dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daň

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.11 Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daň

Ing. Peter Horniaček


§ 42

Platenie preddavkov na daň

(1) Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 16 600 eur, je povinný platiť, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného mesiaca. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

(2) Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania a ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

(3) Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň podľa odseku 10, preddavky na daň neplatí

a) daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 nepresiahla 5 000 eur,

b) daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6,

c) daňovník podľa odseku 8.

(4) Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Daňovník, ktorý počas roka

a) zmenil právnu formu, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy,

b) vznikol splynutím, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníkov zaniknutých splynutím za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov,

c) sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane

1. daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka,

2. daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu,

d) vznikol rozdelením, platí preddavky na daň v pomernej výške vypočítanej z dane daňovníka zaniknutého rozdelením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozdelením.

(5) Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa odsekov 1 a 2.

(6) Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona.

(7) Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane podľa § 15 uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikol splynutím alebo rozdelením a pri zlúčení, platí preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania spôsobom a vo výške podľa odseku 4 písm. b) až d).

(8) Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

(9) Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)

(10) Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ak ide o ich platenie na základe výšky predpokladanej dane, výšky určenej podľa odsekov 3 a 4 a ak daň uvedená v daňovom priznaní, na ktorej základe sú platené preddavky na daň, bola zmenená rozhodnutím správcu dane alebo dodatočným daňovým priznaním. V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak.

(11) Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania.

(12) Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa tohto zákona, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa tohto zákona. Na postup správcu dane sa pri vrátení takto zaplatených preddavkov alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)

(13) Výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania oznámi správca dane daňovníkovi najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane neuplatní postup podľa odseku 10.


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb

Základná právna úprava pojmu preddavky na daň je uvedená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ustanovenie § 2 písm. u). ZDP definuje preddavok ako povinnú platbu na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Postup platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb komplexne upravuje § 42 ZDP.

Platenie preddavkov na daň z príjmov

V § 42 ods. 1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne) nasledovne:

 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 16 600 €, daňovník dane z príjmov právnickej osoby je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;

 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.


POZOR: Od 1. 1. 2020 sa v § 42 ods. 2 ZDP zvýšila spodná hranica pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na daň zo sumy 2 500 € na sumu 5 000 €. Podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 21 ZDP sa § 42 ods. 2 v znení účinnom od 1. 1. 2020 použije prvýkrát pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. 1. 2020.

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona (§ 42 ods. 6 ZDP).

Preddavky na daň platené:

 • do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím (§ 42 ods. 7 ZDP).

Ustanovenie § 42 ods. 7 ZDP upravuje poslednú známu daňovú povinnosť na účely platenia preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania. Pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti sa vychádza z daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, vrátane použitia sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu ZDP sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

 • 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 €,

 • 21 % pre ostatných daňovníkov, na ktorých sa nevzťahuje sadzba dane 15 %.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzd ods. 1 ZDP sa znížená sadzba dane prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

Pri platení preddavkov na daň počnúc 1. 1. 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 (tzn. do 31. 3. 2021, za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) sa vychádza z daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, pričom pri prepočte poslednej známej daňovej povinnosti sa základ dane znížený o daňovú stratu (r. 500 tohto daňového priznania) prepočíta sadzbou dane uvedenou v tomto v daňovom priznaní, tzn. 21 % a odpočítajú sa úľavy vyplývajúce zo ZDP (r. 610 tohto daňového priznania), tzn. daň na účely určenia výšky platenia preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 sa vypočíta:

(r. 500 x 21 %) – r. 610 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.

Z takto prepočítanej poslednej známej daňovej povinnosti sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 ZDP, určia a vypočítajú preddavky na daň platené v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.


Na základe akej daňovej povinnosti budú platené preddavky na daň v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020?

Daňovník – právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorý nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, pri platení preddavkov na daň v roku 2021, do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, tzn. do 31. 3. 2021, vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019, na výpočet ktorej sa použila sadzba dane 21 %, zníženej o úľavy vyplývajúce z tohto zákona, tzn. (r. 500 x 21 %) – r. 610. Z tejto daňovej povinnosti sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 ZDP, vypočítajú preddavky na daň platené v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.


Daňovník – právnická osoba v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 v r. 500 vykázal základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 18 500 €, v r. 610 vykázal úľavu na dani podľa § 30a ZDP vo výške 1 000 € a v r. 710 vykázal zápočet dane zaplatenej v zahraničí vo výške 300 €. V r. 1110 daňového priznania daňovník uviedol daň vo výške 2 585 € [(18 500 x 21 %) – (1 000 + 300)], z čoho mu vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období 2020 štvrťročné preddavky na daň vo výške 646,25 €. Na základe akej daňovej povinnosti a v akej výške bude platiť preddavky na daň v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020?

V roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 bude daňovník pri platení preddavkov na daň vychádzať z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019, daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vypočíta ako (r. 500 x 21 %) - r. 610, tzn. posledná známa daňová povinnosť, z ktorej bude vychádzať pri platení preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 je 2 885 € [(18 500 x 21 %) – 1 000]. Keďže od 1. 1. 2020 došlo k zvýšeniu dolnej hranice pre účely platenia preddavkov na daň na 5 000 €, daňovník do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 nebude platiť preddavky na daň.


Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 v r. 500 vykázal základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 210 000 €, r. 610 (úľavy na dani), r. 710 (zápočet dane zaplatenej v zahraničí) a r. 1030 (daň vyberaná zrážkou, považovaná za preddavok na daň) nevyplnil. V r. 1110 daňového priznania daňovník uviedol daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 44 100 € (21 % z 210 000), z čoho mu vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 3 675 € (1/12 zo 44 100 €). Daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 do 30. 6. 2021. Na základe akej daňovej povinnosti bude platiť preddavky na daň v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020?

V roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 bude daňovník naďalej platiť preddavky na daň z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 v r. 1110 (hoci sa výpočet dane na účely určenia preddavkov na daň od 1. 1. 2021 zmenil, výsledná suma poslednej známej daňovej povinnosti je v tomto prípade rovnaká ako daň na účely platenia preddavkov na daň v r. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, keďže v r. 610, r. 710 a r. 1030 boli nulové hodnoty), tzn. daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň za január až jún 2020 vo výške 3 675 € (1/12 zo 44 100 €).


POZOR: V roku 2021 sa posúva splatnosť preddavkov na daň za mesiac:

 • január 2021 na 1. 2. 2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 1. 2021),

 • február 2021 na 1. 3. 2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 28. 2. 2021),

 • júl 2021 na 8. 8. 2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 7. 2021),

 • október 2021 na 1. 11. 2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 10. 2021).

Po lehote na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá je definovaná v § 42 ods. 6 ZDP.

Preddavky na daň v zdaňovacom období 2021 splatné po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, tzn. po 31. 3. 2021 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), sa vypočítajú z dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 v r. 1110 – Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň.

Pri určení hodnoty v r. 1110 sa vychádza zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v r. 500 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 pri použití sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 (21 %) a následne sa odpočíta hodnota uvedená v r. 610 - Úľava na dani, tzn. r. 1110 = (r. 500 x 21 %) - r. 610 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

Z takto vypočítanej dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedenej v r. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 ZDP, určia a vypočítajú preddavky na daň platené po lehote na podanie daňového priznania v roku 2021.


Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 v r. 500 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 58 500 €, v r. 610 vykáže úľavu na dani podľa § 30a ZDP vo výške 5 000 €. V akej výške bude platiť preddavky na daň v roku 2021 po lehote na podanie daňového priznania?

Daňovník v r. 1110 daňového priznania uvedie daň vo výške 7 285 € [(58 500 x 21 %) – 5 000], z čoho mu vyplynie povinnosť platiť v roku 2020 štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 821,25 € (1/4 zo 7 285 €).

Zmena v lehotách na podanie daňového priznania

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a platenie preddavkov na daň

Podľa § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Podľa § 49 ods. 3 ZDP má daňovník právo predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania, a to na základe oznámenia doručeného správcovi dane najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca 2020. Predĺžiť si daňovník môže lehotu na podanie daňového priznania o:

 • 3 mesiace, t. j. do konca júna 2021 alebo

 • 6 mesiacov, t. j. do konca septembra, ak súčasťou daňového priznania za rok 2020 sú aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia.

Ak daňovník túto možnosť využije, potom až do lehoty vyplývajúcej z oznámenia podaného správcovi dane je povinný platiť preddavky na daň vo výške vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019. To znamená, že ak daňovník uvedie v oznámení podanom správcovi dane novú lehotu na podanie daňového priznania, t. j. 30. 6. 2021, potom do tejto lehoty je povinný platiť preddavky na daň rovnako, ako platil v roku 2020 po lehote na podanie daňového priznania (t. j. na základe daňovej povinnosti zistenej v daňovom priznaní za rok 2019, ale po zohľadnení zvýšenia hranice pre platenie preddavkov z úrovne 2 500 eur na 5 000 eur, po zohľadnení úpravy v použití sadzby dane pri platení preddavkov a po zohľadnení zmien vo výpočte poslednej známej daňovej povinnosti.

Vysporiadanie daňovej povinnosti za rok 2020 na základe podaného daňového priznania za rok 2020

Vysporiadanie daňovej povinnosti za rok 2020 sa vykoná podľa § 42 ods. 11 ZDP. To znamená, že daňovník musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť za rok 2019, a to v lehote na podanie daňového priznania za rok 2020, t. j. do 31. marca 2021 na základe údajov uvedených v daňovom priznaní.

Vysporiadanie daňovej povinnosti za rok 2020 vykoná porovnaním celkovej sumy preddavkov zaplatených v roku 2020 vrátane dane vyberanej zrážkou, ktorá sa považuje za preddavok dane s daňovou povinnosťou daňovníka upravenej (zníženej) o daň zaplatenú v zahraničí.

Vysporiadanie preddavkov na daň po podaní daňového priznania za rok 2020

Na základe údajov uvedených v daňovom priznaní je daňovník povinný vysporiadať preddavky na daň zaplatené od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania, t. j., je povinný okrem daňovej povinnosti za rok 2020 vysporiadať aj preddavky na daň na rok 2021.

Vysporiadanie preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2021 sa vykoná podľa § 42 ods. 9 ZDP nasledovne:

 • zaplatené preddavky na daň sú nižšie, ako vyplýva povinnosť ich platenia z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2020 – daňovník už nie je povinný doplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po podaní daňového priznania; novelou ZDP č. 416/2020 Z. z. sa v § 42 ods. 9 ZDP upúšťa od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov PO. Vyrovnanie rozdielu na nižších preddavkoch zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO oproti preddavkom vypočítaným na základe dane uvedenej v tomto podanom daňovom priznaní za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa nevykoná a preddavky na daň z príjmov zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Daňovník v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie zaplatí daňovú povinnosť uvedenú v tomto daňovom priznaní (prípadne si uplatní daňový preplatok) a už nebude musieť do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania,

 • zaplatené preddavky na daň sú vyššie, ako vyplýva povinnosť ich platenia z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2020 – správca dane je oprávnený preplatok použiť (započítať) na budúce preddavky, alebo tento preplatok na zaplatených preddavkoch na daň vrátiť daňovníkovi na základe jeho žiadosti.


Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie:

 • 2019 v r. 500 vykázal základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 38 500 €, v r. 610 nevykázal úľavu na dani. V r. 1110 daňového priznania daňovník uviedol daň vo výške 8 085 € [38 500 x 21 %], z čoho mu vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období 2020 štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 021,25 €.

V tejto výške 2 021,25 € platí daňovník preddavky aj na zdaňovacie obdobie 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

 • 2020 (podané v marci 2021) vykáže v r. 500 základ dane po znížení o odpočet daňovej straty vo výške 58 500 € bez vykázania úľavy na dani v r. 610. V r. 1110 daňového priznania daňovník uvedie daň vo výške 12 285 € [58 500 x 21 %], z čoho mu vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období 2020 štvrťročné preddavky na daň vo výške 3 071,25 €.

V tejto výške 3 071,25 € platí daňovník preddavky na zdaňovacie obdobie 2021 po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, a to bez povinnosti zaplatenia rozdielu na zaplatenom preddavku za 1. štvrťrok 2021 (3 071,25 – 2 021,25 = 1 050 €) do konca mesiaca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania. Rovnako by daňovník nebol povinný zaplatiť tento rozdiel ani v prípade, ak by výška preddavku plateného do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola stanovená správcom dane podľa § 42 ods. 10 ZDP.

Platenie preddavkov na daň daňovníkom, ktorý po prvýkrát podáva daňové priznanie

Daňovník, ktorý vznikol v predchádzajúcom zdaňovacom období, v roku svojho vzniku neplatil preddavky na daň. To znamená, že preddavky nebude platiť ani do lehoty na podanie daňového priznania. Je to z toho dôvodu, že tento daňovník nemá tzv. poslednú známu daňovú povinnosť. Takýto postup vyplýva z § 42 ods. 8 ZDP.

Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v priznaní. To znamená, že je potrebné doplatiť preddavky na daň v 2. zdaňovacom období, a to od začiatku tohto druhého zdaňovacieho obdobia až do lehoty na podanie 1. daňového priznania.

Podľa znenia § 42 ods. 5 ZDP, ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie na základe skutočne vypočítanej daňovej povinnosti.

Platenie preddavkov na daň právnym nástupcom zaniknutého daňovníka

Ustanovenie § 42 ods. 4 ZDP sa vzťahuje na platenie preddavkov na daň v prípade zrušenia daňovníka bez likvidácie a jeho právnych nástupcov, ak ide o rozdelenie, zlúčenie alebo splynutie počas príslušného kalendárneho roku v súlade s § 69 ObZ Obch. zákonníka.

1. Rozdelenie daňovníka – pri tomto spôsobe zrušenia bez likvidácie platia preddavky na daň novovzniknuté obchodné spoločnosti (daňovníci). Preddavky platia v pomernej výške vypočítanej z dane zaniknutého daňovníka za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zrušeniu daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutej spoločnosti prevzatého daňovníkom vzniknutého rozdelením (§ 42 ods. 4 písm. d) ZDP).


Spoločnosť „A”, s. r. o., sa k 1. 7. príslušného kalendárneho roku rozdeľuje na 2 nové spoločnosti s. r. o., „A1” a „A2”. Obchodná spoločnosť „A” ku dňu zrušenia bez likvidácie mala vlastné imanie 160 000 € a daňovú povinnosť (daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie)