Input:

Osobitný odpočet neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2015 až 2018

24.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.51 Osobitný odpočet neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2015 až 2018

Ing. Peter Horniaček

Vládou SR prijatá druhá novelizácia zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon”) obsahuje okrem iných zmien a doplnení mimoriadnych opatrení v oblasti dane z príjmov aj zavedenie osobitného spôsobu odpočtu neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobie ukončené v rokoch 2015 až 2018.

V § 24b zákona sa zavádza k spôsobu odpočtu podľa § 30 ZDP (rovnomerne počas obdobia 4 rokov) alternatívny spôsob odpočtu neuplatnených daňových strát. V podanom daňovom priznaní:

  • ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, alebo

  • pri hospodárskom roku za hospodársky rok končiaci najskôr 31. októbra 2019 (ods. 2), bude môcť daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, odpočítať: neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 najviac v úhrnnej hodnote 1 mil. €.

Neuplatnená daňová strata, pri ktorej ešte nezanikol v predošlých zdaňovacích obdobiach nárok na odpočet, sa podľa ods. 3 odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu, t. j. počnúc neuplatnenou daňovou stratou za zdaňovacie obdobie 2015 postupne až po daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie 2018, do výšky vykázaného základu dane, najviac v úhrnnej hodnote 1 mil. €.

Tento alternatívny spôsob odpočtu neuplatnených daňových strát v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nie je povinný, ale môže ho daňovník využiť, ak je výhodnejší oproti spôsobu uvedenému v § 30 ZDP a naopak. Ak ide o daňovníka, ktorý už podal daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019, v ktorom uplatnil odpočet daňovej straty podľa § 30 ZDP, tento môže podať do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predĺženej až do obdobia po skončení pandémie opravné daňové priznanie, v ktorom si zmení spôsob odpočtu daňovej straty podľa § 24b


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: