dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.20 Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

Ing. Peter Horniaček


§ 49a

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

(1) Fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je na území Slovenskej republiky zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,136ag) zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.128)

(2) Fyzickú osobu alebo organizačnú jednotku združenia, ktorá koná vo svojom mene,136ah) a ktorá nie je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,136ag) zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom128) na základe prvého podaného daňového priznania.

(3) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1 alebo odseku 2, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Registračná povinnosť podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17.

(4) Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba už je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje

a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu

1. daňové identifikačné číslo,

2. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí, telefónne číslo a e-mailová adresa,

3. obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mailová adresa,

4. ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,

b) údaje o stálej prevádzkarni daňovníka v rozsahu

1. druh stálej prevádzkarne,

2. názov,

3. meno a priezvisko alebo názov zástupcu,

4. adresa umiestnenia na území Slovenskej republiky,

5. dátum vzniku stálej prevádzkarne,

6. ďalšie údaje o stálej prevádzkarni daňovníka.

(5) Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 15 dní po uzatvorení takej zmluvy. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje

a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu

1. daňové identifikačné číslo,

2. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa,

3. obchodné meno alebo názov, adresa sídla, telefónne číslo a e-mailová adresa,

4. adresa umiestnenia stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky,

5. ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,

b) označenie daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu, v rozsahu

1. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí,

2. obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma,

3. ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu,

c) údaje o uzatvorenej zmluve v rozsahu

1. druh zmluvy,

2. dátum uzatvorenia zmluvy,

3. ďalšie údaje o uzatvorenej zmluve,

d) miesto na osobitné záznamy daňovníka.

(6) Držiteľ je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom37ab) a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, pričom ak ho poskytol

a) fyzickej osobe, tlačivo obsahuje tiež jej meno, priezvisko, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo tejto fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené,

b) právnickej osobe, tlačivo obsahuje tiež jej obchodné meno alebo názov, adresu sídla a jej daňové identifikačné číslo.

(7) Výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia, okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, je povinný oznámiť držiteľ príjemcovi v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol držiteľ prostredníctvom iného držiteľa, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie tohto plnenia, výšku nepeňažného plnenia prijímateľovi tohto plnenia oznamuje tento iný držiteľ, ak sa držitelia písomne nedohodnú inak; to neplatí, ak je týmto držiteľom, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od držiteľa, zahraničná osoba.

(8) Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do pätnástich dní po uzatvorení takej zmluvy.

(9) Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu25) na jednotnom kontaktnom mieste,136e) svoje registračné povinnosti podľa odseku 1 a oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete a právnická osoba môže registračné a oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.


Registračnú a oznamovaciu povinnosť môžeme zaradiť medzi najdôležitejšie povinnosti daňového subjektu. Ich prostredníctvom správca dane zhromažďuje údaje potrebné pre riadnu a správnu evidenciu daňových subjektov a tým aj pre riadny výkon správy daní.

Registračnú a oznamovaciu povinnosť k dani z príjmov upravuje ZDP v ustanoveniach tohto paragrafu (§ 49a), ale pri plnení týchto povinností je nevyhnutné postupovať aj podľa ustanovení § 67 ZSD (daňového poriadku), ktorý upravuje postup pri registrácii (napr. ustanovuje aké údaje musí obsahovať žiadosť o registráciu, aké prílohy sa prikladajú k žiadosti, ako postupuje správca dane po doručení žiadosti, ako sa postupuje ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii, ako sa postupuje pri zrušení registrácie a upravuje aj konanie na základe výzvy správcu dane). ZDP v tomto paragrafe – v § 49a – upravuje okruh osôb, ktoré majú registračnú a oznamovaciu povinnosť i osôb, na ktoré sa registračná povinnosť nevzťahuje, lehoty a miesto na plnenie týchto povinností, údaje, ktoré je daňový subjekt povinný uviesť v príslušnom oznámení, definíciu úrokového príjmu vo väzbe na oznamovaciu povinnosť osoby, ktorá v zákonom stanovených prípadoch tento príjem vypláca, poukazuje alebo pripisuje a i.

Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 sa uplatní pri plnení registračnej a oznamovacej povinnosti postup podľa § 52zzi ods. 6 až 16 ZDP z dôvodu potrebnosti prechodného obdobia na zavedenie automatickej registrácie zo strany správcu dane s účinnosťou od 1. 1. 2022 v § 49a ZDP.

Odsek 1 (do konca roka 2020) (§ 52zzi ods. 6 v roku 2021)

Podľa ods. 1 fyzická alebo právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu vtedy, ak na území SR získala:

  • povolenie na podnikanie alebo

  • oprávnenie na podnikanie.

O registráciu musí požiadať do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom predmetné povolenie alebo oprávnenie získala (teda po mesiaci, kedy podľa osobitných predpisov bola oprávnená začať podnikať na území SR).


Omega, s. r. o. bola dňa 12. 8. 2021 zapísaná do Obchodného registra. Dokedy je povinná sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov právnických osôb?

Spoločnosť Omega, s. r. o. je podľa § 49a ods. 1 ZDP povinná sa registrovať pre daň z príjmov právnických osôb do 30. 9. 2021.

Správca dane podľa daňového poriadku zaregistruje daňový subjekt k dani z príjmov v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu.

Odsek 2 (do konca roka 2020) (§ 52zzi ods. 7 v roku 2021)

Ods. 2 ustanovuje, že o registráciu musí požiadať aj tá fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa ods. 1 (teda nie je registrovaná z toho titulu, že získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie), a to vtedy, ak na území SR:

  • začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo

  • prenajala nehnuteľnosť (okrem pozemku).

Táto osoba je povinná požiadať o registráciu do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom prenajala nehnuteľnosť.


Pani Katarína Novomestská je zamestnaná (nepodniká a teda nie je registrovaná na DÚ ako osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť). V januári 2021 zdedila po svojom otcovi byt v Bratislave, zrekonštruovala ho a od 1. júna 2021 ho prenajala (s nájomníkom uzatvorila nájomnú zmluvu). Je p. Novomestská povinná požiadať o registráciu?

Áno, p. Novomestská z titulu prenájmu bytu musí najneskôr do 31. júla 2021 požiadať správcu dane o registráciu.

Odsek 3 (do konca roka 2020) (§ 52zzi ods. 8 v roku 2021)

Ods. 3 ukladá povinnosť registrácie fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať – povinnosť registrácie má vtedy, ak nie je registrovaná podľa ods. 1 alebo 2 (teda ak nie je registrovaná z toho titulu, že získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, alebo že začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, alebo že prenajala nehnuteľnosť). O registráciu (ako platiteľ dane) je povinná požiadať do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom jej vznikla povinnosť vyberať alebo zrážať daň, či preddavky na daň. Poznámka: Ak táto osoba už je registrovaná podľa ods. 1 alebo 2, potom nepodáva žiadosť o registráciu (nie je povinná sa registrovať), ale je povinná oznámiť správcovi dane, že sa stala platiteľom dane.

Odsek 4 (do konca roka 2020) (§ 52zzi ods. 13 v roku 2021)

Ods. 4 ustanovuje, že registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má:

a) len príjmy zo závislej činnosti (§ 5) alebo

b) len príjmy z kapitálového majetku (§ 7) alebo

c) len ostatné príjmy (§ 8) alebo

d) len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43) alebo

e) len kombináciu príjmov uvedených v písm. a) až d).


Pani Ing. Anna Malá je zamestnaná v spoločnosti ONYX, s. r. o., ako hlavná účtovníčka. Keďže je certifikovanou účtovníčkou III. stupňa, má dlhoročnú prax, značné teoretické vedomosti a bohaté praktické skúsenosti, dostala ponuku odborného vydavateľstva prispievať svojimi článkami do jedného odborného mesačníka. Rozhodla sa túto ponuku prijať s tým, že z autorských honorárov jej bude vydavateľstvo vyberať daň zrážkou. Žiadne iné príjmy p. Malá nemá a nebude mať (tzn. má príjmy zo závislej činnosti a bude mať aj občasné príjmy vo forme autorských honorárov). Je povinná požiadať správcu dane o registráciu?

Nie, nie je povinná požiadať správcu dane o registráciu, pretože má, resp. bude mať len príjmy podľa § 5 a príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou (§ 43).

Odsek 5 (do konca roka 2020) (§ 52zzi ods. 9 v roku 2021)

Podľa ods. 5 správcu dane musí o registráciu požiadať aj tá fyzická alebo právnická osoba, ktorej na území SR vznikne stále prevádzkareň – žiadosť je povinná podať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom jej stála prevádzkareň na území SR vznikla. Túto povinnosť nemá, ak je už registrovaná podľa ods. 1 až 3 – teda ak je registrovaná ako platiteľ dane alebo je registrovaná z titulu, že získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, alebo že začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, alebo že prenajala nehnuteľnosť na území SR; v takomto prípade je však povinná vznik stálej prevádzkarne oznámiť správcovi dane.

Registračná povinnosť podľa ods. 1 až 3 a ods. 5 je splnená vtedy, ak daňový subjekt správcovi dane v zákonom ustanovenej lehote predloží riadne vyplnené registračné tlačivo:

  • fyzická osoba žiadosť o registráciu fyzickej osoby,

  • právnická osoba žiadosť o registráciu právnickej osoby.

Ak daňový subjekt spĺňa podmienky na registráciu, správca dane ho k dani z príjmov zaregistruje, pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a vydá mu