dnes je 15.5.2021

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2021 týkajúce sa fyzických osôb

15.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.61 Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2021 týkajúce sa fyzických osôb

Ing. Viera Mezeiová

NR SR schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), ktorá sa dotýka aj príjmov zo závislej činnosti. Najdôležitejšími úpravami v tejto novele sú úpravy pre:

1. Fyzické osoby (FO) prekračujúce hranice len za výkonom závislej činnosti – § 2 ZDP

Úpravou § 2 sa vypúšťa výnimka pre FO, ktoré denne alebo v dohodnutých časových obdobiach prekračujú hranice SR len na účely výkonu závislej činnosti a ktoré sa podľa súčasného znenia zákona o dani z príjmov považujú za daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Cieľom tejto úpravy je určovanie daňovej rezidencie týchto FO podľa rozhraničovacích kritérií uvedených v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.

2. Príspevky na rekreáciu a na športovú aktivitu detí – § 5 ods. 7 písm. b) ZDP

Tieto príjmy aj napriek pôvodnému návrhu v Spoločnej správe budú aj v roku 2021 od dane oslobodené a budú sa poskytovať za rovnakých podmienok ako v súčasnosti.

3. Vyplácanie 13. a 14. platu – § 5 ods. 7 písm. n) a o) ZDP

Zrušilo sa 500 € oslobodených od dane z týchto príjmov. T. j., celé tieto príjmy budú ako zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 ZDP aj vymeriavacím základom pre povinné poistné. V tejto súvislosti sa upravili aj potrebné údaje mzdového listu v § 39 ods. 2 ZDP.

4. Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť – § 11 ods. 12 ZDP

Novela zákona o dani z príjmov zrušila možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami najviac do výšky 50 €. V tejto súvislosti bolo vypustené aj dokladovanie (preukazovanie) nároku na túto nezdaniteľnú časť základu dane v § 37 ZDP.

5. Daňový bonus na vyživované dieťa – § 33 ZDP

Aj keď spoločná správa obsahovala možnosť uplatnenia daňového bonusu len do veku 19 rokov dieťaťa, v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach sa bude môcť daňový bonus aj naďalej uplatňovať na každé vyživované dieťa do 25 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti. Vymedzenie definície vyživovaného dieťaťa zostalo naviazané na zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v zn. n. p a tiež je stále potrebné dosiahnutie zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy alebo zdaniteľných príjmov z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy a vykázanie základu dane z týchto príjmov. Za splnenia podmienok zákona o dani z príjmov bude môcť daňovník uplatniť daňový bonus v rôznych výškach v rôznom časovom období takto:

a) pre deti od 15 do 25 rokov v nadväznosti na platné životné minimum,

b) dvojnásobok sumy podľa písm. a) pre deti od 0 do 6 rokov,

c) 1,7 násobok sumy podľa písm. a) pre deti od 6 do 15 rokov od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021,

d) 1,85 násobok sumy podľa písm. a) pre deti od 6 do 15 rokov od 1. 1. 2022.

6. Uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu po skončení právneho vzťahu (zamestnania) – § 36 ods. 1 ZDP

V praxi sa stáva, že zamestnávateľ dodatočne vypláca zdaniteľné príjmy bývalému zamestnancovi, t. j. zamestnancovi, ktorý už pre neho nepracuje (napr. zamestnávateľ zistil, že nepreplatil bývalému zamestnancovi celú nevyčerpanú dovolenku, alebo napr. bývalý zamestnanec participoval na nejakej úlohe, za ktorú zamestnávateľ vypláca odmenu až po jej dokončení a pod.) V tejto súvislosti dochádza k tomu, že zamestnanec neukončí platnosť vyhlásenia na zdanenie príjmov a zamestnávateľ, vzhľadom na podpísané vyhlásenie, musí pri dodatočnom vyplácaní príjmov bývalému zamestnancovi uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Cieľom úpravy ustanovenia je, že ak zamestnanec, ktorého právny vzťah (zamestnanie) so zamestnávateľom sa skončil:

  • nevyznačí ukončenie platnosti vyhlásenia na zdanenie príjmov alebo

  • neuvedie v tomto vyhlásení lehotu, dokedy si chce uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus,

potom tento zamestnávateľ prihliadne na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah