dnes je 15.5.2021

Input:

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 - Nova, s.r.o.

11.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.57 Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 - Nova, s.r.o.

Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spoločnosť Nova, s. r. o. mala v roku 2020 výnosy vo výške 859 500 € a náklady vo výške 749 800 €. Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka dosiahla za rok 2020 výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 109 700 €.

1. Spoločnosť nakúpila a spotrebovala PHM v roku 2020 v hodnote 6 771,00 €. Daňovník má 2 automobily. K prvému automobilu je vedená kniha jázd (BL700LK), z ktorej sa zistila spotreba PHM vo výške 2 288,90 €, pričom na účte 501AE bolo zaúčtovaných 2 658,50 €. Druhý automobil (BL710AK) je vybavený prístrojom sledovania prevádzky satelitným zariadením, ktoré vykázalo spotrebu 4 112,50 €.

Automobil ŠPZ Nákup PHM Spotreba Uznané (ZDP) Úprava ZD 
BL700LK  2 658,50  2 288,90  2 288,90  369,60 (PP)  
BL710AK  4 112,50  4 112,50  4 112,50  X  
Súčet 6 771,00 6 401,40 6 401,40 369,60 (PP) 

2. Spoločnosť obstarala v auguste 2017 osobný automobil v hodnote 18 000 € bez DPH. Spoločnosť zaradila automobil do prvej odpisovej skupiny a začala uplatňovať rovnomernú metódu odpisovania.

V roku 2018 spoločnosť prerušila uplatňovanie daňových odpisov. Automobil v októbri 2020 spoločnosť predala za cenu 8 000 €. Účtovná zostatková hodnota bola 10 000 € a daňová ZC bola 8 250 €.

3. Spoločnosť tvorila k pohľadávkam po splatnosti opravné položky.

4. Za vymoženie pohľadávky v menovitej hodnote 550 € spoločnosť zaplatila spoločnosti, ktorá sa špecializuje vymáhaním pohľadávok sumu 300 €, pričom do konca roka 2020 sa podarilo vymôcť od dlžníka sumu 300 €. Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky sú daňovo uznaným výdavkom najviac do výšky 50 % vymoženej pohľadávky.

5. V novembri 2020 boli v maloobchodnej predajni spoločnosti stiahnuté z predaja potraviny v celkovej sume 759 € z dôvodu skazy. Celková tržba z predaja potravín v sledovanom kalendárnom mesiaci bola 12 589 €. Spoločnosť má v internej smernici stanovené, že stratné do výšky 5% je ekonomicky odôvodnené. Daňovo uznané bude stratné vo výške 629,45 € a daňovo neuznané vo výške 129,55 €.

6. V spoločnosti nastali v roku 2020 ešte tieto prípady:

a) Pracovné obedy a večere v celkovej hodnote 350 €.

b) Reklamné predmety nad 17 € v celkovej hodnote 900 €.

c) Spoločnosť tvorila rezervy na reklamácie v celkovej hodnote 8 800 €.

d) Rezervy na nevyfakturované dodávky v celkovej hodnote 400 €.

e) Zrušila rezervy na skontá a rabaty v celkovej hodnote 150 €.

f) Mala DPH zaplatené v DE, ktorú nebude žiadať vrátiť v celkovej hodnote 258 €.

g) Kreditné úroky na BU v celkovej hodnote 12 €.

Dátum splatnosti Menovitá hodnota OP tvorené v r. 2019 OP tvorené v r. 2020 MD D Vplyv na VH Úprava ZD Číslo riadku v DP 
09.01.2019  2 000 €  300 €  750 €  547  391  -  -250  290  
30.12.2019  3 000 €  -  1 000 €  547  391  -  400 (PP)  130/A9  
04.01.2020  3 700 €  -  700 €  547  391  -  -  -  
08.01.2020  4 200 €  -  840 €  547  391  -  840 (PP)  130/A9  
SPOLU -250 (OP) 
1 240 (PP) 

Účtovný prípad Suma v € MD D Vplyv na VH Úprava ZD Číslo riadku v DP 
1. Nákup PHM do spotreby   501  211/221  -  369,60 €  130/A3  
Zúčtovanie ZS nádrže   501  112  -  X  X  
Preúčtovanie KS nádrže   112  501  +  X  X  
2. Zaúčtovanie ZC automobilu (10 000 €)   541  082  10 000 €  2 000 €  130/A16  
Vyradenie automobilu   082  022     
4. Odmena za vymáhanie pohľadávky   518  321  -  150 € (PP)  130/A5  
5. Zaúčtovanie stratného do ekonomicky odôvodnených noriem úbytku tovaru vyplývajúceho z internej smernice (5 % z 12 589 € = 629,45 €)   504  132  -  -  -  
Stratné presahujúce ekonomicky odôvodnenú normu úbytku tovaru (759 – 629,45 = 129,55 €)   504  132  +  129,55 € (PP)  130/A7  
6a) Pracovné obedy/večere  350 €  513  xxx  -  350 € (PP)  130/A6  
6b)Reklamné predmety nad 17 €/ks  900 €  501  xxx  -  900 € (PP)  130/A6  
6c) Tvorba rezerv na reklamácie  8 800 €  548  323  -  8 800 € (PP)  130/A10  
6d) Tvorba rezerv na nevyfakt. dodávky  400 €  518  323  -  400 € (PP)  130/A10  
6e) Zrušenie rezerv na skontá/bonusy  150 €  323  604  +  150 € (OP)  290  
6f) DPH z DE (nebudú žiadať)  258 €  5xx  xxx  -  258 € (PP)  130/A16  
6g) Kreditné úroky na BÚ  15 €  221  662  +  12 € (OP)  240  

Výsledok hospodárenia zistený v zmysle § 9 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania:   109 700,00 € 
 
Pripočítateľné položky celkom: 14 489,15 € 
z toho:  
Nadspotreba pohonných látok (§ 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP)  130/A3  369,60 €  
Zostatková cena DHM vyššia ako príjem z jeho predaja (§ 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP)  130/A16  2 000,00 €  
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam neuzn. za daň. výdavok (§ 21 ods. 2 písm. j) ZDP)  130/A9  1 240,00 €  
Odplaty/provízie vyššie ako 50 % vymoženej pohľadávky (§ 19 ods. 3 písm. p) ZDP)  130/A5  150,00 €  
Manká (§ 21 ods. 2 písm. e) ZDP)  130/A7  129,55 €  
Výdavky na reprezentáciu (21 ods. 1 písm. h) ZDP)  130/A6  350,00 €  
Reklamné predmety neuzn., okrem alkohol. nápojov nad 5 % zo ZD (§ 21 ods. 1 písm. h) ZDP)  130/A6  900,00 €  
Tvorba rezerv neuzn. za daňový výdavok (§ 21 ods. 2 písm. j) ZDP)  130/A10  8 800,00 €