Input:

Komentár k ZDP § 52zzg - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.22 Komentár k ZDP § 52zzg - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček


§ 52zzg

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020

(1) Ustanovenie § 41 ods. 8 v znení účinnom do 30. septembra 2020 sa použije u daňovníka, ak daňovník po skončení konkurzu vstúpil do likvidácie najneskôr 30. septembra 2020 alebo sa u neho pokračuje v likvidácii najneskôr do 30. septembra 2020.

(2) Ustanovenie § 41 ods. 14 sa použije na daňovníka, ktorému bola nariadená dodatočná likvidácia po 30. septembri 2020.

(3) Pri zrušení daňovníka bez likvidácie153d) sa zdaňovacie obdobie končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra. Za toto zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra, oprávnený konať za daňovníka v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.


K odseku 1

Podľa § 768r ods. 4 ObZ Obchodného zákonníka sa likvidácie začaté do nadobudnutia účinnosti novely Obchodného zákonníka dokončia podľa doterajších predpisov, preto aj ustanovenie o určení zdaňovacieho obdobia podľa § 41 ods. 8 sa naďalej uplatňuje, ak po skončení konkurzu začala likvidácia alebo sa pokračuje v likvidácii najneskôr do 30. septembra 2020.

K odseku 2

Zdaňovacie obdobie v prípade dodatočnej likvidácie podľa § 75k ObZ Obchodného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: