dnes je 20.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 52zzb - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.21 Komentár k ZDP § 52zzb - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček


§ 52zzb

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Postavenie mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) v znení účinnom od 1. januára 2021 môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 1. januára 2021.

(2) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. m) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použije pri poskytnutí dopravy na miesto výkonu práce a späť po 31. decembri 2020.

(3) Ustanovenia § 17 ods. 31§ 19 ods. 3 písm. a)§ 22 ods. 9§ 25 ods. 3 a § 26 ods. 13 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa použijú na hmotný majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.

(4) Ustanovenia § 20 ods. 2 písm. h)§ 20 ods. 15 a § 20 ods. 23 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa môžu použiť na tvorbu opravnej položky k pohľadávke a príslušenstvu pohľadávky zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník mikrodaňovníkom.

(5) Ustanovenie § 30 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa použije na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2021.

(6) Správca dane primerane postupuje podľa § 49a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021, aj ak ide o fyzickú osobu, ktorá po 31. decembri 2020 podá daňové priznanie, ktoré nie je jej prvé daňové priznanie.


K odseku 1

Podľa prechodného ustanovenia je možné postavenie mikrodaňovníka ako aj opatrenia týkajúce sa uplatňovania zvýhodnených podmienok pri odpisovaní hmotného majetku, tvorby opravnej položky k pohľadávke a odpočtu daňovej straty nadobudnúť najskôr v zdaňovacom období, ktoré začína 1. januára 2021. V prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok je možné postavenie mikrodaňovníka nadobudnúť prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré začne najskôr v priebehu kalendárneho roka 2021.

K odseku 3

Podľa prechodného ustanovenia je možné spôsob uplatňovania daňových odpisov v ľubovoľnej výške maximálne však do výšky vstupnej ceny majetku využiť