dnes je 15.5.2021

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov v oblasti medzinárodného zdaňovania od 1.1.2021

9.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.66 Zmeny v zákone o dani z príjmov v oblasti medzinárodného zdaňovania od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

Pri zdaňovaní daňou z príjmov nemožno stratiť zo zreteľa ani jej cezhraničný kontext, nakoľko veľa transakcií medzi podnikateľskými subjektmi sa realizuje v medzinárodnom priestore. Preto by mali stáť v centre pozornosti odbornej verejnosti aj zmeny realizované v zákone o dani z príjmov v oblasti medzinárodného zdaňovania. Tie priniesla novela č. 416/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 a ide o tieto najvýraznejšie zmeny:

Miesto skutočného vedenia pri PO na účely stanovenia rezidencie daňovníka – spresnenie [ § 2 písm. d) ZDP druhý bod] – spresňuje sa, že pri druhom kritériu, okrem sídla spoločnosti rozhodnom pre určenie rezidencie PO, t. j. pri mieste skutočného vedenia je takýmto miestom to miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace rozhodnutia a obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri. To platí nehľadiac na to, či sú tieto rozhodnutia prijímané orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami (napr. spoločníkmi, akcionármi, zamestnancami). Rozhodnutia za menšie organizačné celky právnickej osoby alebo rozhodnutia administratívneho charakteru sa nepovažujú za zásadné pre právnickú osobu ako celok. Miesto skutočného vedenia má vo väčšine prípadov zabezpečené primerané materiálne a personálne podmienky na prijímanie takýchto rozhodnutí. Vzhľadom na rôznorodosť súčasných obchodných modelov a tiež na úroveň digitalizácie hospodárstva je však nutné posudzovať primeranosť podmienok individuálne a so zreteľom na charakter činností právnickej osoby.

Daňovník nespolupracujúceho štátu – spresnenie definície [ § 2 písm. x) ] – pojem daňovníka nespolupracujúceho štátu má svoj veľký význam predovšetkým pri posudzovaní vyplácaných platieb a určovaní správnej sadzby dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ZDP (sadzba dane až vo výške 35 %), ale nielen tam. V porovnaní s doterajším prístupom, ktorý bol založený na kritériu transparentnosti a výmene daňových informácií, navrhovaný prístup berie do úvahy aj úroveň zdanenia v štáte. Vychádza sa zo zoznamu štátov, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy výmeny daňových informácií a z tohto zoznamu sa vyradia štáty, ktoré majú jeden z identifikovaných nedostatkov: sú na EÚ zozname nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely alebo neuplatňujú daň z príjmov právnických osôb alebo uplatňujú nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb. Pri posudzovaní neuplatňovania dane z príjmov právnických osôb alebo uplatňovania nulovej sadzby dane z príjmov právnických osôb sa berie do úvahy príslušná štatistika Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a analógia s daňou z príjmov právnických osôb uplatňovanou v Slovenskej republike. Štáty, ktoré budú uvedené na zozname nespolupracujúcich štátov EÚ, pričom budú zmluvným štátom SR na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, nebudú zaradené na národný zoznam (spolupracujúcich štátov) uverejnený na webovom sídle MF SR. Takáto situácia však nebude mať vplyv na uplatnenie danej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a jej prednosť pred zákonom na základe § 1 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Doplnenie nového zdroja príjmu na území SR [ § 16 ods. 1 písm. e) bod 13 ] – zo zdroja príjmu na území SR, ak tieto príjmy budú plynúť daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR daňovníkovi s obmedzenou