Input:

Zmeny v mimoriadnych opatreniach v oblasti správy daní

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.52 Zmeny v mimoriadnych opatreniach v oblasti správy daní

Ing. Peter Horniaček

Parlamentom dňa 22. apríla 2020 prijatá druhá novelizácia zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon”) obsahuje okrem iného aj nasledovné zmeny a doplnenia v oblasti správy daní:

  • zmeškanie lehoty (§ 4) – ak daňový subjekt počas obdobia pandémie nevykoná určitý úkon (napr. podanie odvolania, predloženie dokladov správcovi dane, atď.) v zákonom stanovenej dobe alebo správcom dane požadovanej lehote, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že predmetný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak tento zákon neustanovuje inak. V § 4 sa však k prípadom, na ktoré sa zmeškanie lehoty nevzťahuje, doplnili k podávaniu daňových priznaní aj podávanie kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a k plateniu jednotlivých daní aj platenie preddavkov na daň;

  • prerušenie daňovej kontroly (§ 6) – v tejto oblasti sa oproti prvotne prijatému zákonu zmenilo, že daňová kontrola sa neprerušuje automaticky zo zákona, ale na žiadosť daňového subjektu. Preto v daňových kontrolách, ktoré boli doteraz v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. prerušené ex lege, sa od účinnosti druhej novely zákona bude pokračovať, a ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takejto daňovej kontroly, tak sa táto kontrola znovu preruší, a to odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly. Ak však daňové kontroly už boli na žiadosť daňového subjektu prerušené, alebo ak ešte nepominuli dôvody, pre ktoré boli daňové kontroly prerušené podľa § 61 ZSD daňového poriadku (napr. z dôvodu medzinárodnej výmeny informácií), tieto daňové kontroly zostávajú naďalej prerušené;

  • prerušenie daňového konania (§ 8) – daňové konania sa oproti stavu platnému v prvotne prijatom zákone už neprerušujú ex offo, ale na žiadosť daňového subjektu. Daňové konania začaté pred začatím obdobia pandémie alebo začaté počas obdobia pandémie sa počas obdobia pandémie prerušujú na žiadosť daňového subjektu. V obidvoch prípadoch právne účinky úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti zostávajú zachované. V daňových konaniach, ktoré boli doteraz v zmysle zákona prerušené (ex lege prerušené), sa bude od účinnosti druhej novely zákona pokračovať, a ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takéhoto daňového konania, tak sa toto konanie znovu preruší, a to odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňového konania;

  • daňové nedoplatky (§ 10) – dlžná suma dane (daňový nedoplatok podľa daňového poriadku), ktorej splatnosť uplynie počas obdobia pandémie, sa nebude počas obdobia pandémie považovať za daňový nedoplatok za podmienky, že túto dlžnú sumu dane daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daňový subjekt, ktorému síce daňový nedoplatok počas obdobia pandémie vznikol, pretože nemal ako daň zaplatiť, akoby tento daňový nedoplatok nemal, ak ho následne v náhradnej lehote zaplatí. Druhou novelou zákona však prišlo k doplneniu tohto ustanovenia tak, že ustanovenia § 154 až 157 ZSD daňového poriadku (ustanovenia o zodpovednosti za porušenie povinností) nie sú týmto dotknuté. Ukladanie sankcií za nesplnenie povinnosti zaplatiť daň načas nie je tak týmto ustanovením § 10 zákona dotknuté. Ak daňový subjekt daň nezaplatí načas, bude sa mu vyrubovať úrok z omeškania;

  • lehota na vrátenie preplatku na dani z príjmov (§ 10a) – pôvodne prijatý zákon č. 67/2020 Z. z. neobsahoval špecifickú úpravu vracania daňových preplatkov na dani z príjmov, s čím sa spájali výkladové nejasnosti. Na tieto reagovala novela zákona, ktorá v § 10a priniesla ako jedno z opatrení v oblasti správy daní aj úpravu vracania daňového preplatku na dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia, ak príde k uplatneniu daňového preplatku na dani z príjmov vykázaného v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu tento preplatok vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo podané daňové priznanie. Tiež je v tomto ustanovení osobitne upravená lehota na vrátenie daňového preplatku vzniknutého v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2019, ak daňové priznanie bolo podané v čase od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, a to do 40 dní od 31. marca 2020, t. j. do 10. mája 2020;


Podanie daňového priznania v lehote do vzniku pandémie a vrátenie preplatku vykázaného v podanom daňovom priznaní

Daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2019 podal daňové priznanie 5. marca 2020, t. j. pred začatím obdobia pandémie, pričom výsledkom tohto daňového priznania je nárok na vrátenie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: