dnes je 20.6.2021

Input:

Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z.

12.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8.1 Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z.

ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN

Odpisová skupina 0 
Položka KP Názov 
0-1  29.10.2  Len: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3
Druh paliva/zdroj energie” uvedené
- „BEV” alebo
- „PHEV” v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie  
Odpisová skupina 1 
Položka KP Názov 
1-1  01.41.10  Dojnice živé  
1-2  01.42.11  Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé  
1-3  01.43.10  Len: ostatné koňovité zvieratá živé  
1-4  01.45.1  Ovce a kozy živé  
1-5  01.46.10  Ošípané živé  
1-6  01.47.13  Husi živé  
1-7  13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši, stany a kempingový tovar  
1-8  22.29  Ostatné výrobky z plastov  
1-9  23.19.2  Technické a ostatné sklo  
1-10  23.44  Ostatné keramické výrobky na technické účely  
1-11  23.9  Ostatné nekovové minerálne výrobky  
1-12  25.73  Nástroje okrem 
- 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy 
- 25.73.6 - Ostatné nástroje  
1-13  26.2  Počítače a periférne zariadenia  
1-14  26.3  Komunikačné zariadenia  
1-15  26.4  Spotrebná elektronika  
1-16  26.51  Meracie, testovacie a navigačné zariadenia  
1-17  26.7  Optické a fotografické prístroje a zariadenia  
1-18  28.23  Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a periférnych zariadení  
1-19  28.24  Ručné nástroje  
1-20  28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie  
1-21  28.3  Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo  
1-22  28.93  Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku  
1-23  28.94  Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel  
1-24  29.10.2  Osobné automobily okrem
- osobných automobilov, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie” uvedené
- „BEV” alebo
- „PHEV” v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie  
1-25  29.10.3  Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov  
1-26  29.10.4  Motorové vozidlá na prepravu nákladu  
1-27
1-28  
30.92
32.40  
Bicykle a vozíky pre invalidov
Hry a hračky okrem  
  - 32.40.4 - Ostatné hry  
1-29  32.9  Výrobky inde nezaradené  
Odpisová skupina 2 
Položka KP Názov 
2-1  01.43.10  Len: kone – živé  
2-2  13.9  Ostatné textílie okrem  
  - 13.92.22 - Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový tovar  
2-3  15  Usne a výrobky z usní  
2-4  16.23.2  Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  
2-5  22.23.2  Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  
2-6  25.21  Radiátory a kotly ústredného kúrenia  
2-7  25.7  Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar okrem  
  - 25.71.15 - Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti  
  - 25.73 – Nástroje  
2-8  25.9  Ostatné hotové kovové výrobky okrem
- 25.99.2 - Ostatné výrobky zo základných kovov  
2-9  26.52  Hodiny a hodinky  
2-10  26.6  Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje  
2-11  27.11.31  Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním  
2-12  27.2  Batérie a akumulátory  
2-13  27.3  Drôty a elektroinštalačné zariadenia  
2-14  27.4  Elektrické svietidlá  
2-15  27.5  Prístroje pre domácnosť  
2-16  27.9  Ostatné elektrické zariadenia  
2-17  28.11.11  Závesné lodné motory  
2-18  28.12  Zariadenia na kvapalný pohon  
2-19  28.13  Ostatné čerpadlá a kompresory  
2-20  28.22  Zdvíhacie a manipulačné zariadenia  
2-21  28.25.13  Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti  
2-22  28.29  Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde neuvedené okrem
- 28.29.1 – Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje  
  - 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie  
2-23  28.4  Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie  
2-24  28.92  Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo  
2-25  28.95  Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky  
2-26  28.96  Stroje na výrobu plastov a gumy  
2-27  28.99  Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené  
2-28  29.10.3  Len: trolejbusy a elektrobusy  
2-29  29.10.5  Motorové vozidlá na špeciálne účely  
2-30  29.2  Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy  
2-31  30.20.33  Len: vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia  
2-32  30.91.1  Motocykle a prívesné vozíky  
2-33  30.99  Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené  
2-34  31.0  Nábytok  
2-35  32.2  Hudobné nástroje  
2-36  32.3  Športové výrobky  
2-37  32.40.4  Ostatné hry  
2-38  32.5  Lekárske a stomatologické nástroje a potreby  
2-39   Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky  
2-40   Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)
- rozvody počítačových sietí  
2-41   Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby  
Odpisová skupina 3 
Položka KP Názov 
3-1  27.1  Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem
- 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním  
3-2  28.11.12  Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory  
3-3  28.11.13  Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním  
3-4  28.11.2  Turbíny  
3-5  28.21.1  Pece, horáky a ich časti  
3-6  28.25  Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem
- 28.25.13 – Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti  
3-7  28. 29.1  Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje  
3-8  28.91  Stroje pre metalurgiu  
Odpisová skupina 4 
Položka KP Názov 
4-1  23.61.20  Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  
4-2  25.11.10  Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  
4-3  25.29  Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov  
4-4  25.3  Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody  
4-5  25.4  Zbrane a munícia  
4-6  25.71.15  Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti  
4-7  25.99.2  Ostatné výrobky zo základných kovov  
4-8  30.11  Lode a plavidlá  
4-9  30.12  Rekreačné a športové člny  
4-10  30.2  Železničné lokomotívy a vozový park  
4-11  30.3  Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia  
4-12  30.4  Vojenské bojové vozidlá  
4-13   Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky  
4-14   2213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia  
4-15   2224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia