dnes je 20.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 9 Príjmy oslobodené od dane

10.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.7 Komentár k ZDP § 9 Príjmy oslobodené od dane

Ing. Viera Mezeiová


§ 9

(1) Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

c) z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,

d) z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov,3) prijatý touto osobou,

e) z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty38) a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu,38) vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; rovnako sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu,38b)

f) prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu39) a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia,

g) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,

h) z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom,

i) podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), uplatní sa oslobodenie od dane podľa písmena g) a podľa tohto písmena, najviac v úhrnnej výške 500 eur,

j) získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov3) alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza,

k) z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu39b) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia, ak doba medzi ich prijatím na regulovaný trh alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka,

l) z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom37afc) vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka,

m) podľa § 8 ods. 1 písm. r), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,

n) podľa § 3 ods. 1 písm. g), ak v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, pričom ak takto vymedzený príjem presiahne 500 eur

1. daň z tohto príjmu sa vyberie zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. r) len zo sumy presahujúcej 500 eur od jednotlivého platiteľa dane v príslušnom zdaňovacom období,

2. zahrnie sa do osobitného základu dane podľa § 51e len v sume presahujúcej 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou v príslušnom zdaňovacom období.

(2) Od dane sú oslobodené aj

a) dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia,20) individuálneho zdravotného poistenia,20) sociálneho poistenia,21a) nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia,40) plnenia zo starobného dôchodkového sporenia,40a) okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu,40c) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,

b) dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze,41) sociálne služby,42) peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,42) štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi,43) ďalšie sociálne dávky44) a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

c) príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku vrátane príplatku za výkon funkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora poskytované podľa osobitných predpisov,45)

d) plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce46) okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6, ak nejde o plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce,46a)

e) jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby,47) motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného47a) a jednorazové odškodnenie pozostalých47b) poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,

f) dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Slovenskej informačnej služby poskytované podľa osobitných predpisov49) okrem výsluhového príspevku, odchodného a rekreačnej starostlivosti,

g) vecné dary alebo peňažné dary poskytované príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku,50)

h) plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,35)

i) prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n), plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti,50a) plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za

1. stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami podľa písmen a) a c), alebo ak nejde o plnenia poskytované poisťovňou daňovníkovi v dôsledku úrazu, ak má viac ako 40%-ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, najviac do výšky sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), pričom ak takto vymedzené plnenia presiahnu sumu podľa § 11 ods. 2 písm. a), do základu dane sa zahrnú len plnenia nad takto ustanovenú sumu; ak ide o plnenie vyplatené daňovníkovi na viac rokov, uplatní sa oslobodenie od dane v zdaňovacom období vyplatenia plnenia vo výške násobku sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnej v roku vyplatenia plnenia a počtu rokov, na ktoré je plnenie vyplatené, a to počnúc rokom, v ktorom bolo toto plnenie vyplatené, najviac do výšky 20 000 eur, pričom plnenie nad takto ustanovenú sumu je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) daňovníka,

2. škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,

3. škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka (§ 6 ods. 1 a 2) a za škodu spôsobenú daňovníkom v súvislosti s prenájmom (§ 6 ods. 3),

4. škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý, ak tento majetok využíval na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť,

j) štipendiá51) poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu,51a) podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl podľa osobitného predpisu,51b) podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení,52) neziskových organizácií a neinvestičných fondov53) vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky54) poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6, ak nejde o platby poskytnuté podľa osobitného predpisu,54a)

k) úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane,55)

l) výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov56) a obdobné výhry zo zahraničia,

m) prijaté ceny alebo výhry neuvedené v písmene l) v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu; cenou alebo výhrou sa rozumie

1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,

2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,

3. cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6),

n) suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti57) (ďalej len „daňový bonus”) vyplatená daňovníkovi podľa § 33, suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie57a) (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky”) podľa § 33a a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

o) peňažné náhrady z Fondu ochrany vkladov58) a z Garančného fondu investícií,59)

p) príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny podielového listu platnej v deň jeho predaja, okrem predaja podielového listu osobe so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí,

r) prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu,59b)

s) finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

t) suma priznaná a vyplatená zamestnancovi podľa § 32a (ďalej len „zamestnanecká prémia”),

u) hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa osobitného predpisu,59c)

v) peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytnuté právnickou osobou podľa osobitného predpisu59ca) fyzickej osobe pri bezodplatnom prevode zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného predpisu,59d)

w) príjmy osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, vyplácané týmto osobám z osobitných finančných prostriedkov, ktoré Policajný zbor používa na úhradu výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s používaním agenta a s ochranou svedka,59e)

x) plnenia poskytované dobrovoľníkovi podľa osobitného predpisu,59i)

y) nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí37ab) určenom výhradne na vzdelávací účel a nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu;59ia) za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním,

z) plnenie poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch alebo vdovám po baníckych dôchodcoch, ktorým nárok na toto plnenie vznikol podľa výnosu Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 1/1990 zo dňa 23. januára 1990 o deputátnom uhlí a dreve59j) do 16. januára 1992,

aa) odmena poskytnutá Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu,59ja)

ab) finančný príspevok,59jb) jednorazové odškodnenie pozostalých59jc) a naturálne náležitosti59jd) poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,

ac) peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní,59je) čestných štátnych titulov59jf) a odmien športových reprezentantov79d) za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži,59jg)

ad) príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu,59jh)

ae) jednorazový príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu.59ji)

(3) Ak ide o predaj nehnuteľností uvedených v odseku 1 písm. a), alebo písm. b) po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,60) do lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a), alebo písm. b) sa započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

(4) Oslobodenie príjmov z predaja alebo prevodu nehnuteľností podľa odseku 1 písm. a) a b) alebo z prevodu uvedeného v odseku 1 písm. h) u predávajúceho alebo prevodcu sa posudzuje podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia zmluvy o prevode, a to podľa toho, ktorý deň nastal skôr, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období kupujúci alebo nadobúdateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo spojené s členským podielom.

(5) Dňom vyradenia majetku z obchodného majetku daňovníka sa rozumie deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval majetok v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii podľa § 6 ods. 11.


§ 9 ZDP upravuje príjmy fyzických osôb, ktoré sú od dane oslobodené pre všetky fyzické osoby. Tieto príjmy sa do ročného úhrnu príjmov nezapočítavajú a neuvádzajú sa v daňovom priznaní ani v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Odsek 1 písm. a), b), d) a e) v nadväznosti na ods. 3 – predaj nehnuteľnosti

Ods. 1 písm. a) ustanovuje, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá sa predáva po uplynutí 5 rokov odo dňa jej:

 • nadobudnutia alebo

 • vyradenia z obchodného majetku, ak bola predávaná nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

Tzn., že ak sa nehnuteľnosť predá skôr ako uplynie 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia, resp. vyradenia z obchodného majetku, príjem z jej predaja od dane oslobodený nie je.

Od dane nie je oslobodený ani ten príjem, ktorý daňovníkovi (predávajúcemu) plynie na základe zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, ak táto zmluva bola uzavretá pred uplynutím piatich rokov od nadobudnutia predávanej nehnuteľnosti, resp. od jej vyradenia z obchodného majetku – a to aj v prípade, že samotná kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.


Daňovník v roku 2020 predal byt, ktorý kúpil v roku 2018 a chatu, ktorú kúpil v roku 2011, pričom sumu za obidve nehnuteľnosti mu zaplatil kupujúci v roku 2020.

V tomto prípade sa za zdaniteľný príjem za zdaňovacie obdobie roku 2020 považuje len príjem z predaja bytu. Príjem z predaja z rekreačnej chaty je od dane oslobodený, pretože k predaju došlo po 5 rokoch odo dňa nadobudnutia.

Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť dedením (postupným dedením) v priamom rade (rodičia, deti, vnuci) alebo niektorým z manželov, oslobodenie sa vzťahuje na nehnuteľnosť, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku. Oslobodenie príjmu z predaja pri zdedených nehnuteľnostiach sa však neuplatní, ak:

 • daňovníkovi plynie príjem podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch,

 • daňovník predal nehnuteľnosť nadobudnutú dedením v nepriamom rade – v tomto prípade sa oslobodenie príjmu posudzuje podľa doby vlastnenia nehnuteľnosti (aspoň 5 rokov), resp. pri nehnuteľnostiach, ktoré boli nadobudnuté do konca roka 2010, sa posudzuje trvalý pobyt aspoň dva roky.

Príjem z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov je oslobodený od dane bez ohľadu na skutočnosť, ako dlho predávajúci nehnuteľnosť vlastnil a či bola predávaná nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku daňovníka.

Príjem z predaja majetku, ktorý je súčasťou konkurznej podstaty (do ktorého sa zahrnujú aj nehnuteľnosti) – v tomto prípade sa na uplatnenie oslobodenia netestuje doba trvalého pobytu (pri starších nehnuteľnostiach) alebo doba 5 rokov vlastníctva či vyradenia z obchodného majetku.


Ak ide o predaj nehnuteľností uvedených [ § 1 písm. a) alebo písm. b)] po zániku a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do lehôt sa započítava aj doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.


Od 1. januára 2011 sa platí poistné na zdravotné poistenie aj zo zdaniteľného príjmu z predaja nehnuteľnosti. Ak je takýto príjem od dane oslobodený, zdravotné poistenie sa neplatí.


Ak zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľnosti plynul manželom a nehnuteľnosť bola v bezpodielovom vlastníctve oboch, môžu sa rozhodnúť, či príjem zdania obaja v rovnakom pomere, alebo sa dohodnú inak (§ 4 ods. 8 ZDP). Tento postup však možno použiť len vtedy, ak nehnuteľnosť nebola v minulosti zaradená do obchodného majetku niektorého z manželov, pretože zdaniteľné príjmy plynúce manželom z prevodu majetku alebo práva v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku niektorého z manželov, sa zdaňujú u toho z manželov, ktorý mal takýto majetok alebo právo zahrnuté v obchodnom majetku ako posledný.


Podľa § 9 ods. 5 ZDP dňom vyradenia majetku z obchodného majetku je deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii.


Nadobudnúť nehnuteľnosť možno nielen kúpou, ale aj dedením (úmrtie poručiteľa), pri exekúcii alebo dražbou (udelenie príklepu), kolaudáciou vlastného domu.


Peter v roku 2021 zdedil po otcovi chatu, ktorú otec preukázateľne vlastnil od roku 2010. Vzhľadom na to, že aj on je majiteľom inej chaty, zdedenú chatu v roku 2021 predal svojmu bratrancovi. Príjem z predaja je pre Petra od dane oslobodený, pretože ide o dedenie v priamom rade a poručiteľ (otec) chatu vlastnil viac ako 5 rokov.


Mišo v roku 2021 zdedil po maminej sestre (teda tete) chatu, ktorú nebohá preukázateľne vlastnila od roku 2010. Vzhľadom na to, že aj on je majiteľom inej chaty, zdedenú chatu v roku 2021 predal. Príjem z predaja nie je pre Miša od dane oslobodený, pretože nejde o dedenie v priamom rade, hoci poručiteľ (teta) chatu vlastnila viac ako 5 rokov.

Odsek 1 písm. c) a d) – predaj hnuteľnej veci

Od dane je oslobodený príjem z predaja hnuteľnej veci, ktorá:

 • nebola zahrnutá v obchodnom majetku – nehľadiac na to, akú dobu túto hnuteľnú vec daňovník vlastnil alebo o akú hnuteľnú vec ide,

 • bola zahrnutá v obchodnom majetku - ale len vtedy, ak k plynutiu príjmu z predaja príde až po piatich rokoch od jej vyradenia z obchodného majetku (za hnuteľnú vec sa nepovažuje cenný papier),

 • bola oprávnenej osobe, ktorá vec predáva, vydaná podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v z. n. p.).

Odsek 1 písm. e) – predaj majetku v konkurznej podstate

Od dane je oslobodený príjem z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu, vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi (rovnako sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ak dôjde k zrušeniu konkurzu - § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.). Z ustanovenia bola vypustená reštrukturalizácia, pretože túto formu môže využiť už iba právnická osoba a doplnil sa odpis záväzku na základe splátkového kalendára.

Odsek 1 písm. f) – vyživovacia povinnosť

Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v z. n. p., vyživovaciu povinnosť majú voči sebe navzájom rodičia a deti (deti a rodičia), manželia a tiež aj iní príbuzní. Ak sa nedohodnú, väčšinou o výške výživného rozhoduje na základe žiadosti niektorého z účastníkov súd. Príjem, ktorý je prijatý oprávnenou osobou v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa zákona o rodine alebo podľa iného osobitného predpisu (napr. zákona o náhradnom výživnom), je od dane oslobodený. Od dane sú oslobodené aj všetky obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, tzn. všetky plnenia vyplácané v rámci vyživovacej povinnosti zo zahraničia.

Odsek 1 písm. g) a i) – oslobodenie zákonom stanovených príjmov vo výške neprevyšujúcej 500 eur

Do 31. 12. 2010 bola suma tohto oslobodenia až do výšky 5-násobku životného minima. Od 1. 1. 2011 ide o pevnú sumu 500 eur za zdaňovacie obdobie.

Sú to príjmy z:

 • prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP),

 • príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí [ § 8 ods. 1 písm. a) ZDP ],

 • prevodu opcií [ § 8 ods. 1 písm. d) ZDP ],

 • prevodu cenných papierov [ § 8 ods. 1 písm. e) ZDP ],

 • prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva [ § 8 ods. 1 písm. f) ZDP ].

Ak daňovník dosiahne príjmy vyššie, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.

Odsek 1 písm. h) – prevod členských práv v bytovom družstve

Od dane je oslobodený aj príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom.

Oslobodenie sa nevzťahuje na takýto príjem, ak plynie daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom.

Odsek 1 písm. j)

Ak bola oprávnenej osobe vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov, v ktorej sa nachádza byt a táto osoba obstarala užívateľovi vlastníctvo iného bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo vyplatila peňažnú náhradu za uvoľnený byt, pre užívateľa je takýto príjem od dane oslobodený.

Odsek 1 písm. k) – príjem z predaja cenných papierov [ § 8 ods. 1 písm. e) ZDP ] prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia, ak doba medzi ich prijatím na regulovaný trh alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok. Od dane však nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. Úprava sa zaviedla aj z dôvodu zamedzenia daňovým špekuláciám (t. j. zamedzí sa postup, pri ktorom sa uskutočnil vklad cenných papierov pred predajom na regulovaný trh, aby sa tieto mohli následne predať s oslobodením od dane, pričom ročná doba od ich nadobudnutia uplynula).

Odsek 1 písm. l) – príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia (DIS) po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku DIS. Ako v predchádzajúcom prípade, od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.

Odsek 1 písm. m) a n) – oslobodenie zákonom stanovených príjmov vo výške neprevyšujúcej 500 eur

Odsek 1 písm. m) – od dane sú oslobodené náhrady za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu [ § 8 ods. 1 písm. r) ZDP ], ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Odsek 1 písm. n) – od dane je od roku 2017 oslobodený ďalší príjem FO do výšky 500 eur ročne. Ide o podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, zo zisku vytvoreného v roku 2017 a nasl. To znamená, že ak v príslušnom zdaňovacom období tento príjem nepresiahne 500 eur od každého jednotlivého takéhoto pozemkového spoločenstvám je od dane oslobodený. Ak však presiahne 500 eur:

 • daň z tohto príjmu sa vyberie zrážkou len zo sumy presahujúcej 500 eur alebo

 • príjem sa zahrnie do osobitného základu dane (§ 51e ZDP – ak plynie zo zdrojov v zahraničí) len v sume presahujúcej 500 eur.

Odsek 2 písm. a), b), a c) – dávky, podpory, služby, príspevky

Príjmy poskytované formou dávok, podpôr a služieb z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia (materské, nemocenské, dôchodky - starobný, invalidný, úrazový príplatok, úrazová renta, dávka garančného poistenia, dávka v nezamestnanosti atď.), nemocenského a úrazového zabezpečenia (vojaci, policajti...), dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) vrátane výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv (od roku 2015) a výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde (od roku 2016), ktoré sa vyplácajú poberateľovi dôchodku z tohto dôchodkového sporenia a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu sú od dane oslobodené. S účinnosťou od 1. 4. 2020 je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodená aj dávka osobitného sociálneho poistenia, ktorou je príspevok za prácu v obecnej polícii poskytnutý podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z. n. p. V nadväznosti na túto zmenu sa zmenila poznámka k odkazu 21 na poznámku k odkazu 21a, ktorej obsahom je aj uvedený zákon.


Pán Juraj je poberateľom starobného dôchodku a ešte pracuje. V rámci zdaňovacieho obdobia prenajal susedovi garáž za 495 €. Do ročného úhrnu príjmov započíta len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania), pretože starobný dôchodok je od dane oslobodený ako dávka zo sociálneho poistenia a príjem z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) je do výšky 500 € za zdaňovacie obdobie od dane oslobodený.

Ďalšou oblasťou oslobodených príjmov sú:

 • dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, rôzne ďalšie sociálne dávky, štátne sociálne dávky (napr. rodičovské, prídavok na dieťa) s účinnosťou od roku 2016 sú od dane oslobodené aj plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

 • príplatky, poskytované napr. podľa zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v z. n. p.: príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému, príplatok k materskému.

Odsek 2 písm. d) – aktívna politika trhu práce

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. sa poskytujú plnenia na realizáciu aktívnej politiky trhu práce. Ide napr. o vzdelávanie a prípravu pre trh práce, sprostredkovanie zamestnania, informačné, poradenské a odborné služby a pod. Od dane však nie sú oslobodené plnenia poskytované v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 ZDP (príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť).

Od roku 2021 sú však pre daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP od dane oslobodené plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Ide napr. o preplatenie miezd svojim zamestnancov.

Odsek 2 písm. e), f), g) – vojaci, policajti, hasiči

Od dane je oslobodený:

 • jednorazový príspevok vojakom mimoriadnej služby a motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu (od roku 2016),

 • dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia vybranej skupiny daňovníkov (vojaci, policajti, hasiči...), okrem výsluhového príspevku, odchodného a rekreačnej starostlivosti,

 • hodnota vecných a peňažných darov za mimoriadnu odvahu a obetavosť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, zamestnancov a členov hasičských jednotiek a iných fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú záchrany života a majetku a sú za tieto činy odmenení.

Podľa písmena ab) aj finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave v zn. n. p.

Odsek 2 písm. h) a i) – plnenia z poistenia osôb, náhrada škody

Podľa týchto ustanovení sú od dane oslobodené:

 • plnenia z poistenia osôb pre prípad dožitia určitého veku a doplnkového dôchodkového sporenia,

 • prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy (obdobný príjem ako náhrada škody); náhrada nemajetkovej ujmy poskytnutá podľa Občianskeho zákonníka sa od 1. 1. 2015 považuje za zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. n) ZDP (okrem náhrady spôsobenej trestným činom), a z toho dôvodu sa takáto náhrada vyňala z oslobodených príjmov, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada:

  1. za stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami,
  2. škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
  3. škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a za škodu spôsobenú daňovníkom v súvislosti s prenájmom (§ 6 ods. 3 ZDP) alebo
  4. za škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý, ak tento majetok využíval na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • úrazová renta – úrazová renta poskytovaná Sociálnou poisťovňou podľa zákona o sociálnom poistení bola a aj je od dane oslobodená v plnej výške ako dávka zo sociálneho poistenia [ § 9 ods. 2 písm. a) ZDP ].

Od 1. 1. 2013od dane oslobodené aj plnenia poskytované daňovníkovi komerčnou poisťovňou v dôsledku úrazu. Takáto úrazová renta je však oslobodená od dane len:

 • vtedy, ak tento daňovník má viac ako 40%-ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť,

 • do výšky sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP – teda do výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (poznámka: napr. za rok 2019 suma 3 937,35 €, za rok 2020 je to suma 4 414,20 €); ak presiahla sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, do základu dane sa zahrnuli len plnenia, ktoré sumu nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej aj „NČZD”) presahujú.


Pánovi Michalovi Piešťanskému plynú príjmy vo forme náhrady za stratu na zárobku po zranení pri autonehode vo výške 300 eur mesačne. Príjem pánovi Piešťanskému vypláca komerčná poisťovňa, nie Sociálna poisťovňa, preto je tento príjem príjmom podľa § 8 ZDP.

Rok 2010: P. Piešťanský podľa § 32 ZDP podal daňové priznanie, pretože svojím zdaniteľným príjmom (300 x 12= 3 600 eur) presiahol polovicu NČZD na daňovníka, uplatnil si NČZD na daňovníka a podľa výpočtu nebol povinný platiť daň z príjmu.

Rok 2011: P. Piešťanský bol opäť podľa § 32 ZDP povinný podať daňové priznanie, ale v dôsledku rozdelenia príjmov na aktívne a pasívne stratil nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka, podľa § 8 ZDP si nemohol uplatniť daňové výdavky a bol povinný zaplatiť daň z príjmov zo sumy 3 600 eur a tiež aj zdravotné poistenie.

Rok 2012 do 2019: Vzhľadom na to, že príjem p. Piešťanského (3 600 eur) je nižší ako NČZD na daňovníka, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie, pretože jeho celý príjem je od dane oslobodený. A oslobodené príjmy nie sú vymeriavacím základom na platenie zdravotného poistenia.

Od roku 2020 prišlo k zmene spôsobu oslobodenia príjmu plynúceho ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu na viac rokov. Zostáva aj naďalej podmienka zdravotného stavu (viac ako 40 %-ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť) a oslobodenie náhrady je najviac do výšky nezdaniteľnej časti základu dane. (Ak takto vymedzené plnenia presiahnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, do základu dane sa zahrnú len plnenia nad takto ustanovenú sumu.)

Ak teda ide o plnenie vyplatené dotknutému daňovníkovi na viac rokov, uplatní sa oslobodenie od dane:

 • v zdaňovacom období vyplatenia plnenia vo výške násobku sumy nezdaniteľnej časti základu dane platnej v roku vyplatenia plnenia a

 • počtu rokov, na ktoré je plnenie vyplatené,

 • počnúc rokom, v ktorom bolo toto plnenie vyplatené,

 • najviac do výšky 20 000 eur.

Ak takto vymedzené plnenia presiahnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, do základu dane sa zahrnú len plnenia nad takto ustanovenú sumu.

Jednorazové odškodnenie budúcich poistných nárokov, poškodení vo väčšine prípadov uprednostňujú pred pravidelným vyplácaním mesačnej úrazovej renty, pričom