dnes je 15.5.2021

Input:

Komentár k ZDP § 48 Zahraničný platiteľ dane

9.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.18 Komentár k ZDP § 48 Zahraničný platiteľ dane

Ing. Viera Mezeiová


§ 48

(1) Platiteľom dane podľa § 35, 43 a 44 je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá

a) má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň,

b) vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem podľa § 16 ods. 1 písm. d) alebo

c) zamestnáva na území Slovenskej republiky zamestnancov dlhšie ako 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to neplatí, ak ide o poskytovanie služieb uvedených v § 16 ods. 1 písm. c) alebo zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky, pričom zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky alebo jeho podriadená organizácia môže byť platiteľom dane za zamestnancov, ktorí nepožívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak týmto zamestnancom vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem podľa § 5 a zahraničný zastupiteľský úrad sa rozhodne požiadať o registráciu ako platiteľ dane.

(2) V prípade uvedenom v § 5 ods. 4 nie je platiteľom dane fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí. To neplatí, ak ide o osobu so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, keď je platiteľom dane táto osoba v rozsahu poskytnutej mzdy.136bg)


Zahraničný zastupiteľský úrad

Zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, môže byť za zamestnancov, ktorí nepožívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, aj zahraničný zastupiteľský úrad na území SR alebo jeho podriadená organizácia, ak týmto zamestnancom vypláca, poukazuje alebo pripisuje k dobru príjem zo závislej činnosti. Zahraničný zastupiteľský úrad, ako jediný daňový subjekt, ktorý vypláca príjmy zo závislej činnosti uvedeným zamestnancom, sa môže rozhodnúť, či požiada alebo nepožiada o registráciu ako platiteľ dane.

Organizačná zložka

Podľa odseku 2 je od roku 2016 platiteľom dane aj osoba so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ktorá má na území SR organizačnú zložku, keď je platiteľom dane táto osoba v rozsahu poskytnutého príjmu zo závislej činnosti.

Ostatní platitelia dane

Platiteľom dane je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá:

a) má na území SR stálu prevádzkareň,

b) vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem podľa § 16 ods. 1 písm. d) ZDP (príjem z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu; ak v úhrade sprostredkujúcej osobe nie je preukázaná skutočná výška príjmu umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb, považuje sa za príjem týchto osôb celá úhrada), alebo

c) zamestnáva na území SR zamestnancov dlhšie ako 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to neplatí, ak ide o poskytovanie služieb uvedených v § 16 ods. 1 písm. c) ZDP (služby vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území SR, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne).

Medzinárodný prenájom pracovnej sily

Pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily sa platiteľom dane stáva slovenský zamestnávateľ. Aj keď je uzavretý pracovný vzťah medzi zahraničným zamestnancom, daňovým nerezidentom SR a zahraničným „právnym” zamestnávateľom tiež daňovým nerezidentom SR, ale na základe zmluvy so slovenským „objednávateľom” pracovnej sily právny zamestnávateľ prenajme svojho zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na území SR pre slovenského objednávateľa podľa jeho pokynov a príkazov, tento slovenský zamestnávateľ sa na daňové účely stáva jeho „ekonomickým” zamestnávateľom, ktorý má povinnosť vybrať preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti tohto zamestnanca (stáva sa slovenským platiteľom dane za prenajatých zamestnancov), pretože sú splnené okolnosti na posúdenie zmluvného vzťahu medzi zahraničným „dodávateľom” a tuzemským „odberateľom” pracovnej sily ako medzinárodný prenájom pracovnej sily.


Spoločnosť so sídlom na území ČR (daňový rezident ČR) na základe zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej so spoločnosťou so sídlom na území SR (daňový rezident SR) „požičia” svojich zamestnancov (rezidenti ČR) tejto slovenskej spoločnosti na obdobie 3,5 mesiaca, pričom títo zamestnanci budú vykonávať svoju činnosť pre potreby, podľa pokynov a v záujme slovenskej spoločnosti. Príjem zo závislej činnosti počas tohto