dnes je 15.5.2021

Input:

Použitie zníženej sadzby dane 15 % za zdaňovacie obdobie 2020 a od roka 2021

3.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.62 Použitie zníženej sadzby dane 15 % za zdaňovacie obdobie 2020 a od roka 2021

Ing. Peter Horniaček

V rámci schvaľovania každoročných zmien v daňových zákonoch bola prijatá aj vládna novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z., ktorá pre podnikateľskú verejnosť prináša s rôznou účinnosťou niekoľko dôležitých zmien. Jednou z nich je aj spresnenie pre použitie zníženej sadzby dane 15 %, a to už pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

Použitie zníženej sadzby dane 15 % bolo s účinnosťou od 1. 1. 2020 prijaté novelou zákona o dani z príjmov č. 315/2019 Z. z. a to tak, že túto sadzbu dane bolo možné použiť, ak príjmy (výnosy) daňovníka – fyzickej osoby – s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a právnickej osoby neprevýšia sumu 100 000 €. Podľa prechodného ustanovenia § 52zzd sa znížená sadzba dane 15 % môže prvýkrát použiť za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr 1. 1. 2020.

Na zavedenie zníženej sadzby dane 15 % reaguje novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z., a to v § 15 písm. a) ZDP druhom bode a treťom bode, § 15 písm. b) prvom bode podbode 1a. a § 52zzi ods. 1 a 20.

Zmena v použití sadzby dane 15 % už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020

V týchto ustanoveniach sa spresňuje vymedzenie príjmov (výnosov) ako kritérium použitia zníženej sadzby dane 15 % z hľadiska rozsahu zdaniteľnosti tak, že do hranice príjmov (výnosov) 100 000 € sa budú zahrňovať iba zdaniteľné príjmy (výnosy).

Prišlo teda k zúženiu hranice na použitie tejto nižšej sadzby dane zo sumy všetkých výnosov (nehľadiac na ich zdaniteľnosť) len na hranicu zdaniteľných príjmov (výnosov). Definícia zdaniteľných príjmov vychádza z § 2 písm. h) ZDP zákona o dani z príjmov, keď zdaniteľným príjmom (výnosom) je príjem, ktorý:

  • je predmetom dane a

  • nie je oslobodený od dane podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy.

Do sumy zdaniteľných príjmov sa teda na účely uplatnenia sadzby dane nebudú zahrnovať príjmy (výnosy), ktoré:

  • nie sú predmetom dane (napr. prijaté dividendy – účet 665) alebo

  • sú od dane oslobodené (napr. príjem z predaja obchodného podielu – účet 661, pri neziskových organizáciách príjmy oslobodené podľa § 13 a pod.).

Z prechodného ustanovenia § 52zzi ods. 1 ZDP vyplýva, že ustanovenie § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a § 15 písm. b) prvého bodu podbodu 1a. ZDP v časti, ktorá ustanovuje rozsah zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. 1. 2021 sa prvýkrát použije už pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 31. 12. 2020.

Uplatnenie sadzby dane 15 % v daňovom priznaní právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 (vrátane HR, ktorý začal v kalendárnom roku 2020) sa vykoná prostredníctvom nového riadka 560 – Úhrn zdaniteľných príjmov, od ktorého sa odvíja možnosť uplatnenia sadzby dane z príjmov vo výške 15 %, ak tento úhrn neprevyšuje sumu 100 000 €. Ak suma v riadku 560 je vyššia ako 100 000 €, uvedie sa v riadku 550 sadzba dane 21 %. Úhrn zdaniteľných príjmov sa vypočíta z tabuľky:

  • C1 (riadok 6), alebo C2 (riadok 6), alebo

  • F (riadok 1), alebo

  • G1 (riadok 1) upraveného o položky vzťahujúce sa k výnosom z tabuľky G3 (riadok 2 a 3) alebo tabuľky G2 (riadok 1) znížený o tie príjmy (výnosy), ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené a z tabuľky

  • H (riadok 2 až 10 stĺpca 1).


Spoločnosť vykázala za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 celkové výnosy vo výške 152 698 €. Súčasťou zaúčtovaných výnosov je aj prijatá dividenda od inej spoločnosti vo výške 60 000 €, ktorá pri podaní daňového priznania bola vylúčená zo základu dane ako položka znižujúca výsledok hospodárenia, nakoľko ide o príjem (výnos), ktorý nie je predmetom dane. Po úprave celkových výnosov o tento výnos z prijatej dividendy, ktorý nie je predmetom dane, je výška zdaniteľných príjmov 92 698 €, čo je menej ako 100 000 €, a preto má spoločnosť nárok na vykázaný základ dane uplatniť sadzbu dane 15 %. Výšku zdaniteľných príjmov spoločnosť uvedie v r. 560 daňového priznania.

Zmena v použití zníženej sadzby dane 15 % z hľadiska kritéria zdaniteľnosti úhrnu dosiahnutých príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie má vplyv aj na daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na účely podnikania (neziskové organizácie), keď u týchto daňovníkov bude potrebné posudzovať dosiahnuté príjmy (výnosy) predovšetkým z hľadiska ich oslobodenia od dane podľa § 13 ZDP zákona o dani z príjmov.


Obec vykázala za ZO od 1. 1. 2020 do