľa osobitného predpisu132a) u zamestnanca, ktorý za toto zdaňovacie obdobie podal daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie.

(8) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odviedol preddavky na daň vyššou sumou, ako bol povinný odviesť, a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň, požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. Správca dane vráti sumu naviac zaplatených preddavkov na daň vtedy, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nemohol o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň a odviedol všetky preddavky na daň a daň v správnej sume. Rovnaký postup sa môže uplatniť aj v prípade rozdielu vyplývajúceho z ročného zúčtovania. Správca dane vráti požadovanú sumu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

(9) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal a vyplatil nižšiu alebo vyššiu sumu zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu na zaplatené úroky, ako je ustanovená týmto zákonom, alebo ak zavinením zamestnanca priznal a vyplatil vyššiu sumu zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu na zaplatené úroky, ako je ustanovená týmto zákonom, postupuje podľa odsekov 1 až 8.

(10) Na kontrolu daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o daňovej kontrole.128) Kontrola na zistenie oprávnenosti poukázania daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie alebo ich časti je začatá v deň spísania zápisnice o začatí kontroly alebo v deň uvedený v oznámení o kontrole.

(11) Pri určení daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie podľa pomôcok správca dane uplatní rovnaký postup ako pri určení dane podľa pomôcok podľa osobitného predpisu.128)

(12) Správca dane určí daňový bonus, daňový bonus na zaplatené úroky alebo zamestnaneckú prémiu podľa pomôcok, ak

a) zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,

1. nepodá hlásenie ani na výzvu správcu dane,

2. nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nemožno daňový bonus, daňový bonus na zaplatené úroky alebo zamestnaneckú prémiu správne zistiť, alebo

3. neumožní vykonať kontrolu podľa odseku 10,

b) daňovník, ktorý v podanom daňovom priznaní uplatňuje nárok na daňový bonus, daňový bonus na zaplatené úroky alebo na zamestnaneckú prémiu

1. nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nemožno daňový bonus, daňový bonus na zaplatené úroky alebo zamestnaneckú prémiu správne zistiť, alebo

2. neumožní vykonať kontrolu podľa odseku 10.


Odsek 1 až 9 - Daň, preddavky na daň, daňový bonus a zamestnanecká prémia

ZDP upravuje v tomto ustanovení postup zamestnávateľa, ktorý nesprávne zrazil preddavok na daň alebo daň, nesprávne priznal a vyplatil daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.

Zánik práva vyrubiť daň - § 69 ods. 1 ZSD zákona o správe daní (daňový poriadok)

„Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.”


§ 69 ZSD cit. zákona v ďalších ustanoveniach upravuje lehoty, v prípade, ak bol pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty vykonaný úkon smerujúci k vyrubeniu dane, rozdielu dane alebo uplatnenie nároku (10 rokov) a pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti daní, ktorými je SR viazaná, tiež 10 rokov.

Zrážka dane

Ak zamestnávateľ zrazil zamestnancovi:

  • vyššiu daň ako bol povinný zraziť, vráti tomuto zamestnancovi rozdiel na dani, ak neuplynula lehota podľa osobitného predpisu, ktorým je § 69 ZSD zákona o správe daní;

  • nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť, môže ju dodatočne zraziť len vtedy, ak od doby, keď sa nesprávne zrazila, neuplynula lehota podľa osobitného predpisu, ktorým je § 69 ZSD zákona o správe daní;

  • zavinením zamestnanca nezrazil daň alebo ju zrazil v nesprávnej výške, zrazí ju vrátane príslušenstva neuplynula lehota podľa osobitného predpisu, ktorým je § 69 ZSD zákona o správe daní.


Daňou vyberanou zrážkou sa už príjmy zo závislej činnosti nezdaňujú, ide teda o preplatok/nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania.

Zrážka preddavku na daň

Ak zamestnávateľ:

  • zrazil preddavok na daň v bežnom zdaňovacom období vo vyššej sume, ako bol povinný zraziť, vráti zamestnancovi vzniknutý preplatok v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak do tohto termínu nebolo zamestnancovi vykonané ročné zúčtovanie alebo ak nepodal daňové priznanie;

  • nezrazil zamestnancovi preddavok daň, aký bol povinný zraziť, môže to urobiť najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.


Pani Dane zamestnávateľ zrazil preddavky na daň vo vyššej sume ako mal, pretože zrazil preddavok na daň aj z hodnoty absolvovanej dobrovoľnej preventívnej lekárskej prehliadky hradenej zo sociálneho fondu zamestnávateľa [hodnota takejto prehliadky je od roku 2020 od dane oslobodená - § 5 ods. 7 písm. h) ZDP ]. Dňa 25. 3. 2021 jej vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnávateľ vráti zamestnancovi, ktorému:

  1. zrazil v bežnom zdaňovacom období preddavky na daň vyššie, ako bol povinný podľa ZDP, vzniknutý preplatok na preddavkoch na daň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku, ak mu do tohto termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo ak nepodal daňové priznanie;
  2. vykonal ročné zúčtovanie, vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva, rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo jeho časť (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť (§ 33a) do výšky ustanovenej ZDP.

V prípade Dany, zamestnávateľ vysporiadal najviac zrazený preddavok prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, tým vznikol Dane preplatok a ten jej zamestnávateľ vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl 2021. (T. j. nepoužije lehotu do 31. 3. 2021, pretože Dane vykonal 25. 3. 2021 ročné zúčtovanie.)

Daňový bonus na vyživované dieťa

Ak zamestnávateľ priznal a vyplatil daňový bonus:

1. v nižšej sume, ako bol povinný:

  • v bežnom zdaňovacom období, doplatí zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca, ak