Input:

Úprava lehoty na vrátenie preplatku na dani z príjmov

22.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.49 Úprava lehoty na vrátenie preplatku na dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Vládou SR prijatá druhá novelizácia zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon”) obsahuje okrem iných zmien a doplnení mimoriadnych opatrení v oblasti dane z príjmov, resp. správy daní aj úpravu lehoty na vrátenie preplatku na dani z príjmov.

S úpravou lehoty na podanie daňového priznania v § 21 zákona úzko súvisí vrátenie daňového preplatku z podaného daňového priznania. Prvotne prijatý zákon č. 67/2020 Z. z. neobsahoval špecifickú úpravu vracania daňových preplatkov na dani z príjmov, s čím sa spájali výkladové nejasnosti. Na tieto reagovala novela zákona, ktorá v § 10a priniesla ako jedno z opatrení v oblasti správy daní aj úpravu vracania daňového preplatku na dani z príjmov.

Podľa tohto ustanovenia, ak príde k uplatneniu daňového preplatku na dani z príjmov vykázaného v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu tento vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané.

V § 10a je osobitne upravená lehota na vrátenie daňového preplatku vzniknutého v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2019, ak daňové priznanie bolo podané v čase od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, a to do 40 dní od 31. marca 2020, t. j. najneskôr do 10. mája 2020.

Ustanovenia § 55 ods. 6 a 7 ZSD daňového poriadku o použití daňového preplatku touto úpravou v § 10a nie sú dotknuté, t. j. daňový preplatok, ak je k tomu dôvod, možno preúčtovať podľa týchto ustanovení, skôr ako by bol vrátený. Nadväzujúcou úpravou na § 10a je aj doplnenie § 12 zákona v ods. 4 a 5, kde sa predchádza špekulatívnemu správaniu daňových subjektov a zneužívaniu skoršieho vracania daňových preplatkov z daňových priznaní k dani z príjmov pred uplynutím lehoty splatnosti stanovením skutkovej podstaty správneho


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: