dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 41 Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.10 Komentár k ZDP § 41 Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie

Ing. Peter Horniaček


§ 41

(1) Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49. Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie a Národná banka Slovenska nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b). Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, len príjmy oslobodené od dane. Rovnako nemusí podať daňové priznanie daňovník, ak má príjmy len podľa § 13 ods. 2 písm. a) a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

(2) Zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktorý zanikol bez likvidácie, podáva daňové priznanie jeho právny nástupca. Ak ide o daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, daňové priznanie podáva správca konkurznej podstaty.

(3) Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.

(4) Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie.133) Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie. Ak sa na daňovníka v likvidácii vyhlási konkurz, zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.

(5) Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, končí sa zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.

(6) Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, sa začína dňom vyhlásenia konkurzu a končí sa dňom zrušenia konkurzu. Ak konkurz nebol zrušený do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz. Ak konkurz nebol zrušený do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz, je až do zrušenia konkurzu zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa konkurz zruší v priebehu kalendárneho roka, končí sa zdaňovacie obdobie dňom zrušenia konkurzu. Po zrušení konkurzu sa zdaňovacie obdobie začína dňom nasledujúcim po zrušení konkurzu a končí sa 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bol zrušený konkurz.

(7) Pri zmene právnej formy daňovníka sa končí zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim dňu zápisu zmeny do obchodného registra. Nové zdaňovacie obdobie sa začína dňom zápisu zmeny do obchodného registra a trvá do dňa, keď by sa skončilo zdaňovacie obdobie daňovníka, ak by k zmene právnej formy nedošlo. V týchto prípadoch sa ku dňu predchádzajúcemu dňu zápisu zmeny do obchodného registra zostavuje účtovná závierka podľa osobitného predpisu.133a) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zmenu právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť alebo na družstvo, akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na družstvo, jednoduchej spoločnosti na akcie na akciovú spoločnosť, alebo družstva na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na akciovú spoločnosť.

(8) Pri zrušení daňovníka zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa zdaňovacie obdobie končí dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku daňovníka. Pri zrušení daňovníka zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku sa zdaňovacie obdobie končí dňom zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku.133b)

(9) Ak daňovník mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny v lehote podľa § 49 ods. 2.

(10) Ak v súlade s osobitným predpisom134) došlo k zmene účtovného obdobia na hospodársky rok, je súčasne hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím. Na termín predloženia daňového priznania sa v tomto prípade primerane použijú ustanovenia tohto zákona o termínoch predkladania daňového priznania. Pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, na hospodársky rok sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie.

(11) Ak pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva daňovník prestáva byť daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu a súčasne mu nevzniká na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu, ku ktorému došlo k zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva. Základ dane sa vypočíta podľa § 17 až 29, pričom sa uplatní aj postup podľa § 17f a 17g.

(12) Ak pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva daňovník prestáva byť daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu a súčasne mu vzniká na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom pôvodného zdaňovacieho obdobia daňovníka, ktoré mal pred touto zmenou. Základ dane sa vypočíta podľa § 17 až 29, pričom sa uplatní aj postup podľa § 17f a 17g na presun toho majetku a záväzkov, ktoré sa nevzťahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne.

(13) Ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení daňovníka a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti alebo družstva a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok daňovníka,134aa) zdaňovacie obdobie sa končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra.134aa)

(14) Ak bola nariadená dodatočná likvidácia,134ab) zdaňovacie obdobie sa začína dňom obnovenia zápisu spoločnosti alebo družstva v obchodnom registri134ab) a končí sa dňom výmazu daňovníka z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie.


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je povinná podať tá právnická osoba, ktorej táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo tá, ktorú na to správca dane vyzve podľa § 15 ods. 1 ZSD daňového poriadku (poznámka: u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR môže byť daňová povinnosť splnená vybratím dane zrážkou alebo zrazením sumy na zabezpečenie dane - § 43 a 44; vždy je potrebné dôsledne posudzovať príjmy tohto daňovníka – či mu plynú príjmy zo zdrojov na území SR, či sú tieto príjmy zdaniteľné, akým spôsobom sa zdaňujú). Ods. 1 zároveň ustanovuje, ktoré právnické osoby daňové priznanie podať nemusia – je to napr. Národná banka Slovenska, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť podať daňové priznanie, je povinný podať ho v zákonom ustanovenej lehote (poznámka: vo všeobecnosti sa daňové priznanie podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a podáva sa miestne príslušnému správcovi dane; zákon však v určitých prípadoch vymedzuje aj osobitné lehoty, napr., ak daňovník zaniká bez likvidácie, ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň a iné prípady – tieto lehoty sú upravené v § 49).

Ods. 2 ustanovuje, kto podáva daňové priznanie za daňovníka:

  • ktorý zanikol bez likvidácie (daňové priznanie podáva právny nástupca),

  • na ktorého bol vyhlásený konkurz (daňové priznanie podáva správca konkurznej podstaty).

Daňové priznanie sa podáva za zdaňovacie obdobie, pričom zdaňovacím obdobím je:

  • kalendárny rok [vo všeobecnosti platí, že zdaňovacím obdobím je kalendárny rok - § 2 písm. l) ] alebo

  • hospodársky rok (ak došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roku na hospodársky rok, resp. k zmene účtovného obdobia z kalendárneho roku na hospodársky rok – ods. 10 a 11) alebo

  • iné obdobie (v určitých zákonom ustanovených prípadoch upravených v ods. 3 až 9 – napr. ak daňovník vstúpil do likvidácie, ak bol na daňovníka vyhlásený konkurz, ak sa zmenila právna forma daňovníka).


Má obchodná spoločnosť povinnosť podať daňové priznanie aj v takom prípade, ak nemala v zdaňovacom období žiadne účtovné pohyby, t. j. nevykonávala činnosť?

Podanie daňového priznania právnickej osoby upravuje § 41 ods. 1 ZDP, podľa ktorého je daňovník povinný podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v lehote podľa § 49 (t. j. do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia). To znamená, že pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nie je rozhodujúce, či daňovník za zdaňovacie obdobie vykázal v daňovom priznaní základ dane alebo daňovú stratu, či existoval v kalendárnom roku niekoľko dní alebo mesiacov, či dosiahol alebo nedosiahol zdaniteľné príjmy, t. j. či vykonával alebo nevykonával činnosť a pod., právnická osoba (s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie) má vždy povinnosť podať daňové priznanie.


Občianske združenie má v roku 2020 príjem z podielu zaplatenej dane podľa § 50 ZDP, príjmy z členských príspevkov a úroky z bežného účtu v peňažnom ústave.

Občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, pretože:

  • príjem podľa § 50 zákona o dani z príjmov nie je predmetom ( § 12 ods.7 písm. a) ZDP),

  • príjem z členských príspevkov je