dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 6 ZDP Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.4 Komentár k ZDP § 6 ZDP Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

Ing. Viera Mezeiová


§ 6

(1) Príjmami z podnikania sú

a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 24)

b) príjmy zo živnosti, 25)

c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),

d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.

(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy

a) z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,

b) z činností, 28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,

c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu.29)

d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,29a)

e) príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa) vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.29ab)

(3) Príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v odseku 1 a v § 5, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

(4) Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu27) sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14.

(5) Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj

a) príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,

b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

c) príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji podniku, 30)

d) výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

(6) Na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odsekov 1 a 2 a základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odseku 3 a 4 sa použijú ustanovenia § 17 až 29. Daňovník s príjmami podľa odsekov 1 a 2, ktorý vykáže daňovú stratu, upraví základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 4 ods. 2 a § 30. Ak preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami podľa odseku 3 a 4 sú vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) sa na účely zistenia základu dane môžu znížiť len za podmienok uvedených v odseku 9. Výška odpusteného dlhu alebo jeho časti podľa odseku 5 písm. d) sa zahrnie do základu dane dlžníka v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dlh odpustený.

(7) Základom dane (čiastkovým základom dane) spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti je časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti zisteného podľa § 17 až 29. Táto časť základu dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom.31) Ak vykáže verejná obchodná spoločnosť podľa § 17 až 29 daňovú stratu, rozdeľuje sa na spoločníka časť tejto straty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka v obchodnej spoločnosti.

(8) Základom dane (čiastkovým základom dane) komplementára komanditnej spoločnosti je časť základu dane komanditnej spoločnosti zisteného podľa § 17 až 29 pripadajúca na komplementára. Táto časť základu dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku pripadajúca na komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom.32) Ak vykáže komanditná spoločnosť podľa § 17 až 29 daňovú stratu, rozdeľuje sa na komplementára časť tejto straty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj podiel komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti.

(9) Príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) sa na účely zistenia základu dane znižujú o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti a o výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) a p) za podmienok ustanovených v uvedených ustanoveniach.

(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 najviac do výšky 20 000 eur. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov najviac do výšky 20 000 eur. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa odsekov 1 a 2, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa odseku 11 písm. a) a d).

(11) Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odsekoch 1 až 4 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)

b) daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)

c) hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [ § 2 písm. m) ],

d) zásobách a pohľadávkach,

e) záväzkoch.

(12) Evidenciu podľa odseku 11 je daňovník povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť podľa osobitného predpisu.34)

(13) Ak sa daňovník, ktorý má príjmy podľa odsekov 3 a 4, rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, aj keď táto povinnosť daňovníkovi nevyplýva z osobitných predpisov, 1) je povinný týmto spôsobom postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.

(14) Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil preukázateľné daňové výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na výdavky uplatňované spôsobom podľa odseku 10. Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil výdavky spôsobom podľa odseku 10, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na preukázateľné daňové výdavky.

(15) Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa odsekov 1 až 4 obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich predaja.


Odsek 1

Odsek 1 ustanovuje, ktoré príjmy FO sú príjmami z podnikania - zahrnujú sa sem:

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva - príjmy samostatne hospodáriacich roľníkov, ktoré im plynú na základe osvedčenia podľa § 12a zákona č. 97/2013 Z. z. o súkromnom podnikaní občanov; príjmy členov pozemkových spoločenstiev, ktoré im plynú v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách (zákon č. 97/2013 Z. z.),

 • príjmy zo živnosti – teda príjmy, ktoré živnostníkom plynú na základe živnostenského oprávnenia (napr. príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré daňovník dosahuje na základe živnostenského oprávnenia. Ide o taký prenájom nehnuteľností, popri ktorom prenajímateľ okrem základných služieb spojených s prenájmom poskytuje aj rôzne iné služby; patrí sem napr. ubytovanie a stravovanie v moteloch, hoteloch, hosteloch a pod.),

 • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich bodoch - napr. príjmy súkromných veterinárnych lekárov, audítorov, notárov, daňových poradcov, exekútorov a pod.,

 • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) a komplementárov komanditnej spoločnosti (k. s.), ktoré im plynú podľa ods. 7 a 8 tohto paragrafu.

Odsek 2

Odsek 2 ustanovuje, ktoré príjmy FO sú príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Sú to:

 • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. príjmy osobného asistenta za činnosť vykonávanú podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z.),

 • príjmy z činnosti znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch a tlmočníkoch,

 • príjmy z činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (napr. sprostredkovanie poistenia podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia, sprostredkovanie zamestnania podľa zákona č. 5/2004 Z. z.),

 • príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP a z

  • vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady [poznámka: príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady boli medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti doplnené s účinnosťou od 1. 1. 2013 – ide o príjmy z predaja takých diel, ktoré autori (umelci, novinári, ...) vytvárajú z vlastného podnetu a na vlastné náklady a následne ich predajú (napr. vydajú literárne dielo, ktoré následne predávajú; namaľujú obraz, vytvoria sochu a pod. a následne ich predajú). Ide teda o prípady, kedy diela spadajú pod ustanovenia autorského zákona, ale nie sú vytvárané na základe objednávky alebo zmluvy (napr. zmluvy o dielo, licenčnej zmluvy a pod.) – autor dielo vytvorí na základe vlastného rozhodnutia a potom ho predá (takáto úprava bola v zákone aj do 31. 12. 2011)],

  • použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

Príjmy z vytvorenia diela a z umeleckého výkonu (teda nielen príspevky do novín a časopisov) sa budú prioritne od 1. 1. 2016 zdaňovať daňou vyberanou zrážkou. Autor sa ale môže s platiteľom príjmu dohodnúť o nevybratí zrážky (§ 43 ods. 14 ZDP) a vysporiada si daň podaním DP.

V § 6 sa odsek 2 ZDPod roku 2016 dopĺňa novým písmenom e), ktorého obsahom sú príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe (zákon o športe).

Odsek 3

Odsek 3 vymedzuje príjmy z prenájmu nehnuteľností, medzi ktoré sa zahrnujú aj príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ak sú tieto hnuteľné veci príslušenstvom prenajímanej nehnuteľnosti. Ide o príjmy z prenájmu nehnuteľností, pri ktorom sa poskytujú len základné služby spojené s prenájmom – služby, bez ktorých by riadne užívanie nehnuteľnosti, resp. riadna prevádzka nehnuteľnosti bola výrazne obmedzená, príp. aj nemožná (napr. dodávky vody, elektrickej energie, tepla na vykurovanie, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, odvoz smetí a pod.). Nepatria sem príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré daňovník dosahuje na základe živnostenského oprávnenia a príjmy podľa § 5 ZDP.


Paragraf 9 ods. 1 písm. g) ZDP ustanovuje, že príjmy podľa § 6 ods. 3 (príjmy z prenájmu nehnuteľností) a príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) [príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí] sú od dane oslobodené, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur; ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Odsek 4

Odsek 4 vymedzuje príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu vyplácané podľa autorského zákona (samozrejme, v prípade, ak tieto príjmy nepatria do príjmov podľa ods. 2), ktorými príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP. Patria sem, napr. tantiémy (odmeny súvisiace s majetkovými právami autorov a umelcov), ktoré vypláca kolektívna správa práv každému umelcovi či autorovi, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky. Aj tieto príjmy sa od roku 2016 budú prioritne zdaňovať daňou vyberanou zrážkou, ak sa vopred autor nedohodne podľa § 43 ods. 14 ZDP. Od roku 2018 bola upravená poznámka pod čiarou k odkazu 27, pretože v doterajšom znení ZDP bol uvedený už zrušený autorský zákon a teda v tejto poznámke je v súčasnosti platný zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Odsek 5

Odsek 5 ustanovuje, že príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj:

 • príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom. Ide, napr. o príjem z predaja alebo z prenájmu tohto majetku (do tejto kategórie nakladania s obchodným majetkom nepatrí preradenie majetku z obchodného majetku daňovníka do jeho súkromného majetku); takýto príjem daňovník zahrnie do jednotlivých druhov príjmov z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti - a to podľa toho, na akú činnosť majetok využíva,

 • príjem vo forme úrokov z peňažných prostriedkov na bežných účtoch používaných v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

 • príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji podniku,

 • výška odpusteného dlhu (alebo jeho časti) u dlžníka, súvisiaca s nakladaním s obchodným majetkom; tento odpustený dlh sa zahrnie do ZD v tom zdaňovacom období, v ktorom bol odpustený. Takýto postup sa však neuplatní vtedy, ak ide o odpustenie dlhu, ktorý neovplyvňuje výšku daňových výdavkov (napr. ak Sociálna poisťovňa daňovníkovi odpustí penále za oneskorenú úhradu poistného), pretože nejde o daňový výdavok.

Odsek 6 až 9

Odsek 6 až 9 upravuje výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa ods. 1 a 2 a ods. 3 a 4, základ dane (ďalej len „ZD”) spoločníka v. o. s. a komplementára k. s. Na výpočet tohto ZD sa použije postup podľa § 17 až § 29 ZDP. Výška odpusteného dlhu tak, ako pri príjmoch zo závislej činnosti, rovnako aj pri príjmoch podľa § 6 ZDP sa zahrnie do ZD dlžníka v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dlh odpustený.

ZD (čiastkovým ZD) spoločníka v. o. s. a komplementára k. s. a je časť ZD tejto v. o. s. alebo k. s., zistený podľa § 17 až § 29 ZDP, ktorá sa u spoločníka v. o. s. určí v rovnakom pomere, ako sa rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy a u komplementára k. s. ako časť základu dane k. s. pripadajúcej na komplementára. Podľa odseku 9 sa tento ZD sa zníži o povinné poistné a príspevky, ktoré sú povinní títo daňovníci platiť. Spoločníci v. o. s. a komplementári k. s. sú podľa ZDP považovaní za daňovníkov s príjmami z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZDP, ktorí si môžu výdavky na povinné poistné a príspevky uplatniť zo svojich príjmov, ak si ich sami preukázateľne zaplatili a súvisia s ich dosahovanými príjmami. S účinnosťou od 1. 1. 2015 prišlo k zrušeniu možnosti, aby úhrada týchto plnení bola zahrnovaná do daňových výdavkov v. o. s. alebo k. s. V tejto súvislosti bolo upravené aj znenie § 19 ods. 3 písm. i) ZDP.

Ak ide o likvidáciu v. o. s., do ZD spoločníka v. o. s. sa zahrnie aj podiel na likvidačnom zostatku a tiež vyrovnávací podiel pri zániku účasti spoločníka vo v. o. s.

S účinnosťou od 1. 1. 2014 sa novelou ZDP spresnilo uplatňovanie niektorých daňových výdavkov spoločníka v. o. s. a komplementára k. s. Okrem vyššie spomenutého poistného a príspevkov si títo daňovníci môžu do daňových výdavkov zahrnúť podľa ustanovených podmienok podľa:

 • § 19 ods. 2 písm. e) ZDP, t. j., výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou na inom mieste, ako je miesto, kde činnosť pravidelne vykonáva, napr. ubytovanie, cestovné verejnou dopravou a pod.,

 • § 19 ods. 2 písm. p) ZDP, t. j. stravné (za ustanovených podmienok).

Odsek 10

Odsek 10 upravuje uplatňovanie paušálnych výdavkov.

Do 31. 12. 2012 si fyzické osoby, ktoré mali príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 1 až 4 ZDP) mohli uplatňovať:

 • preukázateľné (skutočné) výdavky alebo

 • tzv. paušálne výdavky vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov - a uplatňovanie týchto paušálnych výdavkov nebolo limitované maximálnou výškou.

Podmienkou pre uplatnenie týchto paušálnych výdavkov bolo to, že daňovník nemohol byť platiteľom DPH, resp. mohol byť platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia (poznámka: táto podmienka zostala zachovaná aj po 1. 1. 2013). V sume týchto paušálnych výdavkov boli zahrnuté všetky daňové výdavky okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré bol daňovník povinný platiť (ak neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach); poistné a príspevky si daňovník mohol uplatniť (a naďalej aj môže) iba v preukázateľnej výške.

Od 1. 1. 2013 naďalej platí, že daňovník – fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 1 až 4 ZDP), a ktorá zároveň nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom len časť zdaňovacieho obdobia, si môže uplatniť preukázateľné výdavky alebo paušálne výdavky. Zmena je však v tom, že uplatňovanie paušálnych výdavkov (40 %) sa sprísnilo a obmedzilo:

 • zaviedla sa maximálna výška paušálnych výdavkov 5 040 eur ročne (resp. 420 eur mesačne) z príjmov z podnikania a príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1, 2, 4, 5 ZDP – napr. príjmy z poľnohospodárskej výroby, z lesného a vodného hospodárstva; zo živnosti; z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov; príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu; z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva; z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním),

 • zrušila sa možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo predmetnej nehnuteľnosti.

Ak daňovník:

 • získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo

 • začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo

 • poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu

v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatňuje tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy nastali uvedené skutočnosti.

Teda mohol si uplatniť len pomernú časť týchto výdavkov – max. v sume 420 eur za každý mesiac, počas ktorého:

 • podniká – a to už za mesiac, v ktorom získal povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,

 • vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť – a to už za mesiac, v ktorom ju začne vykonávať,

 • poberá príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu – a to už za mesiac, v ktorom začne tieto príjmy poberať.


Pán Alexander Vinš je začínajúcim spisovateľom. V auguste 2014 začal písať svoju prvú knihu, dopísal ju v januári 2015, honorár dostal vo februári 2015. Výdavky si chce uplatniť paušálom. Kedy si ich môže uplatňovať? Za rok 2014 alebo 2015?

Ak si p. Vinš splnil registračnú povinnosť k dani z príjmov (§ 49a ZDP) a deklaruje, že knihu začal písať v auguste 2014, môže si pomernú časť výdavkov uplatniť už od augusta 2014 (poznámka: na túto činnosť sa nevyžaduje žiadne oprávnenie alebo povolenie, preto stačí, že p. Vinš deklaruje, že začal predmetnú činnosť vykonávať). Otázka však stojí tak, či p. Vinš bude mať za rok 2014 príjmy, od ktorých by si mohol výdavky odpočítať (uplatniť).

Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovník skončí podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9 ZDP), alebo prestane poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Tzn., uplatní si paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne - a to aj za