dnes je 30.11.2021

Tlačivá a formuláre

Daňové tlačivá

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... 
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) 
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... 
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov


Daň vyberaná zrážkou

 • Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 (vzor sa použije za rok 2020)
 • Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019)
 • Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia § 43 ods. 17 písm. b (vzor sa použije za rok 2020)
 • Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia § 43 ods. 17 písm. b (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019)
 • Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení § 43 ods. 18 (vzor sa použije od 1.1.2020)
 • Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení § 43 ods. 18 (vzor sa použije od 1.1.2018)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 (vzor platný pre rok 2021)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 (vzor platný pre rok 2020)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 13 (vzor sa použije za rok 2020)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 13 (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 15 (vzor sa použije počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré končí 31.12.2020)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 15 (vzor sa použije počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré končí 31.12.2017)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 17 písm. a (vzor sa použije za rok 2020)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 17 písm. a (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane podľa § 51g ods. 2 (vzor platný od 1.1.2021)

 

Daň z motorových vozidiel

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 2020 (platné od 1.12.2020)
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia 2015 až 2020 (platné do 30.11.2020)
 • Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 (vzor platný od 1.1.2020)

 

Daň z poistenia

 • Daňové priznanie k dani z poistenia (platné od 1.1.2019)
 • Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z poistenia (platné od 1.1.2019)

 

Daň z príjmov fyzickej osoby

 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2021)
 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018)
 • Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2020, 2021)
 • Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2018)
 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2018, 2019
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, 2019

              

     1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za zdaňovacie obdobie 2020 (platné od 1.1.2021)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2018, 2019 (platné od 1.1.2019)

 

     2.  Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2020 (platné od 1.1.2021)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020)

 

Daň z príjmov právnickej osoby

 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020)
 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2021)
 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018)
 • Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2020, 2021)
 • Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2018)
 • Žiadosť o vrátenie dane podľa § 43 ods. 21 zákona o dani z príjmov (platná od 1.1.2020)

 

Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane

 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019, 2020, 2021
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019, 2020 (platné od 1.1.2020)
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne prímov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 (platné od 1.1.2019)

 

Podanie pre FS - Správa daní

 • Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky

 

Vyplácajúci zástupca

 • Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou

 

Zabezpečenie dane

 • Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane § 44 ods. 3 (vzor platný pre rok 2021)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane § 44 ods. 3 (vzor platný pre rok 2020)

 

Daň z pridanej hodnoty

 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2021)
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2020)
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2018)
 • Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2021 (platný od 1.1.2021)
 • Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2017, 2018, 2019, 2020 (platný od 1.1.2017)
 • Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy (platné od 1.1.2016)
 • Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2020)
 • Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010)
 • Vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa § 59 a § 60 zákona o DPH
 • Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 59 a § 60 zákona o DPH
 • Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách
 • Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu podľa § 48d zákona o DPH (platná od 1.1.2020)

 

Registrácia 

 • Oznámenie o udelení, odvolaní alebo vypovedaní plnej moci zahraničnej osoby na zastupovanie daňovým zástupcom podľa §69aa zákona o DPH
 • Žiadosť o pridelenie osobitného osvedčenia pre daň daňovému zástupcovi podľa §69aa zákona o DPH
 • Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
 • Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň (platná od 1.1.2020)
 • Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií
 • Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií

 

Správa spotrebných daní

 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2020)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2012)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.4.2012)
 • Oznámenie o výrobe destilátu podľa § 49a ods. 4 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2018)
 • Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja
 • Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (platné od 1.4.2012)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (platné od 1.5.2017)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (platné od 1.1.2016)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2020)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2012)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu (platné od 1.4.2012)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2020)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2012)

 

Priznanie k miestnym daniam (k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje)

 • Priznanie k miestnym daniam - komplet (platné od 1.1.2015)
 • Priznanie - II. oddiel - daň z pozemkov
 • Priznanie - III. oddiel - stavba na jeden účel
 • Priznanie - III. oddiel - stavba na viac účelov
 • Priznanie - IV. oddiel - byt a nebytový priestor
 • Priznanie - V. oddiel - pes
 • Priznanie - VI. oddiel - predajné automaty
 • Priznanie - VII. oddiel - nevýherné hracie prístroje
 • Priznanie - príloha k priznaniu - úľavy
 • Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
    Účtovné tlačivá

 

Účtovná závierka

 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Účtovná závierka v JÚ (účinná od 31.12.2014)
 • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014)
 • Účtovná závierka podnikateľov v PÚ (účinná od 31.12.2014)
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
 • Poznámky k účtovnej závierke neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva

 

Vzory tlačív ROPO

 • Súvaha (Úč POD 1-01) (platná od 1.1.2011)
 • Súvaha priebežnej účtovnej závierky (Úč POD 1-04) (platná od 1.1.2011)
 • Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (platný od 1.1.2011)
 • Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (Úč POD 2-04) (platný od 1.1.2011)
 • Poznámky (Úč POD 3-04)
 • Poznámky tabuľky pracovná pomôcka

 

Účtovné výkazy

 • Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve
 • Poznámky individuálnej účtovnej závierky (platné do 30.12.2014 okrem priebežnej)
 • Súvaha (platná od 1.1.2011 do 30.12.2014)
 • Súvaha priebežnej účtovnej závierky (platná od 1.1.2011)
 • Výkaz ziskov a strát (platný od 1.1.2011)
 • Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (platný od 1.1.2011)
 • Poznámky individuálnej účtovnej závierky k UZMUJv14 – textová forma (platná od 31.12.2014)
 • Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014)
 • Poznámky individuálnej účtovnej závierky k UZPODv14 – malá účtovná jednotka (platná pre účt. obdobie kalendárny rok začínajúci od 1.1.2015 a platná pre účt. obdobie hospodársky rok začínajúci v priebehu roka 2015)
 • Poznámky individuálnej účtovnej závierky k UZPODv14 – veľká účtovná jednotka (platná pre účt. obdobie kalendárny rok začínajúci od 1.1.2015 a platná pre účt. obdobie hospodársky rok začínajúci v priebehu roka 2015)
 • Poznámky individuálnej účtovnej závierky k UZPODv14 –tabuľková forma (platná k 31.12.2014 pre účt. obdobie kalendárny rok a platná pre účt. obdobie hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015)
 • Poznámky individuálnej účtovnej závierky k UZPODv14 – textová forma (platná k 31.12.2014 pre účt. obdobie kalendárny rok a platná pre účt. obdobie hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015)
  ERP
 • Informácia k postupu pri registrácii a vyplnení žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice
 • Žiadosť o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice
 • Virtuálna registračná pokladnica - používateľská príručka

 

Mzdové tlačivá

 • Ročný výkaz o plnení povinného podielu
 • Záznam o registrovanom pracovnom úraze
 • Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list)
 • Upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh (vzor)
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie 

  k dohode o brigádnickej práci študentov
 • Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania
 • Pracovná zmluva
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácií zákazky
 • Príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa pre rok 2017
 • Stanovanie celkovej ceny práce

 

Vzory platobných rozkazov:

 • Platobný rozkaz jeden žalovaný
 • Platobný rozkaz viac žalovaných
 • Zmenkový platobný rozkaz jeden žalovaný
 • Zmenkový platobný rozkaz viac žalovaných

 

Mzdové tlačivá iné:

 • Výzva na vyplatenie mzdy
 • Predžalobná výzva
 • Trestné oznámenie
 • Okamžité skončenie
  Colné tlačivá
 • Žiadosť o povolenie použiť zjednodušenia 
 • Žiadosť o povolenie použiť iný osobitný colný režim než tranzit 
 • Žiadosť o pridelenie čísla EORI 
 • Žiadosť o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín 
 • Žiadosť o povolenie použiť colný režim s hospodárskym dopadom
 • Žiadosť o povolenie použiť zjednodušené postupy
 • Žiadosť o vrátenie/odpustenie cla
 • Žiadosť o vykonanie colného konania mimo colný priestor

 

Ochrana práv duševného vlastníctva

 • Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu
 • Žiadosť o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu
 • Žiadosť o prijatie opatrenia podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 
 • Žiadosť o predĺženie lehoty na uplatňovanie opatrenia podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013

 

Ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti

 • Ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti
Živnostenské podnikanie - žiadosti
 • Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • Osvedčenie o povahe a dĺžke praxe
 • Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania
 • POZITÍVNE A NEGATÍVNE VYMEDZENIE OBSAHU REMESELNÝCH ŽIVNOSTÍ
 • VIAZANÉ ŽIVNOSTI
 • Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri
 • Ohlásenievoľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti FO
 • Ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti PO
 • Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky
 • Oznámenie o ukončení podnikania
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia  s neskorším dňom začatia živnosti
 • Žiadosť o Apostille doložku
 • Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – neverejný výpis
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri
 • ŽIADOSŤ O VYDANIE DOKLADU O TOM, ŽE POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA ZÁKLADE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA NIE JE OBMEDZENÉ ALEBO ZAKÁZANÉ
 • Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie
 • Žiadosť o uznanie odbornej praxe
 • Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis
 • Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - verejný výpis
 • Žiadosť o tom, že poskyt. služieb nie je obmedzené alebo zakázané
 • Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona NR SR č. 52004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 57 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Žiadosť o priznanie postavenia chráneného pracoviska podľa § 55 zákona č. 5 /2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Žiadosť uchádzača o zamestnanie so zdravotným postihnutím o absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku, vrátane prípravy podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov
 • Náležitosti podnikateľského zámeru určené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa § 49 ods. 3 a 7, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Prihláška uchádzača o zamestnanie o zaradenie na prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania, ktorú môže zabezpečiť úrad
  Odvody SZČO
 • Výkaz poistného a príspevkov
 • Výkaz poistného a príspevkov - príloha
 • Oznámenie o dodatočnom zaplatení posistného na dôchodkové poistenie
 • Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále
 • Čestné vyhlásenie SZČO
 • Vyhlásenie SZČO, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť SZČO, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu
 • Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny
 • Čestné vyhlásenie o bydlisku
 • Hlásenie úrazu na účely nemocenského
 • Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania podľa článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004.
 • Oznámenie údajov na účely zasielania nemocenských dávok do zahraničia
 • Predĺženie doby vyslania SZČO podľa nariadenia č. 1408/71
 • Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti, na účet manžela alebo o vykonanie zmeny čísla účtu
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu udelenia výnimky
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 pre zamestnanca, resp. samostatne zárobkovo činnú osobu vykonávajúcu činnosť člena letovej posádky alebo palubného sprievodu v zmysle článku 11 (5) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
 • Žiadosť o opätovné vyplatenie neprevzatých nemocenských dávok
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 pre zamestnanca, resp. samostatne zárobkovo činnú osobu vykonávajúcu činnosť na palube plavidla na mori v zmysle článku 11 (4) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ v zmysle článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
 • Registračný list fyzickej osoby
 • Poučenie na vyplnenie registračného listu FO
 • Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby
 • Žiadosť na určenie uplatniteľnej legislatívy
 • Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO
 • Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO
  Elektronické schránky
 • Žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby – podnikateľa (podľa § 14 ods. 3 písm. a) až c)
 • Žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby - podnikateľa (podľa § 14 ods. 3 písm. d)
 • Žiadosť o deaktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby - podnikateľa
 • Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa (FO - podnikateľa) a právnickej osoby (PO)
 • Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  fyzickej osoby – podnikateľa (FO - podnikateľa) a právnickej osoby (PO)
 • Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky podnikateľského subjektu, ktorý sa nezapisuje do zákonom ustanovenej evidencie
 • Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) - podnikateľa a právnickej osoby (PO)
  Iné vzory tlačív
 • Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom novej spoločnosti do OR
 • Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom zmeny v OR
 • Evidenčný list odpadu
 • Evidenčný list skládky odpadov
 • Evidenčný list úložiska kovovej ortuti
 • Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov
 • Hlásenie o objeme výroby, vývozu, dovozu a reexportu
 • Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a reciklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov
 • Identifikačný list nebezpečného odpadu
 • Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
 • Sprievodný list nebezpečných odpadov
 • Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
 • Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa
 • Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa
 • Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa - jednoduchšia verzia
 • Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa - rozšírená verzia
  Zdravotné poistenie
 • Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní realizácii zákazky
 • Príloha č.1 k potvrdeniu pre zamestnávateľa pre rok
 • Príloha č. 2 k potvrdeniu pre zamestnávateľa pre rok
 • Povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na rok
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie 2015
 • Oznámenie poistenca/platiteľa poistného
 • Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného
 • Prihláška poistenca do VŠZP
 • Prihláška poistenca Dôvera
 • Prihláška poistenca Union
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o plnení odvodových povinností
 • Žiadosť o uzavretie splátkového kalendára a čestné vyhlásenie
  Sociálne poistenie
 • Evidenčný list - Vyplnený vzor formulára
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia
 • Hlásenie úrazu na účely nemocenského
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • Oznámenie poistnej udalosti
 • Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
 • Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
 • Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR
 • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca e-mailom alebo faxom
 • Registračný list fyzickej osoby
 • Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2014
 • Prenosný dokument A1
 • formulaire E101 Suisse.pdf
 • Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1 pre štátneho zamestnanca
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1 z dôvodu udelenia výnimky
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov
 • Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o uvoľnenie výplaty vdoveckého dôchodku
 • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
 • Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
 • Čestné vyhlásenie FO, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie
 • Lekársky posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia
 • Prihlásenie/odhlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia faxom alebo elektronickou poštou
 • Zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie dodatočne
 • Žiadosť o vrátenie poistného na sociálne poistenie
  Cestovné náhrady
 • Dohoda o použití motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste
 • Dohoda o použití motorového vozidla na zahraničnej pracovnej ceste
 • Kniha jázd
 • Vzor cestovného príkazu na zahraničnú pracovnú cestu s vyúčtovaním
 • Vzor dohody o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste s náhradami
 • Vzor dohody o používaní služobného vozidla na súkromne účely
 • Vzor vyslania zamestnanca na pracovnú cestu v rámci mesta
  Neziskový sektor

 

Neinvestičný fond

 • Návrh na zápis neinvestičného fondu do registra
 • Návrh na zápis zmeny v registri neinvestičných fondov
 • Výpis z registra neinvestičných fondov
 • Zriaďovacia zmluva neinvestičného fondu
 • Čestné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi
 • Štatút neinvestičného fondu

 

Neziskové organizácie

 • Návrh na zápis neziskovej organizácie do registra
 • Návrh na zápis zmeny v registri neziskových organizácií
 • Výpis z registra NO – žiadosť
 • Zakladacia listina neziskovej organizácie
 • Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
 • Čestné vyhlásenie zakladateľov o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie
 • Návrh na výmaz z registra

 

Občianske združenia

 • Návrh na registráciu
 • Oznámenie o zmene stanov
 • Návrh na vypracovanie stanov

 

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 • Návrh na zápis do registra SVBaNP
 • Návrh na zápis zmeny do registra SVBaNP
 • Žiadosť o výpis z registra SVBaNP
 • Návrh na výmaz z registra SVBaNP
 • Vzor zmluvy o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 

Záujmové združenia obcí

 • Zmluva o založení združenia obcí
 • Stanovy združenia obcí

 

Záujmové združenie právnických osôb

 • Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb
 • Stanovy záujmového združenia právnických osôb

 

Politické strany

 • Návrh na registráciu politickej strany

 

Verejné zbierky

 • Zápis do registra verejných zbierok - návrh
  Verejný sektor

 

Zápis do registra partnerov verejného sektora

 • Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora (fyzická osoba)
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora (fyzická osoba)
 • Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora (právnická osoba)
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora (právnická osoba)
 • Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod
 • Návrh na výmaz zapísanej osoby z registra partnerov verejného sektora (fyzická osoba)
 • Návrh na výmaz zapísanej právnickej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu
  Školstvo

 

Knižnica editovateľných vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

 

Vzory pedagogickej dokumentácie

 • 030 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
 • 027 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
 • 341 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
 • 026 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
 • 015 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
 • 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka - internát
 • 045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
 • 090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
 • 056 Prihláška na štúdium v strednej škole a pokyny na vyplňovanie formuláru
 • 035 Protokol o štátnej jazykovej skúške pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
 • 201 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
 • 204 Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
 • 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 344sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 344sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 345sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 345sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 349sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 349sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 350sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 350sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

 

Vzory ďalšej dokumentácie a iné vzory

 • 428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
 • 502 Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
 • 377 Pozvánka na písomnú časť štátnej jazykovej skúšky
 • 371 Pozvánka na ústnu časť štátnej jazykovej skúšky
 • 372 Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
 • 416 Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
 • 401 Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
 • 401sk+mad Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
 • 442 Rozvrh hodin pre primárne vzdelávanie
 • 442sk+mad Rozvrh hodin pre primárne vzdelávanie
 • 446 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 446sk+mad Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 447 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 447sk + mad Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 415 Rozvrh hodín pre základnú umeleckú školu
 • 046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
 • 404 Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
 • 373 Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
 • 374 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole celkové hodnotenie
 • 375 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole písomná časť
 • 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare
 • 053 Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
 • 067 Prehľad prázdninovej činnosti
 • 259 Evidencia dochádzky detí materskej školy
 • 259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy
 • 259sk+rsn Evidencia dochádzky detí materskej školy
 • 396 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
 • 396sk+mad Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
 • 397 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
 • 397sk+mad Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
 • 427 Učebný list žiaka

 

Smernice

 

Oblasť dane z pridanej hodnoty

 • Smernica Rady 2013/43/EÚ z 22. júla 2013 ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod
 • Smernica Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú.v. EÚ L 347, 11.12.2006) v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.12.2006 (Ú.v. EÚ L 384, 29.12.2006)
 • Vysvetlivky_Pravidlá fakturácie DPH (Smernica Rady 2010/45/EÚ)
 • Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007)
 • Smernica Rady 78/1035/EHS z 19.12.1978 o odpustení dovoznej prirážky malých tovarových zásielok nekomerčného charakteru z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 81/933/EHS zo 17.11.1981 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 85/576/EHS z 20.12.1985 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01). Smernica Rady 2006/79/ES z 5.10.2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 286, 17.10.2006)
 • Ôsma smernica Rady 79/1072/EHS zo 6.12.1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - Úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 86/560/EHS zo 17.11.1986 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01) a smernice 2006/98/ES z 20.11.2006 (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006 
 • Smernica Rady 83/181/EHS z 28.3.1983 určujúca rozsah platnosti článku 14 (1) d) smernice 77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 85/346/EHS z 8.7.1985 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 88/331/EHS z 13.6.1988 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 89/219/EHS zo 7.3.1989 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 91/680/EHS zo 16.12.1991 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01)
 • Smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (Ú v. EÚ L 44, 20.2.2008)
 • Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú v. EÚ L 44, 20.2.2008)
 • Smernica Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva (Ú v. EÚ L 14, 20.1.2009)
 • Smernica Rady 2009/69/ES z 25.6.2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom (Ú v. EÚ L 175, 4.7.2009)
 • Smernica Rady 2009/162/EÚ z 22.12.2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú v. EÚ L 10, 15.1.2010)
 • Smernica  Rady 2010/23/EÚ zo 16. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s poskytovaniami určitých služieb, pri ktorých existuje riziko podvodu (Ú. v. EÚ L 72, 20.3.2010)
 • Smernica Rady 2010/66/EÚ zo 14. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/9/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2010)
 • Smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie (Ú. v. EÚ L 189, 22.7.2010)
 • Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

 • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
 • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
  automaticky priamo pri objednávke.
 • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
  a odkiaľkoľvek prihlásiť.
 • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2021 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 29.11.2021
1 EUR1,13 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,71 PLN (+0,05)
1 EUR25,66 CZK (+0,19)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV