dnes je 15.5.2021

Input:

Oslobodenie vybraných podpôr a príspevkov zo štátneho rozpočtu od dane

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.64 Oslobodenie vybraných podpôr a príspevkov zo štátneho rozpočtu od dane

Ing. Peter Horniaček

V rámci schvaľovania každoročných zmien v daňových zákonoch bola prijatá aj vládna novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z., ktorá pre podnikateľskú verejnosť prináša s rôznou účinnosťou niekoľko dôležitých zmien. Ďalšou zmenou je aj oslobodenie vybraných podpôr a príspevkov poskytovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu od dane, a to už pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

Oslobodenie u daňovníkov – fyzických osôb [ § 9 ods. 2 písm. d), § 9 ods. 2 písm. j), § 52zzi ods. 1 ZDP ]

Novelou ZDP č. 416/2020 Z. z. došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane podľa:

  • § 9 ods. 2 písm. d) ZDP o plnenia v rámci aktívnej politiky práce poskytované v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. zákona o službách zamestnanosti prostredníctvom projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov zamestnanosti, ktoré daňovník prijal v súvislosti s výkonom činností, z ktorých mu plynú príjmy podľa § 6 ZDP. Ide teda o plnenia v rámci tzv. „Prvej pomoci” alebo „Prvej pomoci PLUS”, ktoré sa poskytujú podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. zákona o službách zamestnanosti,

  • § 9 ods. 2 písm. j) ZDP o platby (plnenia) poskytované Ministerstvom kultúry SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon č. 299/2020 Z. z.”), ktoré daňovník prijal ako náhradu za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 ZDP (príjmy zo závislej činnosti) a § 6 ZDP (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti).


Ako vyplýva z § 21 ods. 1 písm. j) ZDP a aj z dôvodovej správy k novele ZDP č. 416/2020 Z. z., je z daňových výdavkov potrebné vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t. j. výdavky hradené z poskytnutej platby. Ide o zachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených platieb (plnení) na základ dane. Uvedenou úpravou základu dane sa zabezpečuje neutrálny vplyv oslobodenia týchto podpôr a príspevkov na základ dane (obdobne, ako je tomu pri zahrnovaní dotácií do základu dane s uplatnením daňového výdavku).

Oslobodenie pri daňovníkoch – právnických osobách [ § 13 ods. 2 písm. k) a § 52zzi ods. 1 ZDP ]

Podľa doplneného