dnes je 15.5.2021

Input:

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 - Bella, s.r.o.

15.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.59 Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 – Bella, s.r.o.

Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spoločnosť BELLA, s. r. o. mala v roku 2020 výnosy vo výške 859 650 € a náklady vo výške 805 800 €. Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka dosiahla za rok 2020 výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 53 850 €.

1. V roku 2020 bola spoločnosť BELLA, s. r. o. v pozícii prenajímateľa dvoch nehnuteľností. Na jednej prenajatej budove nájomca v roku 2020 vykonal opravy hmotného majetku v sume 15 000,00 €. Išlo o výmenu starých drevených okien za nové plastové okná, pričom to boli opravy nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve. Nájomca si uvedené opravy dal do daňových nákladov, o čom písomne informoval prenajímateľa, preto opravy v sume 15 000,00 € spoločnosť BELLA, s. r. o. v pozícii prenajímateľa musela zdaniť ako nepeňažný príjem podľa § 17 ods. 21 ZDP.

2. Spoločnosť v roku 2016 zaúčtovala pohľadávku za zmluvnú pokutu a neprijaté výnosy z tejto pohľadávky vo výške 2 500,00 € posúdila ako nedaňové výnosy (odpočítateľnú položku na riadku 260) podľa § 17 ods. 19 ZDP. V roku 2020 prijala na bankový účet peňažnú úhradu tejto pohľadávky a preto suma 2 500,00 € je teraz pripočítateľnou položkou.

3. Spoločnosť poskytla peňažný dar v sume 2 300,00 € na charitatívne účely. Ďalej spoločnosť poskytla tiež nepeňažný dar miestnej škole – počítač v účtovnej zostatkovej cene 1 000,00 €.

4. Spoločnosť zaúčtovala rezervu na právne spory vo výške 300,00 € a rezervu na audit v hodnote 2 500,00 €.

5. Spoločnosť v roku 2020 zaúčtovala náklady za poradenské služby v celkovej výške 2 200,00 €, ktoré nezaplatila do konca roku 2020 preto podľa § 17 ods. 19 písm. f) ZDP ide o nedaňový náklad.

6. Spoločnosť zaúčtovala vydanú faktúru za prieskum trhu vo výške 1 000,00 €, ktorých úhradu neprijala do konca roku 2020, preto ide o nedaňový výnos.

7. Spoločnosť pri inventarizácii zásob materiálu zistila manko v sume 2 800,00 €, ktoré odúčtovala do nákladov. Spoločnosť nemá na tento druh zásob stanovenú normu prirodzených úbytkov. Vedúci skladu materiálu má podpísanú hmotnú zodpovednosť a spoločnosť mu zosobnila časť manka v sume 1 000,00 €, ktorú zaúčtovala do výnosov. Zostávajúca časť manka presahujúca prijatú náhradu (predpis výnosov) v sume 1 800,00 € je pripočítateľnou položkou podľa § 21 ods. 2 písm. e) ZDP.

8. V spoločnosti nastali v roku 2020 ešte tieto prípady:

a) Náklady na reprezentačné v celkovej hodnote 750 €.

b) Spoločnosť tvorila rezervy na reklamácie v celkovej hodnote 7 800 €.

c) Rezervy na nevyfakturované dodávky v celkovej hodnote 900 €.

d) Mala DPH zaplatené v AT, ktorú nebude žiadať vrátiť v celkovej hodnote 38 €.

e) Kreditné úroky na BU v celkovej hodnote 30 €.

Účtovný prípad Suma v € MD D Vplyv na VH Úprava ZD Číslo riadku v DP 
1. Opravy hmotného majetku na budove (nepeňažný príjem)  15 000 €    15 000 €  15 000 € (PP)  110  
2. Úhrada pohľadávky za zmluvnú pokutu z roku 2016  2 500 €  221  311  2 500 €  2 500 € (PP)  120  
3a) Spoločnosť poskytla peňažný dar  2 300 €  543  221  -  2 300 € (PP)  130/A8  
3b) Spoločnosť poskytla vecný dar  1 000 €  543  082  -  1 000 € (PP)  130/A8  
Vyradenie PC z majetku  1 000 €  082  022  --  --  --  
4a) Rezerva na právne spory  300 €  518  323  -  300 € (PP)  130/A10  
4b) Rezerva na audit  2 500 €  518  323  -  2 500 € (PP)  130/A10  
5. Náklady za poradenské služby  2 200 €  518  321  -  2 200 € (PP)  140  
6. Vystavená faktúra za prieskum trhu  1 000 €  311  602  +  1 000 € (OP)  260  
7a) Manko na zásobách.  2 800 €  549  112  -  1 800 € (PP)  130/A7  
7b) Časť manka zaplatená vedúcim.  1 000 €  378  648  
8a) Náklady na reprezentačné  750 €  513  xxx  -  750 € (PP)  130/A6  
8b) Tvorba rezerv na reklamácie  7 800 €  548  323  -  7 800 € (PP)  130/A10  
8c) Tvorba rezerv na nevyfakt. dodávky  900 €  518  323  -  900 € (PP)  130/A10  
8d) DPH z AT (nebudú žiadať)  38 €  5xx  xxx  -  38 € (PP)  130/A16  
8e) Kreditné úroky na BU  30 €  221  662  +  30 € (OP)  240  

Okrem toho dosiahla spoločnosť v štáte, s ktorým má Slovenská republika dohodnutú metódu zápočtu dane – základ dane vo výške 17 981 €. Základom dane zo zahraničia je rozdiel medzi zdaniteľnými výnosmi a nákladmi v zahraničí, vyčíslený podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov s výnimkou nákladov, ktoré je daňovník povinný uhrádzať podľa právnych predpisov v štáte zdroja výnosov, ktoré možno uplatniť v rozsahu tamojších predpisov. Základ dane zo zahraničia v sume 17 981,00 € (riadok 2 tabuľky E), predstavuje 20 % z celosvetového základu dane (riadok 3). Započítať tak možno daň zaplatenú v zahraničí v sume 3 776,14 €, čo je 20 % z celosvetovej dane na riadku 700 (18 880,68 x 0,2 = 3 776,14 €); táto suma sa následne prenáša do riadku 710.

Tabuľka E:

Základ dane (ZD) uvedený na riadku 400  89 908 €  
Úhrn príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí  17 981 €  
Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v r. 1 v %, (vypočítaný na dve desatinne miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona) (r. 2 : r. 1) x 100  20 €  
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor) (r. 700 II. časti x r. 3) : 100  3 776,14 €  
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2(zaokrúhlená na eurocenty nahor)  4 200 €  
Daň uznaná na zápočet (prenáša sa do riadku 710)  3 776,14 €  

Výsledok hospodárenia zistený v zmysle § 9 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania:   53 850,00 € 
 
Pripočítateľné položky celkom: 37 088,00 € 
z toho:  
Nepeňažný príjem prenajímateľa z opráv uskutočnených nájomcom (§ 17 ods. 21 ZDP)  110  15 000,00 €  
Zmluvné pokuty do 31.12.14 prijaté z minulých zdaň. období (§ 17 ods. 19 ZDP)  120  2 500,00 €  
Poskytnuté dary (§ 21 ods. 1 ZDP)  130/A8  3 300,00 €  
Tvorba rezerv neuzn. za daňový výdavok (§ 21 ods. 2 písm. j) ZDP)  130/A10  300,00 €  
Tvorba rezerv neuzn. za daňový výdavok (§ 21 ods. 2 písm. j) ZDP)  130/A10  2 500,00 €  
Právne služby do konca zdaň. obdobia neuhradené (§ 17 ods. 19 písm. f) ZDP)  140  2 200,00 €  
Manká (§ 21 ods. 2 písm. e) ZDP)  130/A7  1 800,00 €