Input:

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 v období pandémie koronavírusu

28.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.53 Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 v období pandémie koronavírusu

Ing. Peter Horniaček

Medzi opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, bol v rôznych obmenách zaraďovaný aj „odklad” podania daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020. Štandardná lehota na podanie daňového priznania je podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31. marca 2020.

Do uplynutia tejto lehoty však bola vyhlásená vládou SR tzv. pandémia, a to presne 12. marca 2020. Vláda SR v zastúpení Ministerstvom financií SR v spolupráci s Finančnou správou SR priebežne upravovali termín a podmienky podávania daňových priznaní vrátane splatnosti dane, a to tak, aby sa vyšlo v tomto období pandémie v ústrety daňovým subjektom (odklad lehoty do 31. mája 2020, resp. upustenie od sankcionovania za podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 30. júna 2020). Samozrejme, takéto opatrenia, hoci smerujúce v ústrety daňovým subjektom, boli vydávané nad rámec platného ZDP, a preto bolo potrebné prijať legislatívnu úpravu, ktorá takýto postup urobí zákonným. Vláda SR a následne NR SR za týmto účelom prijali zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Lex Corona zákon”), ktorý o. i. úprav obsahuje aj odklad lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

Dôležité na úvod je uviesť, že časová pôsobnosť všetkých opatrení, nielen odkladu lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, je podľa tohto zákona od 12. marca 2020, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie”) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Znamená to, že časová pôsobnosť opatrení nie je daná pevným dátumom, ale vzhľadom na vývoj situácie až koncom toho kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR túto mimoriadnu situáciu odvolá.

Podanie daňového priznania k dani z príjmov (§ 21)

Podľa § 21 ods. 1 Lex Corona zákona sa zavádza výlučne špeciálna lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník, dedič alebo osoba podľa § 35 ZP Zákonníka práce daň z príjmov aj zaplatiť. Samozrejme, ide o daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie.

Od zavedenia tejto novej špeciálnej lehoty v období pandémie sa bude odvíjať aj uplatňovanie ďalších ustanovení platného ZDP, napr.:

  • v podanom daňovom priznaní v tejto novej lehote môže daňovník aj poukázať podiel zaplatenej dane po splnení všetkých podmienok určených v § 50 ZDP,

  • v prípade daňovníkov fyzických osôb dosahujúcich príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania určenej týmto osobitným zákonom začína nové preddavkové obdobie, v ktorom sa vypočítajú preddavky splatné podľa § 34 ZDP na ďalšie preddavkové obdobie,

  • možnosť podania opravného daňového priznania do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania určenej týmto osobitným zákonom,

  • lehota na vrátenie daňového preplatku po podaní daňového priznania do uplynutia lehoty na jeho podanie určenej týmto osobitným zákonom.

Všetky ďalšie povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane, spôsob podania daňového priznania, osoby povinné podávať daňové priznanie a pod., zostávajú platné tak, ako sú upravené v § 49 ZDP.


Lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 uplynula 30. marca 2020, čo spadá do obdobia po vyhlásení pandémie 12. marca 2020. Ak napr. vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania uplynie 31. augusta a v tejto lehote bude daň aj splatná. Ak by išlo o daňovníka fyzickú osobu s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, nové preddavkové obdobie, v ktorom sa vypočítajú preddavky splatné podľa § 34 ZDP na ďalšie preddavkové obdobie, sa začína 1. septembra 2020 až do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2020.

Obdobne, ak ide o daňovníka, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a posledný deň jeho lehoty na podanie daňového priznania pripadne na obdobie pandémie, aj tomuto sa lehota na podanie daňového priznania určí podľa odseku 1, t. j. do posledného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, kedy bola pandémia skončená.

V § 21 ods. 2 Lex Corona zákona sa v určitých prípadoch umožňuje daňovníkom aj predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania určenú v odseku 1, a to z dôvodu, aby daňovník nebol postihnutý skrátením lehoty, ktorú by mal platným ZDP určenú v dlhšej dobe, ako je určená v odseku 1 tohto zákona.


Daňovníkovi, právnickej osobe, skončí zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, 31. marca 2020 a lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 ZDP je 30. júna 2020, pričom túto by si mohol oznámením predĺžiť podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP o tri kalendárne mesiace, t. j. do 30. septembra 2020. Podľa odseku 1 tohto zákona, ak by pandémia skončila v júli 2020, predlžuje sa mu zákonom určená trojmesačná lehota až do 31. augusta 2020, ale ak by využil aj predĺženie lehoty oznámením podľa platného znenia § 49 ZDP, došlo by k skráteniu jeho zákonnej lehoty na podanie daňového priznania.

Preto ods. 2 Lex Corona zákona umožňuje predĺžiť oznámením lehotu na podanie daňového priznania, ale táto lehota sa bude počítať od pôvodne určenej lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP, t. j., daňovník si môže predĺžiť lehotu, ktorá mu uplynie 30. júna 2020, oznámením až do 30. septembra 2020. Oznámenie podá spôsobom a na tlačive určenom v § 49 ods. 3 ZDP, pričom toto oznámenie podá posledný deň lehoty určenej v odseku 1 (do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy dôjde k skončeniu pandémie), ktorou v tomto prípade je 31. august 2020.

Rovnako sa bude postupovať aj v prípade, ak súčasťou zdaniteľných príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy v zahraničí, pričom túto lehotu môže predĺžiť až o šesť kalendárnych mesiacov.

Následne sa umožňuje aj daňovníkovi v konkurze alebo v likvidácii podať žiadosť správcovi dane o predĺženie tejto lehoty v prípade, ak by jeho lehota pre podanie daňového priznania po predĺžení podľa § 49 ZDP bola dlhšia ako je lehota uvedená v odseku 1.


Daňovník je v konkurze a jeho lehota na podanie daňového priznania uplynula 30. júna 2020, t. j. počas obdobia pandémie, a pandémia skončí v júni 2020. Lehota na podanie daňového priznania podľa ods. 1 Lex Corona zákona pre tohto daňovníka je 31. júla 2020. Tento daňovník môže podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 15. júla 2012 (15 dní pred uplynutím lehoty pre podanie daňového priznania podľa ods. 1), ktorú môže správca dane predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace od lehoty určenej podľa § 49 ods. 6 ZDP, t. j. do 30. septembra 2020.

Ak pôjde o prípady, keď daňovník podal správcovi dane oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania počas obdobia pandémie, napr. 31. marca 2020, o tri kalendárne mesiace a táto lehota uplynie počas pandémie 30. júna 2020, pričom pandémia skončí v júni 2020, aj tomuto daňovníkovi sa podľa ods. 4 predĺži oznámením predĺžená lehota až do 31. júla 2020 (do konca


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: